Tempo

Öka den internationella tillväxten

För vem?

Tempo-finansiering är avsedd för finländska aktiebolag: uppstartsföretag, små och medelstora företag och midcapföretag som siktar på internationell tillväxt och har viljan och förmågan att skapa en internationell framgångssaga av sitt kunnande och sina lösningar på innovativa sätt. Innovation kan betyda många saker, inte bara teknisk implementering av en produkt eller tjänst. Resultatet som ska uppnås måste ha en trovärdig fördel jämfört med potentiella konkurrenter.

Då projektet inleds ska företaget ha ett kompetent team och trovärdig finansiering för förverkligande av projektet.

Beviljandet av Tempo-finansiering baseras alltid på ett diskretionärt beslut.

Den interna finansieringens tillräcklighet bedöms från fall till fall. Om bolaget saknar vinstmedel eller intern finansiering enligt de föregående räkenskapsperioderna, finns det krav på finansiering i form av eget kapital. I praktiken innebär detta minst 30 000 euro i finansiering i form av eget kapital för självfinansiering av projektet. Ackumulerad vinst är berättigat till eget kapital för att överskrida tröskeln endast från officiella och helt räkenskapsperiod.

Godtagbar finansiering i form av eget kapital är exempelvis:

 • investeringar i aktiekapitalet eller (fond för inbetalt fritt eget kapital) betalda till företaget i pengar
 • kapitallån

Innan projektplanen och den egentliga ansökan rekommenderar vi ett samtal med en av Business Finlands experter. Ta kontakt och bli kund hos oss.

För att ert företag ska ha största möjliga nytta av Tempo-finansieringen rekommenderar vi att ni kritiskt bedömer utvecklingsbehoven i anslutning till ert företags kompetens och affärsverksamhet i förhållande till företagets tillväxtvision för tre till fem år framåt. Om ni ännu inte känner till dessa rekommenderar vi att ni även bekantar er med följande tjänster enligt behov innan en eventuell Tempo-projektplan:

Vad?

Med hjälp av finansieringen kan ert företag på olika sätt förbättra beredskapen för internationell tillväxt, testa hur affärskonceptet fungerar, få feedback av potentiella kunder och kartlägga efterfrågan på en ny internationell marknad.

I Tempo-projektet ligger tyngdpunkten på utveckling av åtgärder i anslutning till företagets internationella tillväxt, inte på produktutveckling. Kostnader för produktutveckling kan endast godkännas som en liten del av projektet för att få kundrespons och -förståelse. Om projektets tyngdpunkt ligger på produktutveckling och företaget har en tillräcklig uppfattning om sin globala konkurrensförmåga lönar det sig att bekanta sig med Business Finlands forsknings- och utvecklingsfinansiering.

När?

 • Ert företag har viljan att nå betydande internationell tillväxt och ert företag är ett aktiebolag.
 • Ert företag har en realistisk uppfattning om konkurrensfördelen på marknaden och vilka kompetensbehov är involverade.
 • Ni vet vilket behov produkt- eller serviceidén tillgodoser.
 • Ni har identifierat en potentiell kundkrets och en förtjänstmodell.
 • Ni har bedömt målmarknadens storlek och potential för affärsverksamhet.
 • Nyckelpersonerna har engagerat sig i företaget och dess tillväxtstrategi.
 • Ni har tillräckliga resurser för utveckling och mångsidig kompetens. Vi finansierar inte enpersonsföretag. Minimiteamet består till exempel av en person på 100 procent och två personer på 50 procent i Finland.
 • Företaget har en trovärdig finansieringsplan och förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och tillväxt.

När är Tempo inte ett alternativ?

 • Företaget är inte ett aktiebolag
 • Företaget har inte en egen innovativ idé för en produkt eller tjänst
 • Företaget/koncernen har redan tidigare använt Tempo- eller Kiito-finansiering
 • Företaget har inte ett tillräckligt engagerat team och den nödvändiga kompetensen före Tempo
 • Företaget har inte den finansiering i form av eget kapital som krävs för Tempo
 • Företaget saknar en motiverad uppfattning om sin konkurrensfördel och tillväxtpotential på den internationella marknaden
 • Projektet fokuserar på operativt arbete eller företagets normala affärsverksamhet
 • Huvudfokus i projektet ligger på produktutveckling

Obs! Denna lista är inte heltäckande. Läs noggrant igenom alla anvisningar på denna sida!

Bli kund hos Business Finland?

Business Finlands tjänster är avsedda för företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyande av affärsverksamheten på internationella marknader.

Bli kund hos oss

Vad kan finansieringen användas till?

Med Tempo-finansiering främjar vi verksamhet i syfte att förverkliga företagets tillväxtvision. Projektets innehåll bör vara en balanserad helhet av marknadsundersökning, insamling av tidig kundrespons samt utveckling av affärsmodellen, tekniken och företaget. En betydande del av projektets kostnader måste riktas till andra uppgifter som inte är forsknings- och utvecklingsarbete, exempelvis

 • att utarbeta en internationaliseringsstrategi
 • marknadsutredningar
 • testning av efterfrågan på produkt- och tjänstekoncept
 • pilotprojekt för produkt- och tjänstekonceptet för kunderna
 • marknadsvalidering
 • testmarknadsföring
 • utveckling av ledarskap, praxis och organisation som stödjar internationell tillväxt
 • utredning av finansiering för tillväxt
 • utredning av IPR och patentutredningar

Dessutom kan Tempo-finansiering användas för deltagarkostnaderna för acceleratorprogram och kostnaderna för MAP-program (market access-program).

Mål

I ansökningsskedet kommer vi överens med ert företag om två till fem tydliga och mätbara mål som eftersträvas med hjälp av Tempo-finansieringen. Målen väljs utifrån era utgångspunkter på så sätt att de gynnar tillväxt och internationalisering. Målen kan ha koppling till exempelvis följande åtgärder:

 • Genomförande av pilotförsök med kunder
 • Utveckling av omsättningen
 • Utveckling av antalet kunder
 • Utveckling av internationaliseringsåtgärder
 • Stärkande av partnernätverket
 • Framskridande av finansieringsarrangemang
 • Stärkande av team, rådgivare och/eller styrelsen
 • Bestämma eller starta stora utvecklingsprojekt.

Måluppfyllelsen är en viktig faktor när man uppskattar den eventuella finansieringen i det följande skedet.
Tempo-finansiering beviljas vanligtvis bara en gång för varje företag. I undantagsfall, såsom pivotering eller deltagande i ett acceleratorprogram, är det möjligt att få Tempo-finansiering en andra gång enligt övervägande. I praktiken är pivotering en situation där ett företag helt har övergivit sin gamla verksamhet och är på väg mot en ny verksamhet.

Finansieringens belopp

Tempo-finansieringen uppgår till högst 50 000 euro. Business Finlands finansiering täcker 75 procent av projektets totala budget, som är till högst 66 667 euro. Finansieringen är bidrag som företaget inte behöver betala tillbaka.

Efter finansieringsbeslutet kommer vi att betala 70 procent av finansieringen (upp till 35 000 euro) och återstoden i samband med projektets slutrapport. För Midcap betalas hela finansieringen i samband med slutrapporten.

Företagets egen finansiering

Ert företag ska ha tillräckligt med egen finansiering för att genomföra projektet.

Vi förutsätter en finansiering i eget kapital på 30 000 euro som självfinansiering av företagets projekt (antingen genom investeringar, förlagslån eller resultatet av realiserade räkenskapsåret). Dessutom måste företaget ha bekräftade självfinansiering under projektet.

Obs! I Tempo-finansiering är andelen offentlig finansiering exceptionellt hög (75% av kostnaderna). Därför måste självfinansieringen av projektet vara helt från privata källor och till exempel ingen Finnvera-finansiering användas som självfinansiering för ett Tempo-projekt. 

Villkor för Tempo finansiering

Tempo-finansiering är ett de minimis-stöd.

Så här söker du finansiering

Kontakta er kontaktperson för att hitta den lämpligaste finansieringstjänsten för er innan ni lämnar in den egentliga ansökningen. Ta kontakt och bli kund hos oss.

Skicka ansökan, inklusive bilagor, via e-tjänsten. I ansökan beskrivs nuläget för affärsverksamheten, personalen och resurserna, den framtida tillväxtvisionen, det arbete som kommer att utföras under projektet samt projektets mål och kostnader.

Projektplan

En projektplan krävs för ansökan. Planen kan skrivas ner antingen direkt i ansökningsformulärets fält eller bifogas som separat fil till ansökan. Tempo-projektplanens mall kan vid behov användas som stomme för projektplanen.

Företagsekonomiska uppgifter

Följande bilagor sänds tillsammans med Tempo-ansökan:

 • Den innevarande räkenskapsperiodens bokföringskörning av högst 2 månader gammal resultaträkning och balansräkning.

För beslutsfattande kan vi också begära ytterligare information efter behov.

Rapportering

I slutet av Tempo-projektet rapporterar företaget om resultaten av projektet och hur målen har uppnåtts. Rapporteringsförfarandena har förändrats under de senaste åren; kolla rapportering detaljerna i finansieringsvillkoren. Du kan också få mer information från kontaktpersonerna, vars kontaktinformation finns i finansieringsbeslutet och i e-tjänsten.   

Rapporteringen sker i e-tjänsten, där du kan också finna de finansieringsvillkor som gäller för ditt projekt.

Godtagbara kostnader

Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan skickats. Godtagbara kostnader är:

 • Löner och köpta experttjänster enligt projektplanen.
  • Löner för uppstartsföretagens ägare kan budgeteras för projektet upp till 19 euro/h (3 000 euro/mån), om ägarandelen är minst 10 procent.
 • Personalbikostnader
  • Personalbikostnaderna kan vara högst 30 procent av lönerna.
 • • Köpta tjänster
  • Köpta tjänster bör specificeras.
  • Köpta tjänster godkänns inte från intresseföretag.

De tjänster som ska köpas ska konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling, om det totala beloppet för en enskild upphandling eller sammankopplade upphandlingar är 60 000 euro eller mera.

 • Som övriga kostnader godtas högst 20 procent av summan av löner och köpta tjänster. Andra kostnader behöver inte specificeras.

Vi finansierar inte:

 • kostnader som orsakats av företagets rutinmässiga verksamhet
 • kostnader som orsakats av exportstöd eller exportmarknadsföring
 • direkta investeringar för att bygga upp en distributionskanal
 • yrkesutbildning

Tempo-finansiering utgör de minimis-stöd

På Tempo-finansieringen tillämpas villkoren för de minimis-stöd. Företaget kan få högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren.

Ert företag ska i ansökningsskedet redogöra för hur mycket de minimis-finansiering det har fått under de föregående åren. Stödet beviljas av många offentliga organisationer, till exempel Finnvera och NTM-centralerna.

Anvisningar

Vilka kostnader godtas för projektet och hur ska de rapporteras? Läs anvisningar för projektets genomförande.