Siirry sisältöön

Tempo-rahoitus

Vauhtia kansainväliseen kasvuun

Kenelle?

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville osakeyhtiömuotoisille suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin. Innovatiivisuus voi tarkoittaa hyvin monenlaisia asioita, ei siis pelkästään tuotteen tai palvelun teknistä toteutusta. Tavoiteltavalla lopputuloksella pitää olla uskottava etu mahdollisiin kilpailijoihin nähden.

Tempo-rahoituksen myöntäminen perustuu aina harkinnanvaraiseen päätökseen.

Yrityksellä on oltava projektin käynnistyessä osaava tiimi ja uskottava rahoitus projektin toteuttamiseksi.

Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos yhtiössä ei ole voittovaroja eikä tulorahoitusta edellisten tilikausien mukaan, tulee yhtiöllä olla vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta projektin omarahoitukseksi. Kertyneet voittovarat kelpaavat oman pääoman suhteen kynnyksen ylitykseen vain virallisen ja kokonaisen tilikauden luvuista.

Hyväksyttävää oman pääoman ehtoista rahoitusta ovat esimerkiksi:

 • yritykselle rahana maksetut osakepääomaan tai SVOP-rahastoon (Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto) tehdyt sijoitukset
 • pääomalainat

Ennen projektisuunnitelmaa ja varsinaista hakemusta, suosittelemme keskustelua Business Finlandin asiantuntijan kanssa. Lue lisää Tule asiakkaaksi -sivulta

Jotta yrityksenne saisi Tempo-rahoituksesta parhaan mahdollisen hyödyn, suosittelemme arvioimaan kriittisesti yrityksen osaamiseen ja liiketoimintaan liittyvät kehittämistarpeet suhteessa yrityksen 3-5 vuoden kasvuvisioon. Mikäli nämä eivät ole vielä tiedossa, suosittelemme perehtymistä tarpeen mukaan myös seuraaviin palveluihin ennen mahdollista Tempo-projektisuunnitelmaa:

Mitä?

Rahoituksen avulla yrityksenne voi eri tavoin parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla.
Tempo-projektissa pääpaino on yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvien kyvykkyyksien kehittämisessä, ei tuotekehityksessä. Tuotekehityskustannuksia voidaan hyväksyä ainoastaan pienenä osana projektia asiakaspalautteen ja –ymmärryksen saamiseksi. Mikäli projektin painotus on tuotekehityksessä ja yrityksellä on riittävä näkemys globaalista kilpailukyvystään, kannattaa perehtyä Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoitukseen.

Milloin?

 • Yrityksellänne on tahtotila merkittävään kansainväliseen kasvuun ja yrityksenne on osakeyhtiö.
 • Yrityksellänne on realistinen näkemys kilpailuedusta markkinoilla, ja mitä osaamistarpeita siihen liittyy.
 • Tiedätte, minkä tarpeen tuote- tai palveluideanne ratkaisee.
 • Olette tunnistaneet potentiaalisen asiakaskunnan ja ansaintamallin.
 • Olette arvioineet kohdemarkkinoiden kokoa ja liiketoimintapotentiaalia.
 • Avainhenkilöt ovat sitoutuneet yritykseen ja sen kasvustrategiaan.
 • Yrityksessä on riittävästi resursseja ja monipuolista osaamista. Yrityksessä on töissä sitoutunut tiimi, jossa vähintään yksi henkilö vastaa täysipäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä ja tiimissä on toisiaan täydentävää osaamista muilta alueilta. (Emme rahoita yhden henkilön yrityksiä. Minimitiimi koostuu esimerkiksi yhdestä 100% henkilöstä ja kahdesta 50% henkilöstä Suomessa.)
 • Yrityksellä on uskottava rahoitussuunnitelma ja edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja kasvuun.

Milloin ei?

 • Yritys ei ole yhtiömuodoltaan osakeyhtiö
 • Yrityksellä ei ole omaa innovatiivista tuote- tai palveluideaa
 • Yritys/konserni on hyödyntänyt jo aikaisemmin Tempo- tai Kiito-rahoituksen
 • Yrityksellä ei ole riittävän sitoutunutta tiimiä ja tarvittavaa osaamista ennen Tempoa
 • Yrityksellä ei ole riittävää Tempoon vaadittavaa omapääomaehtoista rahoitusta
 • Yrityksellä ei ole perusteltua näkemystä kilpailuedustaan ja kasvupotentiaalistaan kansainvälisillä markkinoilla
 • Projekti kohdistuu operatiiviseen työhön/yrityksen normaaliin liiketoimintaan
 • Projektin pääpaino on tuotekehityksessä
 • yritykselläsi on ilmoituspuutteita tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa tehtyä ja noudatettua maksujärjestelyä

Huom: tämä lista ei ole kattava. Perehdythän huolellisesti kaikkiin tämän sivun ohjeisiin!

Mihin rahoitusta voi käyttää? 

Tempo-rahoituksella rahoitamme yrityksen kasvuvision toteutumiseen tähtäävää toimintaa. Projektin sisällön pitää olla tasapainoinen kokonaisuus markkinoiden selvittämistä, varhaisen asiakaspalautteen keräämistä sekä liiketoimintamallin, teknologian ja yrityksen kehittämistä. Projektin kustannuksista merkittävän osan pitää kohdistua muuhun kuin tutkimus- ja kehitystyöhön, esimerkiksi

 • kansainvälistymisstrategian tekemistä
 • markkinaselvityksiä
 • tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaamista
 • tuote- ja palvelukonseptin pilotointia asiakkailla
 • markkinoiden validointia
 • koemarkkinointia
 • kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittämistä
 • kasvun rahoituksen selvittämistä
 • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä

Lisäksi Tempo-rahoitusta voi käyttää kiihdyttämöohjelmien osallistumiskustannuksiin ja MAP (market access program) -ohjelmien kustannuksiin. Lisätietoa kv-markkinoille pääsystä sivuillamme.

Tavoitteet

Projektille asetetaan 2-5 kpl konkreettisia ja osin mitattavia tavoitteita. Tavoitteet liittyvät projektin konkreettisiin tuloksiin ja yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen. Tavoitteista keskustellaan vielä yhdessä Business Finlandin kanssa rahoitushakemuksen käsittelyvaiheessa. Tavoitteet tulevat osaksi mahdollista rahoituspäätöstä ja niiden toteutumista seurataan. Tavoitteiden saavuttamisella on myös merkittävä vaikutus mahdollisen jatkorahoituksen saamiseen Business Finlandilta.

Esimerkkejä projektin tavoitteista:

 • kansainvälistymisstrategian tai markkinoillemenosuunnitelman laatiminen
 • kansainvälistymistoimenpiteiden määrittely
 • pilotointikelpoisen, skaalautuvan tuotteen/palvelun (MVP) tai sen osan luominen
 • asiakaspilottien toteutuminen, tulosten analysointi ja dokumentointi ja jatkosuunnitelmien luominen
 • uuden johtamis- tai toimintamallin luominen
 • yrityksen resurssisuunnitelman luominen (tiimi/johto/hallitus/advisorit)
 • yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvä rahoitussuunnitelma
 • IPR/brändistrategian luominen
 • merkittävien uusien kehityshankkeiden määrittäminen tai käynnistäminen

Esimerkkejä yrityksen liiketoiminnan yleisistä tavoitteista (esim. vuoden aikajänteellä):

 • kansainvälisen liikevaihdon kehittyminen
 • asiakasmäärän kehittyminen
 • kumppaniverkoston vahvistuminen
 • rahoitusjärjestelyjen eteneminen tai yksityisen lisärahoituksen varmistuminen
 • yrityksen osaamisen (tiimi/johto/hallitus) vahvistuminen
 • uusien markkinoiden avaaminen tai muu kansainvälinen eteneminen

Tempo-rahoitusta myönnetään yritykselle yleensä vain kerran. Poikkeustapauksessa, kuten pivotointi tai kiihdyttämöohjelmaan osallistuminen, voi saada toisen Tempo-rahoituksen harkinnan mukaan. Pivotoinnilla tarkoitetaan käytännössä tilannetta, jossa yritys on kokonaan luopunut vanhasta liiketoiminnasta ja on suuntaamassa uudelle alueelle.

Business Finlandin asiakkaaksi?

Business Finlandin palvelut on tarkoitettu rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille. 

Tule asiakkaaksi

Rahoituksen määrä

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista, joka voi maksimissaan olla 66 667 euroa. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Maksamme rahoituspäätöksen jälkeen 70 prosenttia rahoituksesta (enintään 35 000 euroa) ja loppuosan projektin loppuraportin yhteydessä. Midcap-yrityksille koko rahoitus maksetaan loppuraportin yhteydessä.

Yrityksen oma rahoitus

Yrityksellänne on oltava riittävästi omaa rahoitusta projektin toteuttamiseen.

Edellytyksenä rahoitukselle vaaditaan vähintään 30.000 euron oman pääoman ehtoinen rahoitus (joko sijoituksin, pääomalainoin tai toteutuneiden tilikausien tuloksin). Lisäksi yrityksellä tulee olla varmistunut projektinaikainen omarahoitus.

Huom! Tempo-rahoituksessa julkisen rahoituksen osuus on poikkeuksellisen korkea (75 prosenttia kustannuksista). Tämän vuoksi projektin omarahoituksen pitää olla kokonaan yksityisistä lähteistä ja esimerkiksi mitään Finnveran rahoitusta ei voi käyttää Tempo-projektin omarahoituksena.

Näin haet rahoitusta

Ole yhteydessä Business Finlandin yhteyshenkilöönne ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, jotta löydätte teille sopivimman rahoituspalvelun. Lue lisää Tule asiakkaaksi -sivulta

Lähetä hakemus keskustelun jälkeen liitteineen asiointipalvelun kautta. Hakemuksessa kuvataan liiketoiminnan nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Projektisuunnitelma

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. Suunnitelman voi kirjoittaa joko suoraan hakemuslomakkeen kenttiin tai liittää erillisenä tiedostona hakemukseen. Jos sinulla ei ole valmista projektisuunnitelmaa, voit käyttää runkona projektisuunnitelmamallia. Varmistathan, että suunnitelmassasi on mallissa mainitut asiat.

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Tempo-hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet:

 • Enintään 2 kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta

Päätöksentekoa varten voimme pyytää myös muita lisätietoja tarpeen mukaan.

Projektin aloitus

Jos saat hakemuksestasi positiivisen rahoituspäätöksen, tutustu ohjeisiin sivulla Projektin aloitus.

Raportointi

Tempo-projektin lopussa yritys raportoi projektin tuloksista ja siitä, miten tavoitteisiin on päästy. Raportointimenettelyissä on tapahtunut muutoksia; lue projektiisi sovellettavista rahoitusehdoista, mitä projektisi raportoinnilta edellytetään. Saat lisätietoa myös projektisi yhteyshenkilöiltä, joiden yhteystiedot löydät rahoituspäätöksestä ja asiointipalvelusta.

Raportointi tehdään asiointipalvelussa, mistä löytyvät myös projektiisi sovellettavat rahoitusehdot. 

Hyväksyttävät kustannukset

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Projektisuunnitelman mukaiset palkat ja ostettavat asiantuntijapalvelut
  • Startup-yritysten omistajien palkkoja voi tilittää projektille enintään 19 euroa/h (3.000 euroa/kk), jos omistusosuus on vähintään 10 prosenttia.
 • Henkilösivukustannukset
  • Henkilösivukustannukset voivat olla enintään 30 prosenttia palkoista.
 • Ostetut palvelut
  • Ostetut palvelut on eriteltävä.
  • Ostettuja palveluja ei hyväksytä intressiyrityksiltä.
  • Ostettavat palvelut on kilpailutettava hankintalain mukaisesti, jos yksittäinen hankinta tai ketjutettujen hankintojen yhteissumma on 60.000 euroa tai enemmän.
 • Muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia palkkojen ja ostettujen palveluiden summasta. Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Emme rahoita:

 • yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja
 • viennin tukemisesta tai vientimarkkinoinnista aiheutuneita kuluja
 • suoria investointeja jakelukanavan rakentamiseen
 • ammatillista koulutusta

Tempo-rahoitus on de minimis -tukea

Tempo-rahoitukseen sovelletaan de minimis -avustuksen ehtoja. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200.000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Yrityksenne on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta olette saaneet edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun

Usein kysyttyjä kysymyksiä Tempo-rahoituksesta