Into

innovationskompetens som stöd för internationell tillväxt

​Till vem?

Into-finansieringstjänsten är avsedd för små och medelstora företag som siktar på exportmarknaden. Även uppstartsföretag kan beviljas Into-finansiering.

Vad?

Med hjälp av finansieringen kan företaget köpa de bästa möjliga experttjänsterna för att stärka sin innovationskompetens. Företaget kan även skaffa industriella rättigheter eller tillfälligt anställa en expert från en forskningsorganisation eller ett stort företag.

När?

 • Företaget vill systematiskt dra nytta av nya idéer och marknadsdata för att utveckla affärsverksamheten.
 • Företaget har för avsikt att övergå från små förbättringar av produkt- eller servicekonceptet till att utveckla helt nya affärsmodeller och lösningar.
 • Företaget har ett behov av att utveckla personalens innovationskompetens och systematisera innovationsprocessen.
 • Företagets IPR-ärenden måste granskas och förbättras.
 • Företaget eftersträvar internationell tillväxt och nyckelpersonerna är engagerade i att förändra verksamheten.
 • Företagets ekonomi gör det möjligt att utveckla den egna verksamheten.
 • Obs! Företaget kan befinna sig i startskedet av innovationsverksamheten, eftersom syftet med finansieringstjänsten är att utveckla förmågan att öka affärsverksamheten med hjälp av innovationer.

Bli kund hos Business Finland?

Business Finlands tjänster är avsedda för företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyande av affärsverksamheten på internationella marknader.

Bli kund hos oss

För vad kan finansieringen användas?

Into-finansieringen erbjuder SM-företag en möjlighet till mångsidig utveckling av sin innovationskunskap. Företagets projekt kan fokusera på endast ett av alternativen nedan eller innehålla många element.

1) Utveckling av företagets innovationsverksamhet med hjälp av utomstående expertis

 • en systematisk utveckling av innovationsstrategin och -processen med hjälp av en utomstående expert
 • utveckling av preliminära nya affärs-, produkt- och servicekoncept
 • utbildning som främjar personalens innovationskompetens
 • marknadsundersökningar
 • kostnader för laboratorie- och kontorslokaler
 • användning av databanker
 • utredningar om standarder, kvalitetsmärknings- och certifieringstjänster
 • rådgivningstjänster relaterade til utnyttjande av forskningsresultat
 • utarbetande av en IPR-strategi och utredningar relaterade till anskaffning och licensiering av IPR-rättigheter

2) Skydd och anskaffning av immateriella tillgångar

 • Anskaffning, aktivering och utökning av patent, licenser och andra immateriella tillgångar, när detta stärker företagets innovationsverksamhet och forsknings- och utvecklingsarbete.

(Obs! Immateriella tillgångar kan även vara tyst kunskap, kompetens eller know-how inom företaget, ett manus, ett musikaliskt verk, en teknisk uppfinning eller metod, produktens form eller företagets, produktens eller tjänstens varumärke.)

3) Lån av en expert från ett stort företag eller forskningsorganisation

 • anskaffning av färdiga forskningsresultat och rådgivningstjänster gällande utnyttjande av forskningsresultaten
 • visstidsanställning av en expert från ett stort företag eller forskningsorganisation
 • en högutbildad person med minst fem års erfarenhet
 • experten tillträder en ny forsknings- och utvecklingsuppgift i företaget
 • experten har rätt att återgå till sin tidigare uppgift

Into-projektets mål

I ansökningsskedet kommer företaget och Business Finland överens om 2–5 tydliga och mätbara mål som företaget eftersträvar med hjälp av Into-finansieringen. Målen väljs utifrån företagets utgångspunkter så att de främjar företagets tillväxt och internationalisering. Målen kan vara till exempel:

 • färdigställande av en IPR-strategi
 • en åtgärdslista för att utnyttja IPR i affärsverksamheten
 • utnyttjande av forskningsresultat som skapats med hjälp av en expert som anställts för projektet vid produktutveckling och arbetets inverkan på företagets affärsverksamhet
 • nya rutiner för att systematisera innovationsverksamheten
 • verifiering av företagets nya innovationskompetens i praktiken

Måluppfyllelsen är en viktig faktor när man diskuterar finansieringen av eventuella fortsatta projekt i företaget.

Finansieringens belopp

Finansiering för Into-projekt beror på företagets mål och resurser. Business Finlands finansiering är 50 procent av den totala projektbudgeten. Ingen övre gräns har ställts för Into-projekt, utan projektets storlek beror på företagets egna mål och resurser.

Den minsta möjliga projektstorleken är 30 000 euro och det minsta bidraget som Business Finland beviljar är 15 000 euro. Vid köp av experttjänster kan Business Finland finansiering uppgå till högst 200 000 euro.

Utbetalning av finansieringen

Into-finanseringen är ett stöd som betalas ut i efterhand, baserat på de faktiska kostnader som företaget rapporterar. I början av projektet ska företaget ha tillräcklig med egen finansiering för att genomföra projektet.

Godtagbara kostnader

 • köpta tjänster (som rådgivnings- och stödtjänster, IPR, köp av specialutbildning)
 • resor
 • lönekostnader (endast hyrning av personal/ikraftsättande av patent)
 • lönebikostnaderna kan vara högst 50 % av lönerna

Till projektet är det inte tillåtet att hänföra

 • företagets egna lönekostnader som orsakats av utnyttjande av rådgivnings- och stödtjänster (t.ex. specialutbildning: personalens deltagande)
 • kostnader för kvalitetsmärkning, testning eller certifiering, när det görs för marknadsföringsbehov eller på grund av kraven i lagstiftningen
 • kostnader som uppkommit i företagets rutinmässiga verksamhet, kostnader för exportstöd eller direkta investeringar.

Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan har skickats till Business Finland.

Innan du lämnar in en finansieringsansökan ska du alltid diskutera ärendet med en sakkunnig på Business Finland. Våra experter känner till program och nätverk som kan vara till nytta för ert arbete. Då blir det också lättare att hitta den finansiering och typ av ansökan som passar dig bäst. 

För beslutsfattande behöver Business Finland en koncis och klar beskrivning av projektets centrala innehåll, mål, tidsschema och tillgängliga resurser. Planen används också för uppföljning av projektet och bedömningen av resultaten. 

Finansieringsansökan lämnas in via nätservicen.