Understöd för nnovationer
inom skeppsbyggnad

För att trygga innovationsförutsättningarna inom skeppsbyggnad kan statsunderstöd beviljas för innovationer inom skeppsbyggnad. Fr.o.m. 2018 ansöker man om stödet hos Business Finland.

Understödet är avsett för utveckling av innovationer inom skeppsbyggnad. Syftet är att få till stånd innovativa och moderna fartygs- eller offshore-lösningar och att underlätta för nya innovationer att komma ut på marknaden som en del i skeppsbyggnaden.

Vilken typ av projekt

 1. Projekt som gäller experimentell utveckling av innovativa produkter och processer som är tekniskt nya eller väsentligt förbättrade jämfört med den nuvarande mest avancerade tekniska nivån inom skeppsbyggnaden i Europeiska unionen och som inbegriper en risk för tekniskt eller industriellt misslyckande; och
 2. Understödet är begränsat till de kostnader för investeringar, planering och testverksamhet som är direkt och uteslutande kopplade till den innovativa delen av projektet.
 3. Understöd kan beviljas enbart för verksamhet som sker efter att ansökan lämnats in.

Vem kan beviljas understöd

 1. i Finland registrerade företag som bedriver skeppsbyggnad, ombyggnad och reparation av fartyg samt företag som bygger flytande och rörliga offshore-strukturer;
 2. om mottagaren av understödet har ett verksamhetsställe i Finland och projektet inbegriper ett betydande finländskt intresse;
 3. om projektet gäller experimentell utveckling av innovativa produkter och processer som är tekniskt nya eller väsentligt förbättrade jämfört med den nuvarande mest avancerade tekniska nivån inom skeppsbyggnaden i Europeiska unionen och som inbegriper en risk för tekniskt eller industriellt misslyckande;
 4. om innovationsstödet har en stimulerande effekt på mottagarens innovationsverksamhet;
 5. om mottagaren av understödet bedöms ha förutsättningar för fortlöpande lönsam verksamhet.

Den stimulerande effekten som avses i punkt 4 kan anses uppfyllas i serieproducerade fartyg för det första fartyget i serien. Om nya innovativa lösningar testas och byggs på senare fartyg i serien som ännu inte har införlivats i det första fartyget i serien kan systerfartyget behandlas som ett nytt projekt i detta avseende.

Understödet kan beviljas projekt som inbegriper

 1. Experimentell utveckling, där befintliga kunskaper utnyttjas i syfte att utveckla nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster, prototyper och pilotprojekt. Experimentell utveckling innefattar inte förbättringar i anslutning till befintliga produkter, som kan klassificeras som så kallad normal eller nödvändig utveckling.
 2. skeppsbyggnad, där man bygger självgående handelsfartyg som innefattar innovationer
 3. reparation av fartyg, där reparation av självgående handelsfartyg sker innovativt
 4. ombyggnad av fartyg, där ombyggnad av självgående handelsfartyg medför väsentliga ändringar (bruttodräktighet om minst 1 000 ton)
 5. byggande av flytande och rörliga offshore-strukturer, avsedda för utforskning, nyttjande eller generering av olja, gas eller förnybar energi.

Understödets maximibelopp

Understödet kan utgöra högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna. Understödet för ett enskilt projekt kan uppgå till högst 15 miljoner euro.

Innan du ansöker, kontakta gruppchef Esa Lindqvist, tfn 0400 522 141, esa.lindqvist (at) businessfinland.fi