Siirry sisältöön

Energiatuki

Energiatuen keskeisenä tavoitteena on edistää uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä energiajärjestelmän muuttamiseksi vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä. Energiatukea voidaan myöntää sellaisiin investointi- ja selvityshankkeisiin, jotka edistävät:

1)      uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä ja jossa

 • edistetään uutta teknologiaa ja sen kaupallista hyödyntämistä
 • investoidaan uuteen laitokseen tai
 • kyse on sellaisesta korvausinvestoinnista, jolla lisätään merkittävästi uusiutuvan energian tuotantomäärää tai saavutetaan muu merkittävä myönteinen tavoitteen mukainen energiavaikutus

2)      energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista ja

 • jonka tarkoituksena ei ole pakollisen ympäristövelvoitteen saavuttaminen
 • kyse ei ole energiatehokkuuslain (1429/2014) mukaisesta yritykselle pakollisesta energiakatselmuksesta

3)      muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi.

Energiatuen myöntäminen on harkinnanvaraista ja tuen myöntämisessä etusijalla ovat uuden teknologian hankkeet. Myös tavanomaisen teknologian hankkeita voidaan tukea harkitusti ja etusijalla ovat hyvin valmistellut hankkeet ja huolellisesti laaditut tukihakemukset.

Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Lisäksi tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin. Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen.

Investointihankkeella tarkoitetaan investointia käyttöomaisuuteen.

Selvityshankkeella tarkoitetaan energiakatselmuksia ja –analyysejä, muita suoraan investointeihin liittyviä selvityksiä sekä selvityksiä uuden menetelmän kehittämiseksi. Energiatuella ei kuitenkaan rahoiteta yksittäisten yritysten tavanomaisia liiketoiminnan perustamis-, laajennus-, kannattavuus-, kehitys-, suunnittelu-, markkinointi- ja taustaselvityksiä eikä muita vastaavia selvityksiä.

Uudella teknologialla tarkoitetaan sellaisia uudenlaisia ratkaisuja, joita ei ole Suomessa laajasti kokeiltu. Tyypillisesti kyse on ensimmäisestä tai ensimmäisistä demonstraatiolaitoksista. Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy yleensä vastaavaan tavanomaisen teknologian hankkeeseen nähden ylimääräisiä kustannuksia tai riskejä. Uuden teknologian ratkaisut ovat keskeisiä pitkän aikavälin energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta.

Kenelle?

Energiatukea voivat saada:

 • kaiken kokoiset yritykset, mukaan lukien ammatin- ja liikkeenharjoittajat sekä toiminimet
 • yhteisöt, kuten kunnat, seurakunnat ja säätiöt

Energiatukea eivät saa:

 • asunto-osakeyhtiöt * 
 • asuinkiinteistöt *
 • maatilat tai niiden yhteydessä toteutettavat hankkeet, lukuun ottamatta sellaisia maatilan yhteydessä toteutettavia hankkeita, jossa tuotettava energia käytetään maatalouden tuotantotoiminnan ulkopuolella
 • kalastus- ja vesiviljelyalan yritykset; ml. jalostavat yritykset
 • valtionosuutta saavat perustamishankkeet
 • organisaatiot, joiden toiminta rahoitetaan valtion talousarviosta
 • valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) tarkoitettuun taloushallinto-organisaatioon kuuluville virastoille, laitoksille ja muille toimielimille

Lisäksi arvioidaan seuraavia:

 • hakijana on EU-säännösten tarkoittama vaikeuksissa oleva yritys (maksukyvytön tai menettänyt puolet osakepääomastaan)
 • yrityksellä on verovelkaa, aikaisempien Tekes- /Business Finland -lainojen rästejä, maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita
 • projektisuunnitelmaa ei ole tai se on ylimalkainen
 • yrityksellä ei ole investoinnin tai selvityksen edellyttämää muuta (omaa tai vierasta) rahoitusta

(* Asunto-osakeyhtiöiden ja asuinkiinteistöjen kannattaa selvittää, voivatko ne saada tukea Ympäristöministeriön alaiselta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta; kts. lisätietoa Aran sivuilta

Lisäksi ELY-keskuksilta voi hakea tukea öljylämmityksen vaihtamiseksi ekologisempaan lämmitysmuotoon. 

Maakunnalliset energianeuvojat auttavat teknisten ratkaisujen löytämiseksi. Lisätietoa Motivan sivuilta)

Mitä rahoitamme?

Uusiutuvan energian investoinnit 2021 (tavanomainen teknologia)

Investointihankkeet:
 • Lämpökeskushankkeet (puupolttoaineet) 10 %
 • Lämpöpumppuhankkeet * 15 %
 • Aurinkolämpöhankkeet 20 %
 • Kaatopaikkakaasuhankkeet 15 %
 • Pienvesivoimahankkeita ei rahoiteta
 • Pientuulivoimahankkeet 20 %
 • Pien-CHP-hankkeet 15 %
 • Aurinkosähköhankkeet 20 %
 • Biokaasuhankkeet 25 %
 • Kuntasektorin uusiutuvan energian katselmukset 50 %

(* pois lukien jäte- ja hukkalämmön hyötykäyttöön liittyvät hankkeet, joihin sovelletaan energiansäästöön liittyviä tukiprosentteja)

Energiatuella edistetään erityisesti uusien energiateknologioiden käyttöönottoa. Uudelle teknologialle voidaan myöntää tapauskohtaisesti korotettua tukea (5 prosenttiyksikön korotus). Erityisillä perusteilla uudelle teknologialle voidaan myöntää myös korkeampi korotus, jos tämä on perusteltavissa uuden teknologian käyttöönoton aiheuttaman riskin ja siihen liittyvän kannattavuustarkastelun kautta. Erityisesti suurissa demonstraatiohankkeissa korotetun tuen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

Tukea ei myönnetä uudisrakennuskohteissa tehtäviin hankkeisiin (pois lukien uusi teknologia sekä pientuulivoima ja aurinkosähköhankkeet).

Maatilan yhteydessä toteutettaville hankkeille voidaan myöntää tukea ainoastaan, jos 80 % tuotetusta energiamäärästä käytetään kyseisen maatilan ulkopuolella.

Jätteenpolttolaitoshankkeita tai polttolaitoksia, joissa jätepohjaiset kierrätyspolttoaineet muodostavat suuren osan polttoainekäytöstä, ei tueta.

Lämmöntuotanto
 • Yli 1 MW:n lämmöntuotantohankkeita ei tueta muuten kuin uuden teknologian tapauksessa.
 • Tukea ei myönnetä lämmöntuotantohankkeille, jos hankkeen seurauksena siirrytään kaukolämmöstä erilliseen lämmöntuotantoon.
 • Tukea myönnetään ainoastaan sellaisille lämpökeskuksille, jotka käyttävät ainoastaan uusiutuvia energialähteitä (pl. käynnistyspolttoaine ja vähäinen huippukäyttö).
 • Yli 1 MW:n lämpöpumppuja voidaan tukea, jos kyseessä uuden teknologian hanke tai kyseessä on matalalämpöverkkoon liitettävä hanke
 • Sähkökattiloiden hankintaa ei tueta kuin silloin jos itse kattilaan liittyy uutta teknologiaa
Sähköntuotanto
 • Energiavarastoihin liittyviä hankkeita tuetaan ainoastaan, jos samalla investoidaan uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin tai energiatehokkuutta parantaviin koneisiin ja laitteisiin. Energiavarastoon liittyvien kustannusten enimmäismäärä hankkeessa on 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
 • Yli 5 MW:n sähköntuotantohankkeita ei tueta (pl. uusi teknologia). 1-5 MW hankkeiden osalta hakijan tulee esittää pitkäaikainen sähkönmyyntisopimus tai muuten osoittaa sähkölle pitkäaikainen ostaja.
 • Vesivoimahankkeita ei tueta.
Polttoaineiden tuotanto
 • Puu- ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoon tarkoitetun kaluston (mukaan lukien hakkurit, murskaimet, hakekontit, muu kalusto) hankkimiseen ei myönnetä tukea (pois lukien uuden teknologian hankkeet)
 • Polttoaineen jakeluun liittyvien hankkeiden osalta tukea voidaan myöntää ainoastaan tuotantolaitoshankkeiden yhteydessä. Tukea voidaan myöntää korkeintaan yhdelle tuotantolaitoksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalle jakeluasemalle.
 • Biopolttoainehankkeissa voidaan myöntää tukea vain laitoshankkeille, joissa ei käytetä raaka-aineena jalostuskelpoista tukki- tai kuitupuuta.
 • Biokaasuhankkeissa hakijan on toimitettava suunnitelma mädätteen jatkojalostuksesta ja käytöstä.

Tuettavien hankkeiden investointikustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa.

Energiansäästöä ja energiatehokkuutta edistävät investoinnit vuonna 2021 (tavanomainen teknologia)

Selvityshankkeet:
 • energiatehokkuussopimuksiin liittyvät kuntasektorin, mikroyritysten ja pk-yritysten energiakatselmukset 50 %
 • muut energiakatselmukset, -analyysit ja selvityshankkeet 40 %
Investointihankkeet:
 • 20 % energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille.
 • 25 % kun edellä olevassa käytetään ESCO-palvelua.
 • 15 % muille kuin energiatehokkuussopimuksiin liittyneille yrityksille ja yhteisöille, kun käytetään ESCO-palvelua.

Ks. Motivan energiatehokkuus- ja ESCO-palvelut ja Energiatehokkuussopimukset 2017-2025

Tukea voidaan myöntää myös energiatehokkuussopimusten ulkopuolisille yrityksille ja kunnille mikäli hanke sisältää uutta teknologiaa.

Energiatehokkuusinvestoinneissa yli 1 MW:n lämpöpumppuja voidaan tukea, jos kyseessä on uuden teknologian hanke tai kyseessä on matalalämpöverkkoon liitettävä hanke.

Suurille yrityksille enimmäistukitaso on 30 % myös uuden teknologian hankkeissa

ESCO-palveluiden osalta edellytyksenä on vähintään 50 %:n säästötakuu ja todennettavien säästöjen osuus kokonaissäästöistä todentamisjakson aikana on vähintään 80 % euromääräisesti laskettuna.

Tukea ei myönnetä savukaasupesureihin tai näihin liittyviin lämmöntalteenottoinvestointeihin, jos ne liittyvät päästökauppalaitoksiin tai yli 10 MW:n tehoisiin lämpökeskuksiin.

Tukea ei myönnetä valaistukseen liittyviin tavanomaisen teknologian hankkeisiin.

Tukea ei myönnetä rakennusten eristykseen, kylmäkalusteiden ja -laitteiden oviin tai kansiin tai muihin vastaaviin ratkaisuihin.

Tukea ei myönnetä uudisrakennuskohteissa tehtäviin energiatehokkuushankkeisiin (pois lukien uusi teknologia).

Tuettavien hankkeiden investointikustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa.

 

Näin haet energiatukea 

Kaikki energiatukihakemukset jätetään Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiin riippumatta hankkeen koosta. Haku on toistaiseksi jatkuva. Tuen myöntää Innovaatiorahoituskeskus Business Finland hankkeissa, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 5 miljoonaa euroa ja uuden teknologian hankkeissa, joiden hyväksyttävät kustannukset ovat enintään 1 miljoona euroa. Tätä suuremmat investointituet myöntää Työ- ja elinkeinoministeriö.  

Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Lisäksi tukea voidaan myöntää aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin. Energiatuen myöntämiselle rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin ei ole estettä, mikäli asiakkaalla on samanaikaisesti vireillä energiatukiprojektin ulkopuolella toteutettava laajempi investointihanke, joka on jo käynnistetty ja johon sisältyvään uuteen teknologiaan tai energiatehokkuustoimenpiteeseen liittyvään, rajattuun osaan haetaan energiatukea eikä tätä osaa hankkeesta ole vielä käynnistetty. Energiatuen myöntämiselle rahoituspäätöspäivästä alkaen aiheutuviin kustannuksiin ei ole myöskään estettä, jos investointihankkeeseen liittyvät raivaus- ja maanrakennustyöt on aloitettu ennen kuin päätös tuen myöntämisestä on tehty.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat investointi- ja selvityshankkeista aiheutuneet menot, jotka ovat aiheutuneet projektista sen kestoaikana (alkaen aikaisintaan rahoituspäätöspäivästä). Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole ennen rahoituspäätöstä tehtyyn tilaukseen perustuvat menot paitsi silloin, kun tilaukseen liittyy projektin käynnistämiseen kytketty kirjallinen purkumahdollisuus.

Hankkeeseen hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • hankkeeseen kohdistuvat rahapalkat työajan seurannan mukaisesti
 • henkilösivukustannukset
 • matkakustannukset (vain selvityshankkeissa)
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laitehankinnat
 • ostetut palvelut
 • mahdolliset tilintarkastajan tarkastusraportin kustannukset

Kun yrityksellä tai yhteisöllä on suunnitelma uusiutuvan energian käytön lisäämiseen tai energian säästämiseen liittyvästä investoinnista tai se aikoo teettää energiakatselmuksen selvittääkseen yrityksen tai yhteisön energian säästökohteita, on hyvä keskustella Business Finlandin energiatukitiimin asiantuntijoiden kanssa. Heidän yhteystietonsa ovat tämän tekstin lopussa.

Hakemus tehdään asiointipalvelussa Business Finlandin verkkosivuilla. Palvelun kautta voi seurata hakemuksen käsittelyä ja täydentää hakemusta tarvittaessa. Hakemuksen käsittely kestää tyypillisesti noin kaksi kuukautta. Hakemusten liitelomakkeita on uusittu maaliskuussa 2020, käytä vain tältä sivulta löytyviä versioita.

Hakijan tulee nimetä energiainvestointiprojektilleen vastuullinen johtaja, joka on hakijan organisaatiosta. Projektille nimetään myös yhteyshenkilö, joka voi olla hakijan organisaatiosta tai jostakin muusta hakijan valitsemasta organisaatiosta.

Liitä hakemukseen:

Projektisuunnitelmaan sisältyy lyhyt kuvaus tukea hakevan organisaation toiminnasta, omistuksesta, tärkeimmät tunnusluvuista (liikevaihto, henkilömäärä) ja kuvauksella investoinnin kohteena/alustana olevasta kiinteistöstä tai tuotantoprosessista.

Investoinnin kuvaus, tekninen erittely ja kustannuserittely ovat myös osa projektisuunnitelmaa ja sen liitteitä (esim. tarjoukset). Investoinnin tavoitteet numeroarvoineen sekä kannattavuuslaskelma (takaisinmaksuaika) on sisällytettävä projektisuunnitelmaan, samoin hakijan tieto investointiin liittyvien viranomaislupien tilanteesta.

Hakijan on syytä tutustua huolella Energiatuen yleisiin ehtoihin (pdf), joissa selvitetään yksityiskohtaisesti mm. hyväksyttävien kustannusten sisältö.

Hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointitukien haku vuodelle 2021

Hallitus on varannut 90 miljoonaa euroa hiilen energiakäyttöä korvaavien investointien tukemiseen.

Hiilen käyttäminen sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena on kielletty toukokuusta 2029 alkaen. Nyt haettavana olevan investointituen tavoitteena on edistää vapaaehtoista, nopeutettua luopumista kivihiilen energiakäytöstä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Investointitukea voidaan myöntää yksilöidyllä energiankäyttöalueella hiilen energiakäytöstä kokonaan vuoden 2025 loppuun mennessä luopuvien energiantuottajien sellaisiin investointihankkeisiin, jotka edistävät:

 1. uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, tai
 2. energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista.

Investointitukea voidaan myöntää, jos hanketta, sen osaa tai hankkeeseen liittyvää uutta teknologiaa ei toteutettaisi ilman tukea ennen vuoden 2025 loppua. Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeen vaikutusta hiilen energiakäytön korvaamiseen ja tuotettavaa energiamäärää, hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuus- ja demonstraatioarvoa, hankkeen toteutettavuutta ja kustannustehokkuutta sekä muita vaikutuksia. Etusijalla ovat hankkeet, joissa hyödynnetään muita kuin polttoon perustuvia teknologioita. Jos valtion talousarvion mukaisen valtuuden puitteissa on mahdollista myöntää tukea myös muille hankkeille, ovat etusijalla sähkön ja lämmön yhteistuotannon hankkeet verrattuna lämmön erillistuotannon hankkeisiin.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille, kuten kunnille. Hankekohtaisen harkinnan perusteella myönnettävän investointituen osuus hyväksyttävistä kustannuksista investointihankkeessa voi olla enintään 30 %. Investointituen osuus voi olla enintään 40 % siltä osin, kun hanke sisältää uutta teknologiaa. Hanketta ei saa aloittaa ennen tukihakemuksen jättämistä.

Tukea haetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta, mutta hakemukset käsitellään työ- ja elinkeinoministeriössä. 

Hakemukset pyydetään jättämään helmikuun 2021 loppuun mennessä. Tukipäätökset pyritään tekemään vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Hakeminen

Hakemukset pyydetään toimittamaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta liittämällä hakemukseen tähän hakuun tarkoitettu Hiilen energiakäyttöä korvaavien hankkeiden investointituki -hakulomake.

Hakuohje (pdf)

Business Finlandin asiointipalvelu

Suurten demonstraatiohankkeiden investointituki 2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haun vuodelle 2021. Vuonna 2021 energiatukivaltuudesta on tähän tarkoitukseen varattu 60 miljoonaa euroa. Haku on auki helmikuun loppuun saakka, ja se on tarkoitettu investointikustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron hankkeille.

Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden mukaisesti tuettavien hankkeiden kategoriat ovat:

 1. Uusiutuvat liikennepolttoaineet
 2. Muu kuin polttoon perustuva lämmöntuotanto
 3. Muut suuret uuden energiateknologian demonstraatiohankkeet.

Tukiohjelman tavoitteena on edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja.

Rahoituspäätöksen jälkeen

Saatuaan päätöksen rahoituksen saajan on käytävä hyväksymässä rahoituspäätös Business Finlandin asiointipalvelun kautta, sillä muuten päätös ei astu voimaan eikä tukea voida maksaa! Rahoituspäätöksen hyväksymisen voi tehdä vain yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Hankkeen kustannuksista on pidettävä projektikirjanpitoa hankkeen koko kestoajalta. Tämä tukipäätöksessä hyväksytty kestoaika on sitova eikä sitä voi ylittää ilman erikseen haettavaa projektiaikataulun muutosta!

Erityisesti seurataan rahoituksen saajan omia palkkoja, joista on syytä toteuttaa työajanseuranta tuntitasoisena. Tilintarkastaja on velvollinen antamaan tarkastusraportin hankkeen kustannuksiin ja niiden seurantaan liittyvistä havainnoistaan.

Projektin raportointi ja kustannustilitys

Loppuraportti ja kustannustilitys toimitetaan Business Finlandiin asiointipalvelun kautta viimeistään päätöksessä ilmoitettuna päivänä. Edellä mainittu päivämäärä on tuen saajaa sitova eikä sitä saa ylittää ilman Business Finlandilta haettavaa lupaa. Loppuraportti- ja -tilitys päivämäärän noudattamatta jättäminen estää tuen maksatuksen.

Asiointipalvelussa on oma kohtansa sekä raportille että kustannustilitykselle ja molempien täyttäminen on välttämätöntä.  Business Finland maksaa projektille rahoituksen vasta, kun sekä raportti että kustannustilitys on hyväksytty Business Finlandissa.

Investoinnin tai selvityksen valmistuttua hakija raportoi sekä tilittää hankkeen kustannukset Business Finlandin asiointipalvelun kautta sähköisesti.

Olennaista raportointiin ja kustannustilitykseen liittyen:

 • Palkkoja tilitettäessä tulee toimittaa aina Y4 (palkkaerittelylomake) ja lopputilityksen yhteydessä tilintarkastajan tarkastusraportti
 • Jos tilitetään intressiostoja, niin intressiostojen osalta tulee toimittaa aina Y3 (kustannustilitys), Y4 (palkkaerittely), Y5 (vastuullisen johtajan vakuutus) ja viimeistään loppuraportoinnin yhteydessä tilintarkastajan tarkastusraportti intressiyhtiön kustannusten osalta
 • Rahoituksen saajan tilintarkastajan tarkastusraportin voi korvata enintään viiden ostotositteen (aine- ja tarvikekustannuksia, laiteostoja, ostopalveluita) projekteissa seuraavilla: pääkirjaote projektikirjanpidosta, kopio ostojen laskuista sekä maksukuitti tai tiliote (vuonna 2017 jätettyjen hakemusten osalta silloinen asetus edellyttää, että laskukopiot ja maksutositteet ovat oikeiksi todistettuja jäljennöksiä).
 • Energiatuen arviointilomake tulee toimittaa aina loppuraportoinnin yhteydessä sekä kahden vuoden kuluessa viimeisen maksuerän maksamisesta.

Selvityshankkeissa rahoituksen saajan on ennen projektin lopputilitystä toimitettava kohdekohtaiset katselmusraportit ja yhteenvetotaulukot (paataulu.xls tai kuntataulu.xls) Motiva Oy:lle. Katso tarkemmat ohjeet linkistä: Energiakatselmusraporttien ja päätaulujen siirto Motivaan. Lisätietoja katselmushankkeiden etenemisestä Motivan sivuilta täällä.

Käynnissä olevat hankkeet (2016 ja aiemmin energiatukea saaneet)

Vuonna 2016 tai sitä ennen käynnistyneiden (paperilomakkeilla toimitettujen) ja ELY-keskuksista tukea saaneiden energiatukihankkeiden osalta toimitaan seuraavasti.

Näiden päätösten maksatukset hoitaa KEHA-keskus. Tämä tarkoittaa, että em. energiahankkeiden paperilomakkeille tehdyt maksatushakemukset asiakas toimittaa KEHA-keskukseen seuraavasti; hankkeen toteutusmaakunnan mukaan.

Usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia

K: Kunnan omistama energiayhtiö rakentaa asiakkaan (yritys) katolle aurinkovoimalan ja myy 15 vuoden PPA-sopimuksella aurinkovoimalan tuottaman sähkön ko. asiakkaalle suoraan asiakkaan katolla sijaitsevasta aurinkovoimalasta ilman sähköverkkoon siirtämistä ja siirtomaksuja. Sopimuskauden päätyttyä asiakkaalla on optio lunastaa voimala omakseen nimellisellä jäännösarvolla. Pitääkö aurinkovoimalahankinta kilpailuttaa? Entä jos loppuasiakkaana olisi kunta?
V: Kunnan energiayhtiön ei tarvitse kilpailuttaa aurinkosähkön tuotantoa ja myyntiä, koska ala on jätetty hankintasäännösten soveltamisalan ulkopuolelle (Suoraan kilpailulle avoimet toiminnot: Ala, jolla kilpailu toimii, voidaan jättää hankintasäännösten soveltamisalan ulkopuolelle. Kun jollakin alalla todetaan olevan todellista kilpailua, menettelysäännösten noudattamisesta voidaan luopua. Tällä perusteella soveltamisalasta on poistettu teleala, eräät postipalvelut sekä sähkön tuotanto ja myynti.)
Jos loppuasiakas on yksityinen toimija, se voi tehdä sähkönhankintasopimuksen kunnan energiayhtiön kanssa aurinkosähkön ostosta ilman kilpailutusta. Yksityinen loppuasiakas ei noudata hankintasäännöksiä.
Jos loppuasiakas on julkinen hankintayksikkö, sen tulee kilpailuttaa sähkön hankinta tavarahankintana. Hankinnan arvo on tällöin 15 vuoden sopimuksen arvo + jäännösarvo.

K: Jos teollisuus- tai liikekiinteistössä on asuinkäytössä tiloja vain ns. talonmiehen asunnon verran, onko kiinteistöön tehtävään energiainvestointiin mahdollista hakea tukea?
V: Asuinkäytössä oleva osuus ei saa ylittää 10 % kiinteistön kokonaispinta-alasta. Jos osuus jää 10 %:iin tai sen alle, tukea voidaan hakea investoinnille, jonka kustannuksista vähennetään prosentteina asuinkäytön osuus. Asuinkäytön osuus voidaan arvioida myös sähkönkulutuksen perusteella, jos tämä pystytään osoittamaan erillisillä mittarilukemilla.

K: Ovatko led-valaistusinvestoinnit energian säästöhankkeina tukikelpoisia, jos samalla investoidaan ns. älykkääseen ohjaukseen?
V: Eivät ole. Led-valaistuksen hinta on laskenut kehityksen myötä ja se on muuttunut kannattavuudeltaan yhä paremmaksi. Valtaosa valaistusinvestoinneista toteutetaan nykyisin joka tapauksessa led-valaisimilla, jolloin älykäs ohjauskaan ei riitä enää tukikelpoisuuden saamiseksi.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun