Finansiering för saminnovation och local co-creation på utvecklingsmarknader

Utvecklar ni en innovativ produkt, tjänst, process eller affärsmodell som kan ge fördelar med tanke på miljö, samhälle, kvalitet, kostnader eller jämställdhet? Skulle er innovativa lösning vara relevant på marknader under tillväxt och utveckling? Behöver ni (ytterligare) utveckla er lösning tillsammans med lokala partner för att öka dess konkurrensutkraft för marknadsmöjligheter på utvecklingsmarknader? Vår finansiering för saminnovation på utvecklingsmarknader hjälper företag att utveckla och skapa hållbara innovationer tillsammans med lokala partner på dessa marknader. Finansieringen är ett komplement och ska vara kopplad till ett FoU-projekt som finansieras av Business Finland.

För närvarande kan vi ta emot ansökningar om finansiering av saminnovationsprojekt på utvecklingsmarknader löpande fram till 30 september 2024. De finansierade projekten måste avslutas senast 30 juni 2025.

Finansiering för saminnovation på utvecklingsmarknader

Vår finansiering för saminnovation på utvecklingsmarknader hjälper företag att utveckla och skapa hållbara innovationer tillsammans med lokala partner på dessa marknader. Möjliga målmarknader täcker över 100 länder, från minst utvecklade länder till länder med högre medelinkomst, enligt definitionen av OECD. Möjliga innovativa lösningar kan medföra fördelar med tanke på exempelvis miljö, samhälle, kvalitet, kostnader eller jämställdhet och på så sätt bidra till minst ett av de 17 målen för hållbar utveckling (SDG-målen).

Finansieringen för saminnovation på utvecklingsmarknader är de minimis-stöd upp till 300 000 euro och behöver inte betalas tillbaka. Finansieringen kan täcka upp till 75 procent av de totala godtagbara projektkostnaderna. När det gäller små och medelstora företag kan 70 procent av bidraget betalas ut i förskott och resten mot de verkliga kostnaderna i slutet av projektet. När det gäller stora företag betalas all finansiering mot de verkliga kostnaderna i slutet av projektet.

Finansieringen för saminnovation på utvecklingsmarknader är ett komplement till Business Finlands FoU-finansiering och utgör ett extra komplement kopplat till ett FoU-projekt. Finansieringen för saminnovation på utvecklingsmarknader kan inte utgöra ett fristående projekt. Det måste vara kopplat till ett FoU-projekt, som i sin tur kan vara mer allmänt och inte behöver fokusera på utvecklingsmarknader. FoU-projektet måste följa Business Finlands normala principer och kriterier för finansiering.

Saminnovationsprojektet på utvecklingsmarknader kan löpa parallellt med, som en utvidgning av eller som en fortsättning på FoU-projektet. Projektets längd är inte begränsad, även om den typiska längden för sådana projekt är cirka 6–12 månader.

Finansieringen för saminnovation på utvecklingsmarknader måste användas för utveckling och skapande i samarbete med en eller flera lokala partner på en eller flera utvecklingsmarknader. Finansieringen beviljas till kundföretag som i sin tur kan köpa tjänster från de lokala partnerna. De köpta tjänsterna från de lokala partnerna måste utgöra minst hälften av projektkostnaderna.

Finansieringen för saminnovation på utvecklingsmarknader är en del av Developing Markets Platform (DevPlat), som är en gemensam satsning mellan Business Finland och Utrikesministeriet i Finland (UM). Finansieringen betalas från UM:s officiella utvecklingsbistånd. Finansieringen är avsedd att möjliggöra utveckling av innovativa lösningar som bidrar till att uppnå såväl SDG:s mål som målen i Finlands utvecklingspolitik på utvecklingsmarknader. En positiv bedömning av UM är en förutsättning för att Business Finland kan fatta ett positivt beslut om finansiering av ett saminnovationsprojekt på utvecklingsmarknader.

Vad krävs av ditt företag?
  • Ditt företag har ett finskt FO-nummer.
  • Ditt företag har identifierade hållbara marknadsmöjligheter på en eller flera utvecklingsmarknader.
  • Ditt företag utvecklar eller strävar efter att utveckla en innovativ lösning som kan möta en specifik utvecklingsutmaning eller ett behov på en eller flera målmarknader och kan bidra till att uppnå minst ett av de 17 SDG-målen.
  • Ditt företag har identifierat en eller flera lämpliga lokala partner på målutvecklingsmarknader med vilka man kan tillsammans (ytterligare) samutveckla och skapa en eller flera innovativa lösningar.
  • Ditt företag har, har haft eller är villigt att ansöka om ett FoU-projekt finansierat av Business Finland, till vilket saminnovationsprojektet på utvecklingsmarknader påtagligt kan kopplas.
  • Ditt företag har tillräckliga ekonomiska och mänskliga resurser tillgängliga för genomförande av projektet.

 

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.