Energistöd

för klimat- och miljövänliga investerings- och utredningsprojekt.

Det centrala målet med energistödet är att främja utvecklingen av nya och innovativa lösningar i syfte att på lång sikt göra energisystemet kolsnålt. Energistöd kan beviljas till investerings- och utredningsprojekt som främjar:

1) produktionen eller användningen av förnybar energi och som

 • främjar ny teknik och kommersiellt utnyttjande av denna teknik
 • investerar i en ny anläggning eller
 • är en sådan ersättningsinvestering som betydligt ökar produktionen av förnybar energi eller uppnår någon annan energieffekt som ligger i linje med målet.

2) energisparande eller effektivisering av produktion eller förbrukning av energi som

 • inte syftar till att uppfylla ett obligatoriskt miljömål
 • inte är en sådan energibesiktning som är obligatorisk för företag i enlighet med energieffektivitetslagen (1429/2014)

3) andra metoder som har som mål att göra energisystemet kolsnålt.

Energistöd beviljas utgående från prövning och här prioriteras projekt som involverar ny teknik. Stöd kan också, efter övervägan, beviljas projekt som utgår från konventionell teknik. I sådana fall har väl förberedda projekt och omsorgsfullt utarbetade stödansökningar prioritet.

Stöd beviljas inte till projekt som inletts före finansieringsbeslutet. Dessutom kan stödet beviljas enbart för de kostnader som uppkommit efter (eller samma dag) som finansieringsbeslutet gjorts. För att stödet ska beviljas bör det på ett väsentligt sätt påverka inledandet av projektet.

Med investeringsprojekt avses investeringar i anläggningstillgångar.

Med utredningsprojekt avses energibesiktningar och -analyser, andra utredningar som har direkt anknytning till projektet samt utredningar i syfte att utveckla en ny metod. Med energistödet finansieras dock inte sedvanliga utredningar som gäller ett enskilt företags grundande eller företagets expansions-, lönsamhets-, utvecklings-, planerings-, marknadsförings- och bakgrundsutredningar eller andra motsvarande utredningar.

Med ny teknik avses sådana nya lösningar som inte ännu prövats i stor omfattning i Finland. Vanligtvis handlar det om den första, eller de första, demonstrationsanläggningarna. Ny teknik meför extra kostnader och risker som inte är aktuella i projekt baserade på konventionell teknik. Nya tekniska lösningar spelar en central roll för de långsiktiga energi- och klimatmålen.

Till vem?

Energistöd kan beviljas till:

 • företag av alla storlekar, inklusive yrkesutövare, rörelseidkare och firmor
 • sammanslutningar, såsom kommuner, församlingar och stiftelser

Energistöd beviljas inte:

 • bostadsaktiebolag
 • bostadsfastigheter
 • Lantbruk eller projekt som genomförs i anslutning till dem. Undantaget är sådana projekt som genomförs i anslutning till ett lantbruk men där den producerade energin används utanför lantbruksproduktionen.
 • företag i fiske- och vattenbruksbranschen; inkl. förädlingsföretag
 • etableringsprojekt som får statsandelar
 • organisationer vars verksamhet finansieras med statsbudgeten
 • ämbetsverk, inrättningar och andra organ som ingår i en sådan ekonomiförvaltningsorganisation som avses i lagen om statsbudgeten (423/1988)

Dessutom prövas följande:

 • den sökande är ett företag i svårigheter enligt EU-bestämmelserna (insolvent eller har förlorat hälften av aktiekapitalet)
 • företaget har skatteskulder, obetalda tidigare Tekes/Business Finland-lån, betalningsstörningar eller andra icke-skötta ekonomiska åtaganden
 • en projektplan saknas eller planen är otydlig
 • företaget saknar övrig finansiering (egen eller främmande) som investeringen eller utredningen förutsätter

Vad?

Investeringar i förnybar energi 2020 (konventionell teknik)

Utredningsprojekt:

 • Besiktningar av förnybar energi i den kommunala sektorn 50 %.

Investeringsprojekt:

 • Värmecentralsprojekt (träbränslen) 10–15 %
 • Värmepumpprojekt * 15 %
 • Solvärmeprojekt 20 %
 • Avstjälpningsplatsgasprojekt 15–20 %
 • Små vattenkraftsprojekt 15–20 %
 • Små vindkraftsprojekt 15–20 %
 • Små CHP projekt 15–20 %
 • Solkraftprojekt 25 % tills 30.4.2019
 • Solkraftprojekt 20 % från 1.5.2019
 • Biogasprojekt 20–30 %

(* Exklusive projekt där spill- och överskottsvärme utnyttjas. Det vill säga projekt där stödprocent för energibesparingar tillämpas.)

Fall där stödet begränsas eller inte kan beviljas:

 • För stora företag är den maximala stödnivån 30% (inklusive nya teknikprojekt)
 • Stöd beviljas inte projekt som genomförs i nybyggnadsobjekt (med undantag av projekt som baserar sig på ny teknik eller solenergi).
 • Projekt som genomförs i anslutning till ett lantbruk kan beviljas stöd endast om 80 % av den producerade energimängden används utanför lantbruket i fråga.
 • Stöd beviljas inte till projekt som gäller avfallsförbränningskraftverk.
 • För att ett projekt ska beviljas stöd måste investeringskostnaderna vara minst 10 000 euro.
 • Energistöd kan beviljas till ett investeringsprojekt inom sådan verksamhet som ingår i tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel (311/2011). I sådana fall beviljas stödet enbart till den del av projektet som omfattar ny teknik.
 • Värmeproduktionsprojekt på mer än 1 MW stöds inte förutom i fråga om ny teknik.
 • Stöd beviljas inte värmeproduktionsprojekt om man till följd av projektet övergår från fjärrvärme till separat värmeproduktion.
 • Minst 70 % av bränsleförbrukningen ska täckas med energi från förnybara energikällor för att stöd ska kunna beviljas till en värmecentral.
 • Projekt som handlar om energilager kan beviljas stöd endast om man i samma projekt antingen investerar i kapaciteten att producera förnybar energi eller i maskiner och anläggningar ämnade att förbättra energieffektiviteten. Maximibeloppet för kostnader som gäller energilager är 50 % av projektets totala kostnader.
 • Elproduktionsprojekt över 5 MW stöds inte (förutom ny teknik). För 1-5 MW-projekt måste sökanden lämna in ett långsiktigt elförsäljningskontrakt eller på annat sätt tilldela en långsiktig elköpare.
 • Vid vattenkraftprojekt ska sökanden redogöra för miljöpåverkan och behovet av fiskespår.
 • Inget stöd kommer att beviljas för förvärv av utrustning för produktion av trä och återvunnet bränsle (inklusive flishuggare, krossar, flis, annan utrustning) (exklusive nya teknikprojekt)
 • Projekt baserade på bränsledistribution beviljas stöd endast i de fall som de görs i samband med produktionsanläggningsprojekt. Stödet beviljas i sådana fall till högst en distributionsstation. Den här stationen ska vara lokaliserad i produktionsanläggningens omedelbara närhet.
 • I biobränsleprojekt kan stöd endast beviljas för anläggningsprojekt som inte använder loggar eller massaved som råmaterial.
 • I biogasprojekt måste sökanden lämna in en plan för vidare bearbetning och användning av rötrester.

Investeringar som främjar energibesparingar och energieffektivitet 2020 (konventionell teknik)

Utredningsprojekt:

 • Energibesiktningar inom kommunsektorn samt i mikroföretag och i små och medelstora företag som förknippas med energieffektivitetsavtal 50 %.
 • övriga energibesiktningar, -analyser och utredningsprojekt 40 %.

Investeringsprojekt:

Projekt som omfattar ny teknik kan utifrån prövning beviljas förhöjt stöd (20–40 %) även om det handlar om ett företag eller en kommun som inte har ingått energieffektivitetsavtal.

Fall där stödet begränsas eller inte kan beviljas:

 • Den maximala stödnivån för stora företag är 30 % (inklusive nya teknikprojekt)
 • När det gäller ESCO-tjänsterna måste spargarantin uppgå till minst 50 % och de verifierbara besparingarnas andel av de totala besparingarna under verifieringsperioden måste uppgå till minst 80 %, räknat i euro.
 • Stöd beviljas inte om investeringen gäller rökgastvättar. Stöd kan inte heller beviljas för investeringar i tillvaratagande av värme om anläggningarna i fråga omfattas av utsläppshandeln eller gäller värmecentraler med en effekt på mer än 10 MW.
 • Energistöd kan beviljas till ett investeringsprojekt inom sådan verksamhet som ingår i tillämpningsområdet för lagen om utsläppshandel (311/2011). I sådana fall beviljas stödet enbart till den del av projektet som omfattar ny teknik. Stödet kan också beviljas om den ekonomiska nyttan som fås från utsläppshandeln, som en följd av investeringen, är marginell.
 • Stöd beviljas inte till projekt som gäller konventionell teknik för belysning.
 • Stöd beviljas inte för isolering av byggnader, dörrar eller lock eller andra motsvarande lösningar för kylutrustning och -anläggningar.
 • Stöd beviljas inte energieffektivitetsprojekt som genomförs i nybyggnadsobjekt (med undantag av projekt för ny teknik).
 • För att projekt ska beviljas stöd ska investeringskostnaderna vara minst 10 000 euro.

Projekt för ny teknik:

 • investeringar som anknyter till förnybara energikällor och energieffektivitet, ny teknik, högst 40 %.

Så här söker du energistöd hos Business Finland

Ansökningar om energistöd ska alltid, oberoende av projektets storlek, skickas in till Innovationsfinansieringsverket Business Finland. Ansökningstiden är tills vidare fortlöpande. Innovationsfinansieringsverket Business Finland beviljar stöd för projekt vars godtagbara kostnader är högst 5 miljoner euro eller, om projektet gäller ny teknik, när de godtagbara kostnaderna är högst 1 miljon euro. Investeringsstöd som är större än detta beviljas av Arbets- och näringsministeriet.

Stöd beviljas inte till projekt som inletts före finansieringsbeslutet. Dessutom kan stödet beviljas enbart för de kostnader som uppkommit efter (eller samma dag) som finansieringsbeslutet gjorts.

Att kunden samtidigt har på gång ett större investeringsprojekt utgör inga hinder för att bevilja energistöd för de kostnader som uppkommer från och med finansieringsbeslutets datum, så länge som investeringsprojektet genomförs utanför energistödsprojektet och redan påbörjats innan finansieringsbeslutet gjorts. Dessutom ska kundens ansökan om energistöd i sådana fall enbart gälla en begränsad del av det större investeringsprojektet, en del som gäller ny teknik eller en energieffektivitetsåtgärd och som inte ännu inte har påbörjats. Röjnings- och anläggningsarbeten, i samband med investeringsprojektet, utgör inte heller något hinder för att energistöd ska kunna beviljas för de kostnader som uppkommer från och med den dag beslutet gjorts, så länge arbetet inletts innan man fått meddelande om finansieringsbeslutet.

Till de godtagbara kostnaderna hör utgifter för investerings- och utredningsprojekt som uppkommit under projektets gång (tidigast den dag finansieringsbeslutet gjorts). Utgifter som bygger på en beställning som gjorts före finansieringsbeslutet hör däremot inte till godtagbara kostnader. Undantag gäller när beställningen skriftligen förknippas med en möjlighet till avbeställning om projektet inte inleds.

Godtagbara kostnader för projekt är:

 • penninglöner som hänförs till projektet i enlighet med arbetstidsuppföljning.
 • personalbikostnader
 • resekostnader (endast i utredningsprojekt)
 • kostnader för material och tillbehör
 • anskaffning av utrustning
 • inköpta tjänster
 • eventuella kostnader för revisorns revisionsrapport.

Om ett företag eller en sammanslutning planerar en investering för att öka användningen av förnybar energi, planerar en investering för att spara energi eller när företaget eller sammanslutningen avser att låta göra en energibesiktning för att utreda potentiella energisparobjekt rekommenderar vi att man rådgör med experterna i Business Finlands energistödteam. Deras kontaktinformation går att hitta längre ner på sidan.

Ansökan ska göras i nätservicen på Business Finlands webbplats. I tjänsten kan man följa upp behandlingen av ansökan och vid behov komplettera den. Behandlingen av ansökan tar vanligtvis cirka två månader.

Sökanden måste utse en ansvarig ledare för sitt energiinvesteringsprojekt. Den här ledaren måste vara anställd i samma organisation som sökanden. För projektet utses också en kontaktperson som kan vara anställd i den sökandes organisation eller i någon annan organisation som den sökande själv kan välja.

Till ansökan ska bifogas:

Projektplanen ska innehålla en kort beskrivning om verksamheten, ägandet och de viktigaste nyckeltalen (omsättning, personalstyrka) av den organisation som ansöker om stöd och en beskrivning om den fastighet eller produktionsprocess som investeringen avser.

En beskrivning om investeringen, teknisk specifikation och kostnadsspecifikation ingår också i projektplanen och dess bilagor (t.ex. anbuden). Målen med investeringen med värdet i siffror samt lönsamhetskalkylen (återbetalningstiden) ska inkluderas i projektplanen jämte sökandens kännedom om situationen av myndighetstillstånd som hänför sig till investeringen.

Den sökande bör omsorgsfullt ta del av De allmänna villkoren för energistöd (pdf), som redogör i detalj bl.a. för innehållet av godtagbara kostnader.

Ansökan om investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol för 2021

Regeringen har reserverat sammanlagt 90 miljoner euro för stöd av investeringar som ersätter energi-utvin-ning ur kol.

Från och med maj 2029 är det förbjudet att använda kol som bränsle vid el- eller värmeproduktion. Syftet med det investeringsstöd som nu kan sökas är att främja ett frivilligt, snabbare avskaffande av energiutvinning ur kol före utgången av 2025.

Investeringsstöd kan beviljas för sådana investeringsprojekt som genomförs av energiproducenter som i specificerade energiutvinningsområden före utgången av 2025 helt frångår energiutvinning ur kol och som främjar

 1. produktionen eller användningen av förnybar energi, eller
 2. energisparande eller effektivisering av energiproduktionen eller användningen av energi.

Investeringsstöd kan beviljas om projektet, en del av det eller en ny teknik som anknyter till projektet inte skulle genomföras utan stöd före utgången av 2025. Beviljandet av stöd baserar sig på en helhetsbedömning och en jämförelse av projekten som inbegriper särskilt en bedömning av projektets effekt när det gäller att ersätta energiutvinningen ur kol och den energimängd som produceras. Vid bedömningen beaktas dessutom nyhets- och demonstrationsvärdet av den teknik som ingår i projekten, projektets genomförbarhet och kostnadseffektivitet samt övriga konsekvenser. Projekt som utnyttjar annan teknik än förbränningsbaserad teknik prioriteras. Om det inom ramen för fullmakten enligt statsbudgeten är möjligt att bevilja stöd också för andra projekt, ges kraftvärmeproduktionsprojekt företräde jämfört med projekt som fokuserar på separat produktion av värme.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner. Det investeringsstöd som beviljas på basis av prövning av varje enskilt projekt får utgöra högst 30 procent av de godtagbara kostnaderna i investeringsprojektet. Investeringsstödets andel får utgöra högst 40 procent till den del projektet innefattar ny teknik. Projektet får inte påbörjas innan stödansökan lämnats in.

Ansökningarna lämnas in via Business Finlands elektroniska system, men de behandlas vid arbets- och näringsministeriet. 

Arbets- och näringsministeriet ber om stödansökningar för projekt som ersätter användningen av kol som energikälla före utgången av februari 2021. Avsikten är att resten av stödbesluten ska fattas under det första halvåret 2021.

Ansökning

Ansökningarna ska lämnas in via Business Finlands nätservice, och till ansökan ska bifogas en särskild blankett, "Investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol", som är avsedd för detta ändamål.

Anvisningar för ansökan (pdf)

Business Finlands nätservice 

Mer information:

specialsakkunnig Tuula Savola, ANM, tfn 029 504 7133
produktchef Markku Mäkelä, Business Finland, tfn 050 339 2516
specialsakkunnig Kati Veijonen, ANM, tfn 029 504 7170

Investeringsstöd för stora demonstationprojekter 2021

Arbets- och näringministeriet har öppnat en ansökan om investeringssubventioner för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik för 2021. År 2021 har 60 miljoner euro allokerats för detta ändamål i energisubventionsmandatet. Samtalet är öppet till slutet av februari och är avsett för projekt med en investeringskostnad på mer än 5 miljoner euro.

Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att uppfylla nationella och EU-mål för 2030. De kategorier av projekt som stöds under dessa är:

 1. Förnybara biodrivmedel för trafiken
 2. Värmeproduktion som inte är baserad på bränning
 3. Andra stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik.

Syftet med systemet är att främja nationellt och internationellt replikerbara lösningar baserade på ny energiteknik.

Ansökningsblankett för stora demonstrationprojekter 2021 (docx)

Efter finansieringsbeslutet

Efter att den sökande fått beslut om finansiering bör den sökande besöka Business Finlands e-tjänst för att godkänna beslutet. I annat fall träder beslutet inte i kraft, vilket innebär att stödet inte kan betalas ut! Ett finansieringsbeslut kan endast godkännas av en person som har företagets firmateckningsrätt.

Projektets kostnader ska bokföras under hela projektets gång. Den giltighetstid som godkänts i stödbeslutet är bindande och kan inte överskridas utan ändring av projektschemat som ska ansökas om separat!

Speciellt finansieringstagarens egna löner bör följas upp. Därför finns det skäl att följa upp arbetstiderna på timnivå. Revisorn är skyldig att lämna en revisionsrapport om sina observationer som gäller projektets kostnader och uppföljningen av kostnaderna.

Slutrapporten och kostnadsredovisningen ska tillställas Business Finland genom nätservice senast det datum som angetts i beslutet. Det ovannämnda datumet är bindande för stödmottagaren och får inte överskridas utan tillstånd från Business Finland. Underlåtelse att lämna in slutrapporten och -redovisningen på utsatt datum leder till att stöd inte betalas ut.

Både rapporten och kostnadsredovisningen har sina egna punkter i nätservice. Båda punkterna ska fyllas i.  Business Finland betalar ut projektfinansieringen först efter det att både rapporten och kostnadsredovisningen har godkänts hos Business Finland.

När investeringen eller utredningen har slutförts rapporterar och redovisar den sökande projektets kostnader elektroniskt via Business Finlands nätservice.

Att observera vid rapportering och kostnadsredovisning:

 • vid redovisning av löner ska blankett Y4 (lönespecifikationsblankett) alltid lämnas in och vid slutredovisningen även revisionsrapporten
 • om inköp från intressebolag redovisas, ska man för dessa alltid lämna in blankett Y3 (kostnadsredovisning), Y4 (lönespecifikation), Y5 (försäkran av den ansvariga projektledaren) och senast i samband med slutrapporten revisionsrapport om kostnaderna av intressebolaget
 • Finansieringsmottagarens revisionsrapport kan vid projekt som omfattar högst fem inköpsverifikat (kostnader för material och förnödenheter, köp av maskiner och utrustning, köptjänster) ersättas med följande: utdrag från huvudboken för projektbokföringen, kopia av inköpsfakturorna samt kvitto på betalningarna eller ett kontoutdrag (för ansökningar som lämnats in under 2017 förutsätter den förordning som var i kraft att fakturakopior och betalningsverifikaten är kopior vars riktighet bestyrkts).
 • Bedömningsblanketten för energistöd ska alltid lämnas in i samband med slutrapporten samt inom två år efter betalningen av den sista raten.

I utredningsprojekt ska finansieringstagaren före slutredovisning av projektet lämna in objektspecifika besiktningsrapporter och sammandragstabeller (paataulu.xls eller kuntataulu.xls) till Motiva Oy. Se mer ingående instruktioner: Överföring av energibesiktningsrapporter och huvudtavlor till Motiva. Mer information om genomförandet av energibesiktningsprojekt finns att fås på Motivas webbplats.

Pågående projekt (projekt som fått energistöd år 2016 och tidigare)

I fråga om energistödprojekt som inletts 2016 eller tidigare (som lämnats in på pappersblanketter) och energistödprojekt som fått stöd från NTM-centralerna iakttas följande.

Utbetalningen av dessa beslut utförs av UF-centret. Detta innebär att kunden ska lämna in ansökningar om utbetalning för energiprojekt som gjorts på pappersblanketter till UF-centret enligt följande, det vill säga utgående från det landskap i vilket projektet genomförts: https://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot/

Vanliga frågor och svar

F: Om det i en industri- eller affärsfastighet finns lokaler i bostadsbruk, men dessa omfattar endast en s.k. gårdskarlsbostad, är det möjligt att ansöka om stöd för en energiinvestering i fastigheten?
S: Andelen i bostadsbruk får inte överstiga 10 % av fastighetens totala yta eller volym. Om andelen är 10 % eller mindre, kan stöd ansökas för en investering förutsatt att man från investeringskostnaderna drar av andelen i bostadsbruk i procent. Andelen i bostadsbruk kan även uppskattas på basis av elförbrukningen, om detta kan påvisas med separat mätarställning.

F: Är investeringar i LED-belysning stödberättigade som energibesparingsprojekt, om man samtidigt investerar i s.k. intelligent styrning?
S: Nej. Utvecklingen har gjort att priset av LED-belysning har gått ned och dess lönsamhet har blivit allt bättre. Största delen av belysningsinvesteringarna genomförs nuförtiden med LED-armaturer, och då räcker inte intelligent styrning längre till att ha rätt till stöd.

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice