Produktionsincitament för den
audiovisuella branschen

​Produktionsincitament är en betalningskredit på 25 % av produktionskostnaderna i Finland.
För finländska kunder » Tjänster » Finansiering » Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

AV-produktionsincitamentet är en betalningskredit högst på 25% för produktionskostnaderna i Finland. Syftet med incitamentet är att öka det internationella intresset i Finland som produktionsland och att främja Finlands företags utveckling, tillväxt och internationalisering.

Vad?

 • Stödberättigade kostnader är kostnader som uppkommit i Finland för produktionen av audiovisuella verk, inklusive förproduktion och postproduktion.
 • Stödberättigade, accepterade kostnader som uppkommer i Finland får uppgå till högst 80 % av produktionens totalbudget.
 • Kostnaderna godkänns tidigast den dag då ansökan har registrerats hos Business Finland och all dokumentation som krävs för ansökan har lämnats in för beslutsbehandling.
 • Business Finland betalar gottgörelse mot realiserade kostnader.

Till vem?

 • Finländska och utländska produktionsbolag.
 • Andra audiovisuella företag som valts till produktionen och som har immateriella rättigheter till produktionen.
 • Sökandena kan inte vara myndigheter eller inrättningar inom staten, kommuner eller församlingar, bolag med statlig majoritet eller med dessa jämförbara samfund eller inrättningar.

För vad beviljas produktionsincitamentet?

 • Fiktiv långfilm
 • Dokumentärfilm
 • Fiktion i serieformat med manuskript
 • Animationsproduktioner

För vad beviljas produktionsincitamentet inte?

 • Reklam och marknadsföringsproduktioner
 • Reality-tv, talkshower eller såpoperor
 • Musikvideor eller inspelningar på musikevenemang
 • Inspelningar av nöjes- eller idrottsevenemang
 • Produktioner inom den audivisuella branschen avsedda för företagens egna marknadsföringsändamål eller personalutbildningar

Kostnader som gottgörs

 • Köp av varor och tjänster som ingår i produktionen samt hyror för utrustning och lokaler från företag som är skattepliktiga i Finland.
 • Löner som omfattas av förskottsinnehållning och som utbetalas till skattepliktiga arbetstagare i Finland.
 • Övriga kostnader (flatrate) max. 20 % av den sammanlagda summan av löner och inköp. Övriga kostnader kan exempelvis handla om resor från, till och i Finland, producentens arvode och omkostnader. Dessa behöver inte specificeras.

Kostnader som inte gottgörs är bland annat

 • Moms
 • Juridiska tjänster
 • Finansieringskostnader och kostnader för anskaffning av finansiering
 • Marknadsförings- och distributionskostnader

Ansök om AV-incitament

Ansök om finansiering

Hur ansöker jag?

Du kan kontakta Business Finland redan när du planerar produktionsförberedelser i Finland. Genom att på förhand sända in en kort sammanfattning av projektet kan förhandlingarna underlättas. Ansökan kan skickas in till Business Finland tidigast när minst 60 % av finansieringen säkerställts och alla obligatoriska handlingar går att bifoga till ansökan.

Projektet som ska finansieras 2020 måste vara slutfört 30 juni 2022. Den slutrapporten måste lämnas in senast 30.10.2022. Ingen förlängning kan beviljas för projektet eller inlämnande av den slutrapporten.

Om den som ansöker om finansiering är finländsk

 1. Ansök om finansieringen i Business Finlands nätservice.

Om den som ansöker om finansieringen är utländsk

 1. Om det inte finns någon finsk delproducent i produktionen, ska sökanden använda ett finländskt företag som projektkoordinator.
 2. Den utländska finansieringsmottagaren och koordinatorn ska uppgöra ett detaljerat avtal där man bland annat fastslår arbetsfördelningen, betalningsvillkor och tidpunkten för betalningen. Det rekommenderas, att de upgifter som koordinatorn har begörighet att hantera, namnges.
 3. Den finländska produktionskoordinatorn, som har ett FO-nummer, fyller i ansökan i Business Finlands nätservice för det utländska företagets del.
 4. Koordinatorn skaffar tjänster till den utländska finansieringsmottagaren, betalar fakturor och fakturerar dem samt sitt eget arvode.
 5. Koordinatorn utarbetar och upprätthåller en kostnadsspecifikation.

Minimikrav för beviljande av finansiering

 • Tabellen visar minimisiffror för den totala produktionsbudgeten och den konsumtion som produktionen ger upphov till i Finland.
 • Minst 20 % av finansieringen för den totala produktionsbudgeten kommer från länder utanför Finland; från utländska, distributörer, delproducenter eller andra privata finansiärer.
  • Finansieringsplanen bör specificera alla finansieringskällör, summor och procentandel av den totala produktionsbudgeten.
  • Finansiering från en organisation som kontrolleras av ett finskt företag eller ägare betraktas inte som utländskt.
  • Av speciella anledning kan finansiering från de finska oberoende riskkapitalbolagen undantagsvis accepteras för 20 % del som nämns ovan. (gäller för ansökningar från och med 2020)
 • Verket ska bilda en konstnärlig helhet som baserar sig på kulturvärden. Konstnärligt och kreativt arbete ska inkluderas i kostnader för produktionen. (Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner)
 • Distributionsavtal på minst en plattform eller i minst ett territorium.
 • I produktionen ska en finländsk samproducent, som får IPR-rättigheter till den färdiga produktionen, eller en finländsk produktionskoordinator medverka.
 • Produktionen ska filma finländska platser såsom landskap eller arkitektur alternativt använda sig av andra typer av  kreativ specialkompetens från Finland. Hit hör exempelvis:
  • berättande
  • regi
  • skådespelararbete
  • produktionsplanering
  • författande av bildmanuskript
  • effekter
  • färgsättning
  • planering av animationsfigurer
  • planering av komposition/musik/ljud
  • produktdesign/modedesign/dräkter

Rapportering

Finländska finansieringsmottagare ska göra både mellan- och slutrapportten via Business Finlands nätservice

 1. Innehållsrapport om hur produktionen framskrider.
 2. Kostnadsredovisning för produktionens kostnader. Till kostnadsredovisningen ska en formbunden kostnadsspecifikation och en formbunden revisionsrapport, som gjorts av en oberoende finländsk revisor, bifogas.

Utländsk finansieringsmottagare

 1. Det finländska företaget som fungerar som produktionskoordinator svarar för projektbokföringen och kostnadsspecifikationen.
 2. Revisorn granskar koordinatorns bokföring.
 3. Koordinatorn skickar fakturorna för rapporteringsperioden och kostnandsredovisningen till den utländska finansieringsmottagaren, som betalar koordinatorns faktura.
 4. Den utländska finansieringsmottagaren gör en rapport och redovisning till Business Finland. I redovisningen ingår kostnadsspecifikationen och revisionsrapporten som koordinatorn lämnat in.
 5. Business Finland kan betala ut gottgörelsen till den utländska finansieringsmottagaren om rapporten, redovisningen, kostnadsspecifikationen och revisionsrapporten har skickats in till Business Finland inom utsatt tid.

Projekt och marknadsföring

Finansierade företag i 2019

Anagram Ab
Cinematic Productions Oy
Dionysos Films Oy
Dramacorp Ab
Film Service Finland Oy
FremantleMedia Finland Oy
Gutsy Animations Oy
Kinocompany Oy
Luminoir Oy
Maskineriet Ab
MRP Matila Röhr Productions Oy
Netflix Inc.
Oy Bufo Ab
Oy Rabbit Films Ltd
StudioCanal S.A.S
Warner Bros International Television Finland Oy
Yash Raj Films India
Yellow Film & TV Oy

Finansierade företag i 2018

Dionysos Films Oy
Euphoria Film Oy
Fire Monkey Productions Oy
Fisher King Oy
Handmade Films in Norwegian Woods As
Kaiho Republic Oy
Marianna Films Oy
MRP Matila Röhr Productions Oy
Nice Drama Ab
SF Studios Productions Ab
Snapper Films Productions Oy
Walt Disney EMEA Productions Limited
Warner Bros International Television Production Oy
Zodiak Finland Oy

Finansierade företag i 2017

A Films Inc  
Art Films Production AFP Oy
Black Spark Film & TV Ab
Dionysos Films Oy
Elokuvaosakeyhtiö Suomi 2017 Oy
Fisher King Oy
Gigglebug Entertainment Oy
Gutsy Animations Oy
Helsinki -filmi Oy
Iron Sky Universe Oy
Långfilm Productions Finland Oy
Making Movies - Nordberg & Aho Oy
Moskito Television Oy
MRP Matila Röhr Productions Oy
Saamifilmi Oy
Vertigo Production Oy 
Yellow Film & TV Oy

Artiklar om Produktionsincitament

Variety I (29.10.2018)
Variety II (29.10.2018)
Variety III (29.10.2018)
The Standard (16.3.2018)
ScreenDaily (24.2.2017)
Variety (5.2.2017)

Audiovisual Production Incentive showreel

Kredit instruktioner

Läs här (pdf)

Business Finland Audiovisual Production Incentive -logo (print)
Business Finland Audiovisual Production Incentive -logo (web)

Användbara länkar

Finlands filmstiftelse
Filmning in Finland
Information om visum och arbetstillstånd (på engelska)
Finnish Lapland Film Commission Production Guide
Green Film Shooting
Filming Europe Green Filming

Hållbar utveckling

FN:s medlemsstater kom överens om en handlingsplan (Agenda) för hållbar utveckling inom 2016 – 2030. Finland har varit en av pionjärernä i genomförandet. Information om Agenda 2030 i Finland

Business Finland uppmuntrar företag att vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt så miljövänliga som möjligt. År 2020 kommer vi att samla in information om praktikerna inom hållbar utveckling i de företag som har fått produktionsincitament i samband med slutrapporten. Informationen kommer att användas för att utveckla finansieringsservicen.

Business Finlands exempel och linkar (på engelska) om aktiviteter och program som främjar hållbar utveckling:
1. Blog for Sustainable Development Goals
2. BEAM - Business with Impact
3. Bio and Circular
4. Sustainable Travel Finland
5. Sustainable Manufacturing
6. All Business Finland Programs 

 

Finansieringsbeslut

 • Handläggningstiden för ansökan är uppskattningsvis 40 dagar. I bedömningen av ansökningarna deltar förutom en representant från Business Finland också två experter från den audiovisuella branschen. Experterna väljs från en oberoende expertpool som Business Finland tillsatt.
 • Ett villkorligt finansieringsbeslut kan beviljas när man redan fått ihop 60% av produktionens totala finansiering och minimikraven har uppfyllts. Det villkorliga finansieringsbeslutet gäller i upp till 4 månader, under vilket produktionens avancemang följs upp i enlighet med den tidsplan som anges i finansieringsbeslutet. Finansieringsbeslutet träder i kraft när alla villkor som Business Finland ställer för det villkorliga finansieringsbeslutet har uppfyllts.
 • Sökandens namn, det ansökta beloppet, det beviljade beloppet samt ansökans diarienummer blir offentlig information genast när ansökan skickats in.
 • Finansiering är diskretionär.