Produktionsincitament
för den
audiovisuella branschen

​Produktionsincitament är en betalningskredit på 25 % av produktionskostnaderna i Finland.

OBS 2.11.2022: Finansiering för 2022 har tagit slut. Nätservice öppnas igen i början av 2023. 

AV-produktionsincitamentet är en betalningskredit högst på 25% för produktionskostnaderna i Finland. Syftet med incitamentet är att öka det internationella intresset i Finland som produktionsland och att främja Finlands företags utveckling, tillväxt och internationalisering. Den årliga budgeten för 2022 är 9 500 000 euro.

Vad?

 • Stödberättigade kostnader är kostnader som uppkommit i Finland för produktionen av audiovisuella verk, inklusive förproduktion och postproduktion.
 • Stödberättigade, accepterade kostnader som uppkommer i Finland får uppgå till högst 80 % av produktionens totalbudget.
 • Kostnaderna godkänns tidigast den dag då ansökan har registrerats hos Business Finland och all dokumentation som krävs för ansökan har lämnats in för beslutsbehandling.
 • Business Finland betalar gottgörelse mot realiserade kostnader.

Till vem?

 • Finländska och utländska produktionsbolag
 • Andra audiovisuella företag som valts till produktionen

För vad beviljas produktionsincitamentet?

 • Fiktiv långfilm
 • Dokumentärfilm
 • Fiktion i serieformat med manuskript
 • Animationsproduktioner

För vad beviljas produktionsincitamentet inte?

 • Reklam och marknadsföringsproduktioner
 • Reality-tv, talkshower eller såpoperor
 • Musikvideor eller inspelningar på musikevenemang
 • Inspelningar av nöjes- eller idrottsevenemang
 • Produktioner inom den audivisuella branschen avsedda för företagens egna marknadsföringsändamål eller personalutbildningar
 • Produktioner där andelen offentlig finansiering angående kostnaderna som uppstått i Finland överstiger 50 procent

Kostnader som gottgörs

 • Köp av varor och tjänster som ingår i produktionen samt hyror för utrustning och lokaler från företag som är skattepliktiga i Finland.
 • Löner som omfattas av förskottsinnehållning och som utbetalas till skattepliktiga arbetstagare i Finland.
 • Övriga kostnader (flatrate) max. 20 % av den sammanlagda summan av löner och inköp. Övriga kostnader kan exempelvis handla om resor från, till och i Finland, producentens arvode och omkostnader. Dessa behöver inte specificeras.

Kostnader som inte gottgörs är bland annat

 • Moms
 • Juridiska tjänster
 • Finansieringskostnader och kostnader för anskaffning av finansiering
 • Marknadsförings- och distributionskostnader

Filmskapare berättar varför film i Finland

Öppna videos i ett nytt fönster

Hur ansöker jag?

Du kan kontakta Business Finland redan när du planerar produktionsförberedelser i Finland. Genom att på förhand sända in en kort sammanfattning av projektet kan förhandlingarna underlättas. Ansökan kan skickas in till Business Finland tidigast när minst 60 % av finansieringen säkerställts och alla obligatoriska handlingar går att bifoga till ansökan.

Om den som ansöker om finansiering är finländsk

 1. Ansök om finansieringen i Business Finlands nätservice.

Om den som ansöker om finansieringen är utländsk

 1. Om det inte finns någon finsk delproducent i produktionen, ska sökanden använda ett finländskt företag som projektkoordinator.
 2. Den utländska finansieringsmottagaren och koordinatorn ska uppgöra ett detaljerat avtal där man bland annat fastslår arbetsfördelningen, betalningsvillkor och tidpunkten för betalningen. Det rekommenderas, att de upgifter som koordinatorn har begörighet att hantera, namnges. Se till, att projektkoordinatorföretag är auktoriserad att ta hand om finansiella ärenden med Business Finland.
 3. Den finländska produktionskoordinatorn, som har ett FO-nummer, fyller i ansökan i Business Finlands nätservice för det utländska företagets del.
 4. Koordinatorn skaffar tjänster till den utländska finansieringsmottagaren, betalar fakturor och fakturerar dem samt sitt eget arvode.
 5. Koordinatorn utarbetar och upprätthåller en kostnadsspecifikation.

Minimikrav för beviljande av finansiering

 • Tabellen visar minimisiffror för den totala produktionsbudgeten och den konsumtion som produktionen ger upphov till i Finland.
 • Minst 15 % av finansieringen för den totala produktionsbudgeten kommer från länder utanför Finland; från utländska, distributörer, delproducenter eller andra privata finansiärer.
  • Finansieringsplanen bör specificera alla finansieringskällör, summor och procentandel av den totala produktionsbudgeten.
  • Finansiering från en organisation som kontrolleras av ett finskt företag eller ägare betraktas inte som utländskt.
 • Verket ska bilda en konstnärlig helhet som baserar sig på kulturvärden. (Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner) Produktionens konstnäring innehållsnivå bedöms inte. 
 • Distributionsavtal på minst en plattform eller i minst ett territorium.
 • I produktionen ska en finländsk samproducent, som får IPR-rättigheter till den färdiga produktionen, eller en finländsk produktionskoordinator medverka.
 • Produktionen ska filma finländska platser såsom landskap eller arkitektur alternativt använda sig av andra typer av  kreativ specialkompetens från Finland. Hit hör exempelvis:
  • berättande
  • regi
  • skådespelararbete
  • produktionsplanering
  • författande av bildmanuskript
  • effekter
  • färgsättning
  • planering av animationsfigurer
  • planering av komposition/musik/ljud
  • produktdesign/modedesign/dräkter

Rapportering

Finländska finansieringsmottagare ska göra både mellan- och slutrapportten via Business Finlands nätservice

 1. Innehållsrapport om hur produktionen framskrider.
 2. Kostnadsredovisning för produktionens kostnader. Till kostnadsredovisningen ska en formbunden kostnadsspecifikation och en formbunden revisionsrapport, som gjorts av en oberoende finländsk revisor, bifogas.

Utländsk finansieringsmottagare

 1. Det finländska företaget som fungerar som produktionskoordinator svarar för projektbokföringen och kostnadsspecifikationen.
 2. Revisorn granskar koordinatorns bokföring.
 3. Koordinatorn skickar fakturorna för rapporteringsperioden och kostnandsredovisningen till den utländska finansieringsmottagaren, som betalar koordinatorns faktura.
 4. Den utländska finansieringsmottagaren gör en rapport och redovisning till Business Finland. I redovisningen ingår kostnadsspecifikationen och revisionsrapporten som koordinatorn lämnat in.
 5. Business Finland kan betala ut gottgörelsen till den utländska finansieringsmottagaren om rapporten, redovisningen, kostnadsspecifikationen och revisionsrapporten har skickats in till Business Finland inom utsatt tid.

Projekt och marknadsföring

Finansierade företag 2017-2021
Se listan här

Artiklar om Produktionsincitament

Variety I (29.10.2018)
Variety II (29.10.2018)
Variety III (29.10.2018)
The Standard (16.3.2018)
ScreenDaily (24.2.2017)
Variety (5.2.2017)

Audiovisual Production Incentive showreel

Kredit instruktioner

Läs här (pdf)

Business Finland Audiovisual Production Incentive -logo (print)
Business Finland Audiovisual Production Incentive -logo (web)

Användbara länkar

Film in Finland 
Finlands filmstiftelse
Apfi: Filmning in Finland
Information om visum och arbetstillstånd (på engelska)
Finnish Lapland Film Commission Production Guide
Green Film Shooting
Filming Europe Green Filming

Hållbar utveckling

FN:s medlemsstater kom överens om en handlingsplan (Agenda) för hållbar utveckling inom 2016 – 2030. Finland har varit en av pionjärernä i genomförandet. Information om Agenda 2030 i Finland

Business Finland uppmuntrar företag att vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt så miljövänliga som möjligt. År 2020 kommer vi att samla in information om praktikerna inom hållbar utveckling i de företag som har fått produktionsincitament i samband med slutrapporten. Informationen kommer att användas för att utveckla finansieringsservicen.

Business Finlands exempel och linkar (på engelska) om aktiviteter och program som främjar hållbar utveckling:
1. Blog for Sustainable Development Goals
2. BEAM - Business with Impact
3. Bio and Circular
4. Sustainable Travel Finland
5. Sustainable Manufacturing
6. All Business Finland Programs 

 

Finansieringsbeslut

 • Handläggningstiden för ansökan är uppskattningsvis 40 dagar. I bedömningen av ansökningarna deltar förutom en representant från Business Finland också två experter från den audiovisuella branschen. Experterna väljs från en oberoende expertpool som Business Finland tillsatt.
 • Ett villkorligt finansieringsbeslut kan beviljas när man redan fått ihop 60% av produktionens totala finansiering och minimikraven har uppfyllts. Det villkorliga finansieringsbeslutet gäller i upp till 4 månader, under vilket produktionens avancemang följs upp i enlighet med den tidsplan som anges i finansieringsbeslutet. Finansieringsbeslutet träder i kraft när alla villkor som Business Finland ställer för det villkorliga finansieringsbeslutet har uppfyllts.
 • Sökandens namn, det ansökta beloppet, det beviljade beloppet samt ansökans diarienummer blir offentlig information genast när ansökan skickats in.
 • Finansiering är diskretionär.