Exhibition Explorer

För SM-företags internationella mässprojekt
För finländska kunder » Tjänster » Finansiering » Exhibition Explorer

Till vem?

Vi erbjudar Exhibition Explorer-finansiering till små och medelstora företag som vill växa och internationalisera. Finansiering kräver att minst fyra stödberättigande företag ansöker om utställning Explorer-finansiering för samma internationella mässa.

Vad?

Vi finansierar endast b-till-b-mässor. Vid utvärdering av projekt tar vi hänsyn till potentialen för internationalisering av produkter och tjänster. Företaget måste ansöka om ett bidrag från Business Finland minst en dag före mässan.

När?

Exhibition Explorer är avsett för finländska SM-företags internationella mässprojekt, som

 • gör exportstrukturen mångsidigare,
 • främjar företagets och nya innovationers inträde på marknaden,
 • i övrigt främjar företagets internationalisering och internationella konkurrenskraft.
 • förbättrar färdigheten att internationaliseras hos företag som håller på att inleda exportverksamhet,
 • främjar påbörjandet av ny exportverksamhet eller öppnande av ett nytt marknadsområde,
 • ökar exporten till företagets gamla marknadsområden.

Finansieringens belopp

Ett SM-företag kan få Exhibition Explorer finansiering till ett maxbelopp som utgör 50 procent av projektets godtagbara kostnader. Det högsta beloppet som kan beviljas ett enskilt företag i mässbidrag är 30 000 euro per mässprojekt. Ingen förskott kan betalas.

Finansieringsvillkor

Mässbidrag är ett de minimis-stöd.

Ansök om finansiering

Hur fungerar finansieringen?

Förutsättningar för finansiering

 • Företaget ska vara ett i Finland registrerat små och medelstora företag som har en vilja att växa och internationaliseras.
 • Företaget ska ha trovärdiga färdigheter att utöva fortgående lönsam exportverksamhet.
 • Företagets Kunddatas rating Alfa är minst A.
 • Företaget har minst ett räkenskapsår bakom.
 • Företaget har inga skatteskulder.
 • Företaget har inga anmärkningar om betalningsstörningar och företaget har införts i förskottsuppbördsregistret.
 • Företaget har tillräcklig finansiering för att täcka kostnaderna för projektet och annan affärsverksamhet. Vid planeringen av den egna finansieringen bör det beaktas att Business Finland bidrag betalas ut i efterhand mot realiserade och betalda kostnader, om inte annat konstateras i beslutet.
 • När företaget ansöker om mässbidrag bör företaget eller grupp kontrollera det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som företaget erhållit redan innan ansökan lämnas in.
 • Det är inte möjligt att bevilja mässbidrag åt firmor (företagsnamn). Stöd kan heller inte beviljas åt åländska företag.

Ansökan

När du ansöker om finansiering, skicka din ansökan mässans officiella namn. Exhibition Explorer ansöks via Business Finland nättjänst.

Ansökan kan lämnas in när som helst.

Övriga finansieringsmöjligheter

För kostnaderna för enskilda företags mässprojekt är det möjligt att ansöka om utvecklingsbidrag via företagets egen NTM-central. Riktlinjerna varierar något mellan olika områden.

Godtagbara kostnader

Vid Exhibition Explorer -finansiering används en enkel kostnadskalkyl. I en enkel kostnadskalkyl utgörs direkta godtagbara kostnader av kostnader som bokförs som köpta tjänster för företagets mässmonter samt kostnader för projektets revision.

 • registreringskostnader
 • kostnader för yta
 • planerings- och dekorationskostnader
 • tekniska beställningar
 • hyrda konstruktioner
 • montering av mässmontern, dvs. byggnadskostnader
 • projektets revisionskostnader

För kostnaderna av de ovan nämnda köpta tjänsterna kan företaget få ett bidrag på högst 50 procent. Lämna dina löner och personalkostnader ut, eftersom de inte kan finansieras.

Mottagaren av finansieringen ska ordna sin bokföring så att  kostnaderna för de tjänster som köpts in med anledning av projektet kan specificeras och så att deras koppling till bokföringen och kostnadsredovisningen kan verifieras.

Övriga kostnader som orsakas av mässan kan godtas med en koefficient (Flat rate), som är högst 20 procent av det sammanlagda beloppet av ovan nämnda kostnader. Övriga kostnader kan vara till exempel rese-, frakt- och tolkkostnader, kostnader för en eventuell konsult/förvaltare samt marknadsföringskostnader relaterade till mässan. De övriga kostnaderna behöver inte specificeras i redovisningen.

För de kreativa branscherna (t.ex. musikindustrin, den audiovisuella branschen) är det undantagsvis möjligt att stödja projekt där betydande kostnader inte uppkommer för mässmontern, utan främst för deltagar- och resekostnader.

Det minsta statsunderstödet som beviljas för samprojekt är i regel 5 000 euro. (Summan fås genom att addera alla bidrag som ansökts parallellt).

För bidraget godkänns i regel endast de kostnader som uppkommit för det deltagande företaget efter projektansökan. Ett undantag är boknings- och registreringskostnader för mässor, som kan godkännas även om kostnaderna skulle uppkomma redan innan projektansökan lämnas in.

I mässprojekt anses en kostnad ha uppkommit då det sökande företaget får den tjänst som det köpt, dvs. då prestationen uppkommer. Till exempel uppkommer prestationen i kostnader för yta när företaget får tillgång till ytan för sin monter, dvs. i praktiken den första dagen då montern byggs. Eftersom att prestationen bör uppkomma under projekttiden ska som projekttid anges t.ex. tiden från att ansökan lämnats in fram till att mässan tar slut.

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice