Siirry sisältöön

Tavoitteena kilpailukyky ja ympäristöystävällisyys

Valmistavan teollisuuden osuus Suomen viennistä on noin puolet ja bruttokansantuotteesta lähes 30 prosenttia. Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma keskittyy tämän taloutemme kannalta merkittävän sektorin liiketoimintamallien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen samalla pyrkien aktiivisesti löytämään ratkaisuja ilmastomuutoksen haasteisiin. Ohjelma auttaa yrityksiä voittamaan kasvun esteitä ja kohtaamaan alan haasteet yhteistyössä. Näistä uusista ratkaisuista kehitetään Suomelle merkittäviä vientituotteita.

Ohjelman
kuvaus

Tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen? Tervetuloa Business Finlandin asiakkaaksi.

 

Ohjelman kohderyhmät

Ohjelma on kohdistettu valmistavan teollisuuden ekosysteemeille. Vaikka ohjelma kattaa laajasti koko valmistavan teollisuuden, painopisteitä ovat mm. työkoneita valmistava teollisuus, (opto)elektroniikka-  ja fotoniikkateollisuus sekä teollisuuden digitaalista transformaatiota toteuttavat yritykset.

Ohjelmayhteistyöhön kutsutaan kaiken kokoisia valmistavan teollisuuden yrityksiä, alan tutkimusorganisaatioita sekä uusia valmistavan teollisuuden tehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä ja ympäristön rasitusta vähentäviä ratkaisuja tarjoavia teknologiayrityksiä.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman keskiössä on yritysten uudistumisen kautta tapahtuva kasvu ja viennin arvon kehittäminen. Ohjelmalla tavoitellaan yritysten tuotannollisen kilpailukyvyn parantamista kehittämällä liiketoiminnan arvoketjuja ja valmistusprosesseja hyödyntäen mm. digitalisaatiota ja uusia liiketoimintamalleja. Ohjelma luo puitteet yhteistyölle uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi ympäristöä säästävällä tavalla. Valmistavan teollisuuden osaamista kehitetään myös edistämällä työperäistä maahanmuuttoa.

Ohjelman keskeiset palvelut

1. Innovaatioiden edistäminen kansallisesti

Ohjelma auttaa yrityksiä kumppanien löytämisessä ja verkostojen luomisessa. Ohjelma tarjoaa myös rahoitusta kehittämishankkeille ja auttaa kehittämään projektisuunnitelmaa ennen hakemuksen jättämistä. Yhteistyössä toteutettaville kehityshankkeille on mahdollista hakea Co-Innovation-rahoitusta. Yksittäisten yritysten hankkeille on voi hakea mm. TEMPO-rahoitusta

Tutustu  Business Finlandin rahoituspalveluihin

2. Innovaatioiden edistäminen kansainvälisesti: EU-rahoitusmahdollisuudet

Ohjelma auttaa yrityksiä hyödyntämään eurooppalaisia yhteistyöverkostoja ja EU-rahoitusinstrumentteja. Ohjelman puitteissa toteutetaan Sustainable Manufacturing -EU-tapahtumia, joiden sisältö on räätälöity valmistavan teollisuuden yritysten tarpeita silmällä pitäen.

Kansainväliset verkostoitumistilaisuudet

Valmistavan teollisuuden yrityksille on tarjolla suuri määrä erilaisia EU-rahoitusmahdollisuuksia. EU-rahoitusta voi hakea erilaisiin hankkeisiin ja rahoitettava projekti voi olla hausta ja ohjelmasta riippuen joko tutkimuksellinen tai lähellä markkinaa.

EU-rahoitusneuvonta kokoaa yhteen tietoa EU:n eri rahoitusinstrumenteista ja tarjoaa asiantuntija-apua avustuksiin, julkisiin hankintoihin ja markkinaehtoiseen rahoitukseen liittyen. Valmistavalle teollisuudelle tärkeimpiä rahoitusohjelmia ovat esimerkiksi:

  • Digitaalinen Eurooppa, joka kokoaa alleen digitaalisen kapasiteetin ja digitaalisten valmiuksien kehittämiseen sekä teknologian laajempaan käyttöönottoon liittyviä toimia.
  • Innovaatiorahasto, jonka tavoitteena on tukea investointeja innovatiivisiin teknologioihin erityisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi.
  • Life, joka on yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojelulle sekä ilmastotoimille kohdistettu EU-rahoitusohjelma.
  • Euroopan aluekehitysrahasto, jonka avulla pyritään lisäämään alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä

Horisontti Eurooppa on EU:n suurin TKI-rahoituksen instrumentti. Horisontti Eurooppaan liittyvästä neuvonnasta vastaa Business Finlandissa toimivat Suomen yhteystoimisto EUTI ja kansalliset yhteyshenkilöt NCP:t. Lisätietoa suomeksi Business Finlandin Horisontti Eurooppa ja European Commission's official Horizon Europe -sivustolta englanniksi

Eureka on t&k-rahoitusta tarjoava yhteistyöalusta, jossa rahoitus tulee Eureka-jäsenmailta (ei komissiolta). Lisätietoja Business Finland Eureka -sivustolta suomeksi ja Eureka program -sivustolta englanniksi.

3. Uusien markkinoiden kartoitus ja liiketoimintakontaktit yritysryhmille

Ohjelma auttaa yrityksiä löytämään kansainvälisiä verkostoja ja kumppaneita ohjelman kohdemarkkina-alueilla Saksassa, Ranskassa, Puolassa, Turkissa ja Japanissa. Lisää kohdemarkkinoita tulee ohjelman edetessä. Ohjelma järjestää kohdemaihin esimerkiksi yritysdelegaatioita ja erilaisia yritysryhmille kohdistettuja aktiviteetteja. Maakohtaisia lisätietoja saat ohjelmapäällikkö Toni Mattilalta.

Saksa
Saksan 229 miljardin euron koneteollisuussektori on Euroopan johtava. Saksa on vientivetoinen maa, jolla on varsin matala digitalisaation taso. Saksan valmistavan teollisuuden kohtaama haaste on toimitusketjun eriytyminen ja kasvavia trendejä esimerkiksi automaatio ja sähköistäminen. Ohjelmassa aloitetaan uusia älykkään valmistavan teollisuuden aktiviteetteja Saksaan kesäkuussa 2023.

Ranska
Euroopan toisiksi suurin talous tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia suomalaisille valmistavan teollisuuden yrityksille. Valmistava teollisuus edustaa 10 % Ranskan BKT:stä ja vuotuiset valmistavan teollisuuden TK-investoinnit ovat yli 23 miljardia. Ranskan kohtaamia haasteita ovat esimerkiksi varsin matala digitalisaation taso erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten keskuudessa ja kasvavia trendejä teollinen automaatio, ja IoT, yksityiset verkot, konnektiivisuus ja robotiikka.

Japani
Japani on mailman kolmanneksi suurin markkina, jonka valmistava teollisuus kattaa 20,7 % BKT:stä ja joka investoi vuonna 2019 747 miljoonaa digitaaliseen murrokseen. Valmistava teollisuus työllistää Japanissa yli 10 miljoonaa ihmistä. Japanin valmistavan teollisuuden kohtaamia haasteita ovat laitteistoihin kohdistuvien investointien määrän lasku ja laitteistojen vanheneminen sekä tarve rakentaa kriisinkestäviä toimitusketjuja, jotka kaikki ovat ulkoisille tekijöille, kuten covid-kriisille, taloudelliselle epävakaudelle ja ilmastonmuutokselle, alttiita.

Turkki
Turkki on Euroopan toisiksi suurin maa ja 18 % sen 8,5 % vauhdilla kasvavasta BKT:stä muodostuu valmistavasta teollisuudesta. Kasvavia haasteita Turkin valmistavalle teollisuudelle ovat kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen ja viennin vahvistaminen. Markkinan trendejä ovat kehittyneisiin valmistavan teollisuuden ratkaisuihin, kuten SaaS:iin, IoT alustoihin ja konnektiivisuuteen, analytiikkaan ja tekoälyyn ja datan visualisaatioon, investoiminen.

4. Ulkomaisten osaajien houkuttelu teollisuuden palvelukseen

Business Finlandin Talent Boost auttaa Suomessa toimivia yrityksiä, jotka haluavat palkata kansainvälisiä osaajia:

5. Liiketoimintamahdollisuudet ulkomaisille yrityksille Suomessa

Ohjelma auttaa ulkomaisia yrityksiä löytämään kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisista verkostoista sekä käynnistämään liiketoimintaa Suomessa.

6. Materiaalikatselmus

Ohjelma auttaa yrityksiä tunnistamaan toiminnassaan syntyvää hävikkiä sekä löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen tarjoamalla rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen. Materiaalikatselmuksia tekevät Motivan kouluttamat katselmusasiantuntijat.

Miten mukaan?

Sustainable Manufacturing -ohjelman tavoitteena on kasvattaa valmistavan sektorin yritysten ja niiden ratkaisujen ratkaisujen vientiä. Ohjelmaan halutaan mukaan yrityksiä, jotka ovat kasvuhaluisia ja -kykyisiä ja jotka pyrkivät kansainvälistymään voimakkaasti. Ohjelman palvelut löytyvät tapahtumalistauksesta alempaa tältä sivulta. 

Voit myös tilata Business Finlandin Biotalous ja Cleantech -uutiskirjeen ja Sustainable Manufacturing Finland -ohjelman oman uutiskirjeen ilmoittamalla sähköpostitse anna.nikkila (at) businessfinland.fi.

Yritykset voivat myös hakea rahoitusta. Rahoitushakemukset lähetetään Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun.

Ota yhteyttä

Head of Sustainable Manufacturing Finland

Toni Mattila

Puh. 040 500 9909
Viestintä

Sanna Nuutila

Puh. 050 5577 717