Market Explorer

Med Market Explorer -finansiering kan du köpa ny kunskap och kompetens, med vilken ditt företag kan avancera på en ny internationell marknad.

För vem?

Market Explorer är avsedd för små och medelstora företag samt Midcap-företag, som söker nya marknader utomlands för sin produkt, tjänst eller företagsmodell. Företaget kan vara i början av sin internationalisering eller redan finnas på exportmarknaden. 

Företaget ska också ha en innovativ produkt- eller tjänsteidé eller en affärsmodell som företaget behöver expertis för att föra ut på en ny internationell marknad. Företagets produkt måste åtminstone vara i pilotstadiet. Den marknad och/eller det kundsegment som utreds i projektet ska vara nytt för företaget.

Vad?

Med Market Explorer -finansiering kan du köpa ny kunskap och kompetens som hjälper ditt företag att avancera på en ny internationell marknad. Market Explorer -finansieringen är avsedd för kostnader i samband med köp av experttjänster. Som övriga kostnader godtas högst 20 procent av köpta tjänster (Från 1.10.2020). Andra kostnader behöver inte specificeras. Business Finlands finansiering uppgår till 5 000–10 000 euro och täcker 50 procent av kostnaderna för köp av experttjänster. Ett företag eller en koncern kan få Market Explorer-finansiering högst tre gånger.

När?

 • företaget är i början av sin internationalisering eller vill utreda en ny potentiell exportmarknad för en befintlig produkt, tjänst eller företagsmodell
 • företaget behöver extern sakkunskap för att planera sin internationalisering och få kännedom om nya marknader
 • företagets ekonomi är i ordning och den egna delen av projektfinansieringen är säkerställd
 • det finns tillräckligt med resurser och färdigheter för internationalisering, och mer än en person arbetar för företaget

När nekas finansiering?

 • företaget är ett stort företag, ett åländskt företag, en firma, en offentlig organisation eller en organisation som inte eftersträvar vinst
 • företaget har skatteskulder och har inte utarbetat eller följt en betalningsplan
 • ditt företag är inte i förskottsregistret
 • företagets rating Alfa är sämre än A
 • företaget verkar inom en bransch som inte kan beviljas de minimis-finansiering (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk)
 • den gemensamma de minimis-kvoten för ditt företag och övriga finländska företag som tillhör samma koncern eller bestämmanderätt överskrids
 • företagets huvudsakliga bransch är återförsäljning

Vad kan finansieringen användas till?

Med Market Explorer -finansieringen kan du köpa experttjänster för att stöda ditt företags internationalisering. Tjänsteleverantören kan vara ett företag, en forskningsorganisation, en organisation med syfte att sprida kunskap eller en expert (privatperson). Tjänsteleverantören kan också vara utländsk.

Exempel på tjänster som kan köpas

 • internationaliseringsplan och -strategi
 • utredning av affärsmöjligheter, förkonceptualisering
 • marknadskartläggning för en befintlig produkt på en ny marknad och utredning av lokaliseringsbehov
 • marknadsanalyser, utredning av konkurrenssituation
 • kartläggning av återförsäljare och distributionspartner

Till vad kan finansieringen inte användas?

 • Inom sådana branscher som står utanför de minimis-finansieringen (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk).
 • Till experttjänster, som inte bidrar till att skapa internationaliseringsberedskap:
  • allmänna konsulttjänster för affärsverksamhet
  • professionella tjänster relaterade till produktutveckling
  • tjänster som hänför sig till operativ försäljning och marknadsföring
  • personalutbildning

Finansieringsbelopp

Finansiering begärs i förväg och projektets startdatum får inte vara tidigare än det datum då ansökan lämnas in i det elektroniska systemet. Market Explorer -finansieringen uppgår till 5 000–10 000 euro och täcker 50 procent av experttjänsterna som köps. Företaget betalar 50 procent av kostnaderna för experttjänster.

Finansieringen betalas inte ut i förskott. Företaget måste ha tillräcklig finansiering för att täcka kostnaderna för projektet och övrig affärsverksamhet. I planeringen av egen finansiering ska man beakta att Business Finlands understöd betalas i efterhand enligt förverkligade och betalda kostnader, om inte något annat har sagts i beslutet.

Betalning av finansieringen och rapportering om den

Finansieringen betalas efter projektets slut på basis av de rapporterade kostnaderna. I slutrapporteringen ska företaget rapportera till Business Finland vilka experttjänster som köpts, vilka kostnader dessa genererat och vem som sålt tjänsterna. Den längsta möjliga projekttiden uppgår till ett år.

Finansieringsvillkor

Market Explorer -finansiering är De minimis -bidrag.

Hur man ansöker om finansiering

Ansök om finansiering i Business Finlands nätservice. I ansökningsskedet måste företaget preliminärt veta från vilken tjänsteleverantör experttjänsterna kommer att köpas. Företaget kan byta tjänsteleverantör under projektets gång om det går att motivera med projektets mål.

I ansökningstjänsten ska inköpta tjänster anges i kostnadsberäkningen. Som övriga kostnader godtas högst 20 procent av köpta tjänster (Från 1.10.2020). Andra kostnader behöver inte specificeras.

Den finansiering som ansöks hos Business Finland utgör 50 procent av kostnaderna för köpta tjänster.

Observera att det inte får finnas en intressegemenskap mellan ditt företag och tjänsteleverantören (läs mera om intressegemenskaper i punkt 3.5 i de allmänna villkoren).

Vi strävar efter att behandla ansökningar inom 14 dagar från att vi fått ansökan.

De minimis -bidrag

Företaget behöver inte betala tillbaka ett Market Explorer -bidrag eftersom att finansieringen är ett de minimis-stöd till små utvecklingsprojekt som Europeiska kommissionen har fastställt. Företaget kan få högst 200 000 euro i de minimis -stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren.

Företaget ska i ansökningsskedet redogöra för hur mycket de minimis-finansiering det har fått under de föregående åren. Stödet beviljas av många olika offentliga organisationer. Förutom Business Finland beviljas stödet av till exempel Finnvera och NTM-centralerna.

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice

Frågor och svar