Market explorer

Hanki uutta tietoa ja osaamista. Etene uudella kansainvälisellä markkinalla.

Kenelle?

Market Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu pienille ja keskisuurille sekä midcap-yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Mitä?

Market Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa.

Milloin?

Market Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun

 • yrityksesi on kansainvälistymisen alussa tai haluat selvittää itsellesi uutta potentiaalista vientimarkkinaa nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
 • yrityksesi tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
 • yritykselläsi on jo vakiintunutta liiketoimintaa (liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta)
 • yrityksesi talous on kunnossa ja oma osuutesi projektin rahoituksesta varmistettu
 • yrityksessä on vähintään kaksi henkilöä palkattuna (yksi kokopäiväinen ja toisen henkilön työpanos voi koostua useamman henkilön osa-aikaisesta panoksesta)

Milloin ei?

Yrityksesi ei voi saada Market Explorer -rahoitusta, jos

 • kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • yritykselläsi on verovelkaa
 • yrityksesi rating Alfa on huonompi kuin A
 • yrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yritykselläsi ei ole vielä vakiintunutta liiketoimintaa eikä kokonaista tilikautta takanaan
 • yrityksesi de minimis -kiintiö ylittyy

Midcap-yrityksen määritelmä

Midcap-yritys
 • Suuren yritykset määritelmän mukaiset yritykset, joiden konsernitason liikevaihto on enintään 300 M€.
Suuri yritys
 • henkilöstöä 250 tai enemmän
 • tai tase on vähintään 43 M€ ja liikevaihto konsernitasolla vähintään 50 M€. 

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Market Explorer -rahoituksella voit ostaa asiantuntijapalveluita yrityksesi kansainvälistymisen tueksi. Asiantuntijapalvelun tuottaja voi olla yritys, tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatio tai asiantuntija (yksityishenkilö). Palveluntuottaja voi olla myös ulkomainen.

Kansainvälisten markkinoiden asiantuntijoita voit hakea esimerkiksi Expert Search -palvelusta.

Esimerkkejä asiantuntijapalveluista, joita rahoituksella voi hankkia

 • Kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia
 • Liiketoimintamahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi
 • Olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys.
 • Markkinakartoitusta varten tietoa voidaan kerätä myös koemarkkinoinnin avulla. Koemarkkinointiin liittyvät ostopalvelut voidaan hyväksyä hankkeen kustannuksiksi edellyttäen, että koemarkkinointi on selkeästi rajattu: ennen koemarkkinoinnin käynnistämistä kohdemarkkinat ja -asiakassegmentit tulee olla määriteltyinä ja koemarkkinoinnin maksimikestoaika on 2 kuukautta. Lisäksi koemarkkinointia sisältävään hankkeeseen on aina sisällyttävä lisäarvoa tuottavan asiantuntijapalvelun osto.
 • Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
 • Jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus
 • Laki- ja standardivaatimusten selvittämiseen sekä kv-tuotesuojaukseen liittyviin selvityksiin olemassa oleville tuotteille. Testauksista, merkintöjen ja tuotesuojauksen hakemisesta tai laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia ei rahoiteta.

Mihin rahoitus ei ole tarkoitettu?

 • Yrityksesi omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin.
 • Toimialoihin, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).
 • Asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity kansainvälistymisvalmiuksien luomiseen:
  • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
  • tuotekehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut
  • operatiiviseen myyntiin ja markkinointiin liittyvät palvelut (esimerkiksi käännöspalvelut)
  • henkilöstön koulutus

Rahoituksen määrä

Business Finlandin myöntämän Market Explorer -rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia ostettavista asiantuntijapalveluista. Yrityksesi maksaa asiantuntijapalveluiden kustannuksista 50 prosenttia. Rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta ei makseta ennakkoon.

Rahoitus maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen kustannusten perusteella. Loppuraportoinnissa yrityksesi raportoi Business Finlandille, mitä asiantuntijapalveluita yrityksesi hankkinut, mitä kustannuksia niistä on syntynyt ja keneltä palvelut on hankittu. Hankkeiden maksimikestoaika on yksi vuosi.

Rahoituksen ehdot

Explorer-rahoitus on de minimis -tukea. Rahoitusta koskevat Business Finlandin De minimis -avustuksen ehdot.

Hakuohjeet

Näin haet rahoitusta

Hae rahoitusta Business Finlandin asiointipalvelussa. Hakemusvaiheessa sinulla pitää olla alustavasti tiedossa, miltä palveluntarjoajalta asiantuntijapalveluita hankitaan. Voit vaihtaa palveluntarjoajaa projektin aikana, jos se on tavoitteen saavuttamisen kannalta aiheellista.

Merkitse hakemuspalvelussa projektin kustannusarvioon ainoastaan ostettavat palvelut, koska muita kustannuksia ei hyväksytä. Business Finlandilta haettava rahoitus on 50 prosenttia ostopalveluiden kustannuksista.

Huomaa, että yritykselläsi ja valitsemallasi palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin de minimis -avustuksen rahoitusehdoista).

Hakemus pyritään käsittelemään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta Business Finlandiin.

De minimis -avustusta

Market Explorer on Euroopan komission määrittelemää de minimis -tukea. Yrityksesi voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Yrityksesi on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta yrityksesi on saanut edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun

Raportointi

Projektin eteneminen raportoidaan ja kustannukset tilitetään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Kysymyksiä ja vastauksia