Exhibition Explorer

För SM- och MIDCAP-företags internationella mässprojekt

Till vem?

Exhibition Explorer -finansiering är avsett för små och medelstora företag som deltar i internationella mässor utanför Finland. Ett företag kan delta i en gemensam avdelning eller i sin egen separata avdelning. Företag som inte har ansökt om bidraget till Exhibition Explorer kan också delta i standen.

Finansiering kräver att minst fyra inhemska små och medelstora företag ansöker Exhibition Explorer -finansiering för samma internationella mässa. En förutsättning för att finansiering ska beviljas är att minst 50 procent av de företag som deltar i ovan nämnda företagsgrupp är små och medelstora företag.

Vad?

Vi ger finansiering för internationella b-till-b-mässor utanför Finland. Exhibition Explorer -finansiering är de minimis -finansiering.

När?

Exhibition Explorer är avsett för finländska små och medelstora samt midcap-företags internationella mässprojekt, som

 • gör exportstrukturen mångsidigare,
 • främjar företagets och nya innovationers inträde på marknaden,
 • i övrigt främjar företagets internationalisering och internationella konkurrenskraft.
 • förbättrar färdigheten att internationaliseras hos företag som håller på att inleda exportverksamhet,
 • främjar påbörjandet av ny exportverksamhet eller öppnande av ett nytt marknadsområde,
 • ökar exporten till företagets gamla marknadsområden.

Företaget kan lämna in en ansökan till Business Finland e-tjänst så snart beslutet att delta har fattats, men senast dagen före mässan. Att göra ansökan och följa upp projekt är enkelt och snabbt.

Finansieringens belopp

Ett företag kan få Exhibition Explorer finansiering på högst 50 procent för små och medelstora företag samt 40 procent för midcap-företag av projektets godtagbara kostnader. Det högsta beloppet som kan beviljas ett enskilt företag i mässbidrag är 30 000 euro per mässprojekt. Ingen förskott kan betalas. Det totala statliga bidraget som beviljas för samma mässa måste vara minst 5000 euro.

Förutsättningar för finansiering

 • Företaget ska vara ett i Finland registrerat små och medelstora eller midcap-företag som har en vilja att växa och internationaliseras.
 • Företaget ska ha trovärdiga färdigheter att utöva fortgående lönsam exportverksamhet.
 • Företagets Kunddatas rating Alfa är minst A.
 • Företaget har minst ett räkenskapsår bakom.
 • Företaget har inga skatteskulder.
 • Företaget har inget pågående Business Finland NIY-finansieringsprojekt (omfattande internationaliseringsfinansiering, som också kan inkludera mässa kostnader).
 • Företaget har inga anmärkningar om betalningsstörningar och företaget har införts i förskottsuppbördsregistret.
 • Företaget har tillräcklig finansiering för att täcka kostnaderna för projektet och annan affärsverksamhet. Vid planeringen av den egna finansieringen bör det beaktas att Business Finland bidrag betalas ut i efterhand mot realiserade och betalda kostnader, om inte annat konstateras i beslutet.
 • När företaget ansöker om mässbidrag bör företaget eller grupp kontrollera det sammanlagda beloppet av de minimis -stöd (högst 200.000 euro) som företaget erhållit redan innan ansökan lämnas in.
 • Det är inte möjligt att bevilja mässbidrag åt firmor (företagsnamn). Stöd kan heller inte beviljas åt åländska företag.
 • Den sökande är inte ett stort företag, företagsnamn eller Ålandsföretag.
 • Den sökande är inte en ideell organisation, stiftelse eller förening.
 • Företagets huvudsakliga bransch är inte återförsäljning.
 • Företagets produkt måste åtminstone vara i prototypstadiet.

När går det inte?

 • Den sökande är en icke-vinstdrivande organisation, stiftelse eller förening.
 • Den sökande är större än ett midcap-företag, en firma eller ett åländskt företag.
 • Företaget har skatteskulder för vilka det inte har en gällande betalningsplan med Skatteförvaltningen
 • Företaget har brister i sina deklarationer till Skatteförvaltningen.
 • Företaget finns inte i förskottsuppbördsregistret.

Hur fungerar finansieringen?

Ansökan

När du ansöker om finansiering, skicka din ansökan mässans officiella namn. Exhibition Explorer ansöks via Business Finland nättjänst. Ansökan kan lämnas in när som helst.

När du ansöker om finansiering, välj det officiella namnet på mässan som ditt ansökningsnamn. Innan du lämnar in din ansökan om finansiering, vänligen granska innehållet i Exhibition Explorer-bidraget på vår webbplats. Läs också villkoren för de minimis-understöd för företag.

Ta med i kostnadsberäkningen för projektet endast de tjänster som ska köpas och den beräknade schablonbeloppet för andra kostnader, 20% av inköptjänsterna.
För applikationer inom de kreativa branscherna (t.ex. musik och audiovisuell) där företaget inte har en avdelning, lämnas fältet övriga kostnader tomt.

Låt utgifterna för löner och lönebikostnader vara tomma eftersom dessa inte finansieras av detta bidrag. Finansieringen som ansökas från Business Finland är 50% av kostnaden för att köpa tjänster.

Ansökan ska registrera de specifika målen för utställningsprojektet, som till exempel kan inkludera:

 • x nya kundmöten
 • x hittade potentiella återförsäljare
 • Företaget har förvärvat x potentiella nya pilotkunder på mässan
 • Företaget har identifierat x nya FoU-partner på mässan

 

Godtagbara kostnader

Vid Exhibition Explorer -finansiering används en enkel kostnadskalkyl. I en enkel kostnadskalkyl utgörs direkta godtagbara kostnader av kostnader som bokförs som köpta tjänster för företagets mässmonter samt kostnader för projektets revision.

 • registreringskostnader
 • kostnader för område
 • planerings- och dekorationskostnader
 • tekniska beställningar
 • hyrda konstruktioner
 • montering av mässmontern, dvs. byggnadskostnader
 • Rimliga kostnader för handledning inför en mässa som är skräddarsydd för företagsgruppen eller gemensam. Handledningen ska till sitt innehåll vara sådan att den hjälper företaget att agera framgångsrikt under mässan och sköta sina uppgifter efter mässan. Allmän handledning för försäljning och marknadsföring finansieras inte.

För kostnaderna av de ovan nämnda köpta tjänsterna kan företaget få ett bidrag på högst 50 procent.

Mottagaren av finansieringen ska ordna sin bokföring så att kostnaderna för köptjänster in med anledning av projektet kan specificeras och så att deras koppling till bokföringen och kostnadsredovisningen kan verifieras.

Övriga kostnader som orsakas av mässan kan godtas med en koefficient (Flat rate), som är högst 20 procent av det sammanlagda beloppet av ovan nämnda kostnader. Övriga kostnader kan vara till exempel rese-, frakt- och tolkkostnader, kostnader för en eventuell konsult/förvaltare samt marknadsföringskostnader relaterade till mässan. De övriga kostnaderna behöver inte specificeras i redovisningen.

För de kreativa branscherna (t.ex. musikindustrin, den audiovisuella branschen) är det undantagsvis möjligt att stödja projekt där betydande kostnader inte uppkommer för mässmontern, utan främst för deltagar- och resekostnader.

För bidraget godkänns i regel endast de kostnader som uppkommit för det deltagande företaget efter projektansökan. Ett undantag är boknings- och registreringskostnader för mässor, som kan godkännas även om kostnaderna skulle uppkomma redan innan projektansökan lämnas in.

I mässprojekt anses en kostnad ha uppkommit då det sökande företaget får den tjänst som det köpt, dvs. då prestationen uppkommer. Till exempel uppkommer prestationen i kostnader för yta när företaget får tillgång till ytan för sin monter, dvs. i praktiken den första dagen då montern byggs. Eftersom att prestationen bör uppkomma under projekttiden ska som projekttid anges t.ex. tiden från att ansökan lämnats in fram till att mässan tar slut.

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice