Gör energisystemet kolsnålare genom att utnyttja energieffektivitet

Energistöd kan beviljas för projekt som främjar ny teknik, det kommersiella utnyttjandet av den, elsystemets reglerbarhet och energisparande med hjälp av energieffektivitet.

Vi prioriterar projekt för ny teknik som på ett kostnadseffektivt sätt bidrar till målen i programmet för energistöd och som inte bedöms ha betydande negativa miljöeffekter.

Med ny teknik avses nya typer av kommersiella lösningar som inte har prövats i stor utsträckning i Finland. Typiskt handlar det om de första kommersiella anläggningarna för demonstrationsändamål. Införandet av ny teknik medför extra kostnader eller risker jämfört med motsvarande projekt som görs med konventionell teknik.

På ansökningar om energistöd som lämnats in 2023 och för vilka beslut ännu inte har fattats tillämpas 2024 års riktlinjer.

Aktuellt just nu

 • När det gäller nya ansökningar är det värt att titta närmare på anvisningarna för energistöd 2024, eftersom de innehåller några betydande förändringar jämfört med de tidigare anvisningarna på grund av den omfattande gallringen av stödberättigade. Dessutom ska den projektplan som krävs som bilaga till ansökan i fortsättningen innehålla en specifikation av investeringens utrustning och en kostnadsspecifikation.
 • Rapporteringen av energistödet och kostnadsredovisningen förnyades 4.10.2023. En ny obligatorisk bilaga till investeringsprojekt är en kopia av den bindande beställningen/avtalet, som alltså ska bifogas rapporteringen för att verifiera tidpunkten för beställningen. Information om att försäkra investeringen är också obligatorisk!
 • En förutsättning för utbetalning av beviljat stöd är att mottagaren av energistödet lämnar in en slutrapport jämte bilagor till projektet inom den överenskomna rapporteringstiden!
 • Genomförandet av pilotförsök för djuputredning förlängdes från slutet av 2022 så att ansökningar om djuputredning kan lämnas in fram till 31.5.2024. Djuputredningarna ska avslutas senast 30.9.2024, varefter kostnadsredovisningen och slutrapporten ska lämnas in inom fyra månader.
  Ytterligare stöd för djuputredningar (eventuellt fastläggande) meddelas under våren 2024.
 • Energimyndigheten kan bevilja elektrifieringsstöd för energiintensiv industri. Ansökningstider har fastställts för stödet. Se närmare information på Energimyndighetens webbplats: Elektrifieringsstöd för industrin | Energiavirasto.

Energistöd

Energistöd kan beviljas för sådana investerings- och besiktningsprojekt vid företag och sammanslutningar som främjar energibesparing, effektiveringen av produktionen eller användningen av energi eller som på annat sätt gör energisystemet kolsnålare. Projekt för förnybar energi kan endast stödjas med avseende på ny teknik. Stödet bör ha en betydande inverkan på inledandet av projektet.

Energistödet är en finansiering som utbetalas till er organisation på basis av de faktiska kostnader som ni rapporterat. Investeringskostnaderna för projektet ska vara minst 10 000 euro (energieffektivitet) eller 30 000 euro (ny teknik för förnybar energi) och högst 5 000 000 euro. Finansieringen är ett bidrag, det vill säga det behöver inte betalas tillbaka. Stödet beviljas inte för projekt som har inletts före stödbeslutet. Stödet kan beviljas för kostnader som uppstår tidigast efter datumet för finansieringsbeslutet.

Vad krävs av din organisation?
 • Ett ännu inte inlett projekt för produktion, energibesparing eller energibesiktning av förnybar energi.
 • Din organisations storlek spelar ingen roll.
 • Din organisation är en sammanslutning eller ett företag som inte är en gårdsbruksenhet och inte är verksamt inom fiskeri- eller vattenbruksprodukter, inte är ett bostadsaktiebolag eller en bostadsfastighet och vars verksamhet inte finansieras ur statsbudgeten.
 • Finansieringen av verksamheten kommer inte från statsbudgeten.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.