Nyhet 30.12.2022

Våra finansieringstjänster för att stärka forsknings-företagssamarbetet och för planering av företagens internationalisering förnyas år 2023

Business Finland förnyar sina finansiella tjänster för att bättre stödja finska företags behov av internationell tillväxt.

Det här ändras 1.1.2023

Vi svarar på den respons vi får och förnyar finansieringen av forskningsorganisationer och gemensamma projekt mellan dessa och företag. Kraven och stödnivåerna för de finansiella Co-Creation- och Co-Innovation-tjänsterna ändras för att underlätta samarbetet mellan företagen och forskningen, för att utmana företagen till en allt ambitiösare utveckling och för att fördjupa det internationella forskningssamarbetet. Som nyhet inför vi finansieringstjänsten Co-Research för forskningsprojekt som skapar nya affärsmöjligheter för finska exportsektorer. Den här finansieringen kan sökas av forskningsorganisationer i anknytning till särskilda ansökningar om finansiering.

Förändringar i Co-Creation-finansieringen:

 • Kravnivån höjs så att projektet ska sikta på att bygga upp ett gemensamt projekt med stor potential samt skapa internationellt samarbete och nätverk.

Förändringar i Co-Innovation-finansieringen:

 • Exportpotentialen hos samprojekthelheten i förhållande till nödvändig finansiering av Business Finland bedöms endast för företagens FoU-projekt och forskningsfinansiering beaktas inte längre. Forskningens bidrag kan vara större än tidigare i framtida Co-Innovation-projekt med hög risk.
 • Vid bedömningen av ett samprojektets slagkraft beaktas i högre grad konsortiets samarbetsplan och planen för spridning av resultaten utanför konsortiet.
 • Det internationella samarbetets omfattning och kvalitet påverkar forskningsprojektets finansieringsnivå. Den nya finansieringsnivån för ett omfattande forskningsprojekt med nära internationellt samarbete är 80%.

Välkommen på webbinarium 11.1.2023 för att bekanta dig med våra förnyade forskningsfinansieringstjänster. Information om evenemanget publiceras på Business Finlands webbplats.

Det här ändras 16.1.2023

Ändringarna gäller de finansieringsansökningar som inkommer från och med 16.1.2023. Alla ansökningar som inkommit före 12.12.2022 bedöms utgående från finansieringskriterierna för år 2022. Observera att alla finansiella tjänster som listas för förändring nedan 16.1.2023 har ansökningspaus 12.12.2022–15.1.2023.

Förändringar i Tempo-finansieringen:

 • Beviljas i fortsättningen endast till under femåriga uppstartföretag med högst 50 anställda och en omsättning/balansräkning på maximalt 10 miljoner euro
 • Den totala kostnaden för projektet stiger till maximalt 80 000 euro, med en maximal subvention på 75 % 60 000 euro.

Förändringar i Market Explorer-finansieringen:

 • Beviljas i fortsättningen endast till över femåriga små och medelstora eller midcap-aktiebolag
 • Den totala kostnaden för projektet stiger till mellan 10 000 och 80 000 euro, varvid maximistödet uppgår till 40 000 euro.
 • Löner accepteras också som en del av kostnaderna för projektet

Förändringar i Exhibition Explorer-finansieringen:

 • Finansieringen höjs till mellan 1 000 och 35 000 euro.

Förändringar i Innovationssedeln-finansieringen:

 • Finansieringen höjs till 6 000 euro.

Talent Explorer-finansieringen upphör och ersätts av Talent-finansiering

Vad är den nya Talent-finansieringen?

 • Syftet med Talent-finansieringen är att påskynda reformen av arbets-, organisations- och ledningsrutinerna vid tillväxtföretag med internationell tillväxt
 • Finansieringen kan riktas till ledning av internationell kompetens, företagskultur, förbättring av rekryteringsförmågan och utvecklande av en mångkulturell arbetsgivarbild
 • Den nya finansieringstjänsten är avsedd för uppstartföretag, små och medelstora företag samt midcap-företag.
 • En typisk mottagare av finansiering är ett företag som sysselsätter mer än tio personer och som förnyar sina verksamhetsmodeller för att stimulera internationell tillväxt
 • Finansiering kan användas både för lönekostnader och för köpta experttjänster
 • Projektets maximistorlek är 100 000 euro, varav Business Finlands understödsandel är 50 %