Co-innovation

Samprojekt för forskningsorganisationer och företag.

Till vem?

Finansieringen är avsedd för samprojekt mellan forskningsorganisationer och företag i alla storleksklasser.

Ett Co-Innovation-projekt kan utgöras av minst två företag. Om en eller flera forskningsorganisationer ingår i Co-Innovation-projektet ska minst tre företag medverka, varav åtminstone två har sökt finansiering från Business Finland för sina forsknings- och utvecklingsprojekt.

I stödbesluten prioriteras projekt och ekosystem av hög kvalitet som stöder tillväxt och internationalisering i små, medelstora och midcap-företag.

Vad?

Forskningsorganisationerna och företagen utvecklar tillsammans nya kunskaper och innovationer för affärsverksamhetens behov. Avsikten med finansieringen är att snabbare kunna ta nya forskningsresultat i användning, att utveckla finländska exportprodukter samt att stärka nätverken.

Samprojektets parter bör ha ett gemensamt mål, ett behov av att göra projektet tillsammans samt en plan för hur det gemensamma målet ska uppnås.

När?

När företag och forskningsorganisationer vill bedriva forskning i nära samarbete.

Företagen får i snabbare takt möjligheten att använda sig av vetenskapliga kunskaper och lösningar i sitt innovationsarbete. Samtidigt framskrider också företagets egna forsknings- och utvecklingsmål.

Resultaten från ett offentligt forskningsprojekt bör ha ett brett användningsområde. Forskningsämnena tas fram utifrån de idéer och behov som forskningsorganisationerna och företagen tillsammans har utvecklat och planerat. 

Företagens forsknings- och utvecklingsprojekt är egna projekt som genomförs parallellt med det offentliga forskningsprojektet som en del av samprojektet.

Hur ser ett Co-Innovation projekt ut?

I ett Co-Innovation samprojekt medverkar ett offentligt forskningsprojekt och minst tre företag, varav två företag ansökt om finansiering från Business Finland för företagets egna forsknings- och utvecklingsprojekt. Samprojektet måste ha ett gemensamt mål och en konkret plan på hur målet ska nås.

Forskningsorganisationer kan starta gemensamma Co-Innovation-samprojekt, om projektet anknyter till lokomotivföretagens ekosystem. I lokomotivföretagens färdplaner definieras teman inom vilka det är möjligt att utveckla ny kunskap och kompetens med betoning på offentlig forskning. För dessa forskningsprojekt finns fastställda ansökningstider, som vanligen infaller två gånger per år.
Att flera företag engagerar sig i styrgruppsarbetet i forskningsprojekten är en förutsättning för finansiering av forskningsorganisationernas projekt i samprojekt mellan forskningsorganisationer.Företagens finansiering för forskningsprojekt är en bra och praktisk mätare för engagemang och intresse.

Forskningsprojekt som finansieras förutsätts i regel omfatta internationellt samarbete, och endast i undantagsfall är samarbete på nationell nivå tillräckligt för att få finansiering.

De företag som finansierar forskningsorganisationernas forskningsprojekt eller genomför egna forsknings- och utvecklingsprojekt parallellt med dem har den primära förhandlingsrätten gällande användning av forskningsprojektens resultat, om inte deltagarna i samprojektet kommit överens om något annat.

Offentliga forskningsprojekt har ambitiösa forskningsmål

Vi finansierar forskningsorganisationers probleminriktade och internationellt sett konkurrenskraftiga forskning och forskarmobilitet. Projektets resultat måste vara offentliga och ha ett brett användningsområde. De företag som anses ha nytta av resultaten är med och styr det offentliga forskningsprojektet och bidrar med finansiering och andra insatser i projektet. 

Vi uppmuntrar forskningsorganisationer att bjuda in företag, som kan ha nytta av samprojektet, till forskningsprojektets styrgrupp.

Företagens forsknings- och utvecklingsprojekt grundar sig på företagens egna tillväxtmål

Företagens forsknings- och utvecklingsprojekt genomförs av företagen själva utgående från deras egna tillväxtmål och strategier. De genomförs i nära samarbete med övriga parter i samprojektet. Business Finland erbjuder lämplig forsknings- och utvecklingsfinansiering till företagen utgående från deras individuella behov och tillväxtmål.

Hur fungerar finansieringen?

Business Finlands finansieringsandel till forskningsorganisationer uppgår vanligtvis till 60 % av de totala kostnaderna som godkänts för forskningsprojektet. Forskningsprojekt som har omfattande internationella nätverk kan däremot finansieras med upp till 70 %. Forskningsorganisationernas projekt följer Business Finlands allmänna villkor för finansiering av offentlig forskning.

Företagen beviljas finansiering utgående från de finansieringsformer och utvärderingskriterier som Business Finland följer när det gäller företag. Finansieringsnivån fastställs utifrån företagets storlek, projektets innehåll och dess målsättningar. Företagens tillväxtmål och strategier ska genomföras även i de projekt som verkställs som en del av en gemensam åtgärd. Företaget ska ha tillräckliga resurser och egen finansiering för att genomföra projektet. I projekten följs Business Finlands allmänna villkor som gäller för finansiering av företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Typiska hinder för beviljande av finansiering för ett samarbetsprojekt är bland annat:

 • Helheten saknar ett mål för internationell tillväxt, eller målet är anspråkslöst.
 • De effekter som uppstår som ett resultat av samprojektet (export, omsättning) är små jämfört med den totala finansiering som behövs.
 • Samprojektet har inte tillräckligt med deltagare för att man ska kunna uppnå ett trovärdigt resultat. Detta kan leda till bristande kompetens eller små effekter (se ovanstående punkt).
 • Företaget har obetalda skulder (moms, arbetstagaravgifter, obetalda skatteskulder) eller har förlorat sitt kapital. Företaget saknar ekonomiska förutsättningar för att finansiera sitt projekt eller lämpliga personalresurser för att förverkliga det, eller förutsättningar för internationell affärsverksamhet. 
 • Företaget saknar en tydlig roll eller samarbete med andra deltagare för att uppnå samprojektets mål i planen för samprojektet.
 • De stora företagens effekter för utvidgande av nätverket är små (litet/medelstort företag – och användningen av underleverantörer i forskningen är liten).

Hur ansöker man om finansiering?

Ansökningstiden för finansiering är fortgående.

INNAN ANSÖKAN OM FINANSIERING 

Forskningsorganisation: Diskutera innan ansökan inlämnas den planerade ansökan först med stödtjänsterna för forskning inom din egen organisation och efter detta med Business Finlands forskningsfinansieringsteam. Se kontaktinformationen nedan. Förbered er på att presentera konsortiet och projektplanen innan ni ansöker om finansiering.

Företag: Företag kan även själva ta initiativ då det kommer till att starta Co-Innovation-projekt. Företagen kan kontakta sin egen kundansvariga hos Business Finland, eller om en sådan saknas, kontaktpersonerna vars kontaktinformation finns nedan. Förbered er på att presentera konsortiet och projektplanen innan ni ansöker om finansiering.

Om de inledande samtalen leder till fortsatt beredning av idén, utser Business Finland en kontaktperson för Co-Innovation-helheten, som fungerar som kontaktperson för samtliga parter. Samordnaren för Co-Innovation-helheten ser till att samtliga parter känner till vem Business Finland-kontaktpersonen är.

Gemensam projektplan

Samprojektet ska ha en gemensam projektplan där helheten beskrivs.

Den gemensamma projektplanen beskrivs i korthet i samprojektets huvudansökan. Bilagor kan inte bifogas till huvudansökan.

Den mer omfattande gemensamma projektplanen som beskrivs nedan bifogas som dokument till samordnarens deltagaransökan. Huvudansökan för samprojektet kan inte ersättas enbart med en gemensam projektplan.

Längden på den gemensamma projektplanen kan vara högst 20 sidor. Utöver en gemensam projektplan kan företagen ha kompletterande planer för delar som saknar direkt koppling till den gemensamma projektplanen.

Beskriv det konkreta genomförandet och resursallokeringen i den gemensamma projektplanen:

 • Vad strävar man efter och hur följer man upp och mäter att man nått målet (t.ex. vad har man uppnått då ett framgångsrikt projekt avslutas och KPI-mätare)?
 • Hur påverkar helheten tillväxten inom företagens affärsverksamhet och export på lång sikt? Hur sprids och utnyttjas resultaten av samprojektet aktivt under tiden för projektet och efter projektet (i synnerhet den offentliga forskningens andel)?
 • Vilka deltagare ansöker om Business Finlands finansiering, vilka deltar i projektet i övrigt? En kort redogörelse för vad de olika deltagarna bidrar med till projektet, vad de väntar sig och med vilken budget.
 • Vilka åtgärder utförs (t.ex. utredning, analys, forskning) och av vem? Vilket forskningsarbete utförs inom projektet och vilka företag gagnar det? De olika deltagarnas roller och samarbete inom samprojektet (vem som ansvarar för vilka resultat och vem som gör vad).

ATT UTARBETA OCH SKICKA FINANSIERINGSANSÖKAN

Finansieringsansökningarna görs i Business Finlands nätservice samprojektformulär. Kordinatoren använder formuläret huvudansökan för samprojekt och deltagarna använder formuläret deltagaransökan för samprojekt .

1) Samordnaren skapar huvudansökan

Samprojektet inleds med huvudansökan, som skapas av organisationen som sammanställt helheten, dvs. kordinator. Kordinatoren uppger i ansökan antalet deltagare och fastställer en tidsfrist för ifyllande av deltagaransökningarna. Dessutom meddelar kordinatoren deltagarna samprojektets kod, som används för att gå med i den gemensamma helheten. Kordinatoren kan se deltagaransökningarnas beredningsläge i huvudansökan.

Om samordnaren ansöker om finansiering för sin egen verksamhet ska även kordinatoren fylla i en deltagaransökan.
Den gemensamma projektplanen bifogas som en del av kordinatorens deltagaransökan. Om kordinatoren inte ansöker om finansiering för det egna projektet kan den gemensamma projektplanen bifogas som en del av en annan central deltagares ansökan. I detta fall är det bra att nämna i huvudansökan vilken deltagaransökan den gemensamma projektplanen är en del av.

2) Samprojektets parter skapar egna ansökningar

Varje part inom samprojektet skapar en egen ansökan och bifogar samprojektets kod som fåtts av samordnaren. På så vis blir parten en del av den gemensamma helheten och skaparen av deltagaransökan ser tidsfristen för skapandet av ansökan.

Företag som deltar i samprojektet med Inkind-satsningar skickar sina deltagaranmälningar med separat bilaga och fyller inte i en egen ansökan.

3) Kordinatoren skickar helheten till Business Finland

Kordinatoren kan skicka helheten till Business Finland antingen omedelbart efter att tidsfristen löpt ut eller då alla deltagaransökningar är klara.

Utvärdering av ansökningarna

Business Finlands experter utvärderar samprojekt som en helhet. Andra ansökningar som konkurrerar om finansieringen beaktas vid utvärderingen. 

Viktiga bedömningsobjekt är:

 • Effekterna av samprojektets resultat på företagens konkurrensfördelar på den internationella marknaden samt eftersträvad tillväxt i exporten i förhållande till de insatser som krävs.
 • Genomförande av samprojektet
  • Är parterna i samprojektet de rätta för att resultat ska uppnås?
  • Fördelas uppgifterna på ett förnuftigt sätt med tanke på de eftersträvade resultaten?
  • Är företagens insatser proportionerliga i förhållande till de resultat och utnyttjandevägar man strävar efter?
  • Hur påverkar projektet utvecklingen av affärsverksamheten inom små och medelstora företag samt midcap-företag?
 • Internationellt forskningssamarbete
 • Lösningens nyhetsvärde och konkurrensfördelar, effekter för förnyelsen av näringslivet, marknadspotential och samhälleliga effekter samt projektets internationella samarbete.

 

 INTERNATIONELLT SAMARBETE I FORSKNINGSPROJEKT

En förutsättning för finansiering är att Co-Innovation-forskningsprojektet inkluderar internationellt samarbete som främjar projektets resultat. Ett av nedanstående villkor för samarbetet ska uppfyllas:

 • Samprojekt där det finns gemensamma mål och åtgärder, en gemensam projektplan med en utländsk organisation
 • Överföring av kompetens till eller från Finland, forskarutbyte som omfattar minst 3 månadsverken
 • Köp av kompetens eller rättigheter, köp av licens eller annan användarrättighet som behövs i projektet, överföring av teknik
 • Organiserat utbyte av information, systematiskt utbyte av information under projektet för att skaffa information som är användbar i projektet

När det gäller företagens projekt utvärderar vi också projektets möjlighet att hjälpa företagen att nå sina egna tillväxtmål och att skapa internationell konkurrensfördel och omsättning. Företaget ska ha tillräckliga resurser och egen finansiering för att genomföra projektet.

När det gäller forskningsorganisationernas projekt utvärderar vi också i vilken grad den offentliga forskningen lyckas skapa en grund för nya innovationer och ny kompetens samt hur det nya kunnandet och projektets resultat kan utnyttjas för näringslivets behov. Företagens produktutveckling kan inte ingå i offentliga forskningsprojekt. Däremot kan forskningsprojektets resultat fungera som grund för företagens egna utvecklingsprojekt.

Om samprojektens utnyttjande av resultat från forskningsorganisationernas projekt

 • Avsikten med forskningsprojektet är att resultaten ska ha ett brett användningsområde både inom näringslivet och som källmaterial för annat forskningsarbete.
 • Forskningsorganisationen äger de immateriella rättigheterna till forskningsprojektets resultat. De företag som finansierar projektet har primär förhandlingsrätt till att använda resultaten (anmälan om deltagande i projektet).
 • Också ett företag som deltar i samprojektet med ett eget forsknings- och utvecklingsprojekt har primär förhandlingsrätt till att använda forskningsprojektets resultat, om det samtidigt investerar i forskningsprojektet (anmälan om deltagande i projektet).
 • I ansökningsskedet utarbetas en plan för hur forskningsprojektets resultat ska utnyttjas. I planen beskrivs också vilka åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa att resultaten används på rätt sätt.
 • När forskningsprojektet avslutats är resultaten offentliga. Den som mottar finansiering är ansvarig för att resultaten offentliggörs och publiceras. Finansieringsmottagaren ska aktivt, fördomsfritt och så brett som möjligt redogöra för resultaten.
 • I samband med att resultaten publiceras bör man säkerställa att projektets användningsmål inte äventyras. 
 • I ansökningsskedet utarbetas också en materialhanteringsplan för den offentliga forskningen.
 • Inför publicerandet av resultaten bör styrgruppen konsulteras.

Om samprojektens utnyttjande av resultat från företagens projekt

Företagens FoU-projekt följer Business Finlands allmänna villkor för finansiering av företags forsknings- och utvecklingsverksamhet. Företagsprojekten och de resultat som tas fram i dem är konfidentiella och är företagens egendom. Företagen kan därför själva bestämma vilka delar av resultaten de vill dela med sig av till samprojektets andra parter.

Styrning och uppföljning av forskningsprojektet

 • Den ansvariga ledaren, som utses av den organisation som får finansiering, ansvarar för projektets vetenskapliga och forskningsmässiga innehåll.
 • Den styrgrupp som tillsätts projektet fungerar som en rådgivare och stöder på så sätt genomförandet av projektet.
 • Styrgruppens medlemmar består av finansieringsmottagaren samt utomstående experter och/eller företagens representanter. Ett företag som finansierat projektet, eller på annat sätt gjort väsentliga insatser för projektets genomförande, kan också kallas till styrgruppen.
 • En representant för Business Finland har rätt att delta i styrgruppens möten. Möteskallelsen och eventuella bilagor ska skickas till Business Finland i god tid före tidpunkten för mötet. Under mötena förs protokoll som skickas till medlemmarna i styrgruppen och till Business Finlands kontaktperson.
 • Två till tre gånger per år ska rapporter om forskningsprojektet skickas in via Business Finlands nätservice.
 • Parterna i ett Co-Innovation samprojekt kan komma överens om att forskningsprojektets styrgrupp även fungerar som stöd för samprojektets uppföljning och styrning.

Godtagbara kostnader för den instans (t.ex. forskningsorganisation) som genomför ett offentligt forskningsprojekt

Alla kostnader som uppstår ska vara kopplade till genomförandet av projektet. Kostnaderna godkänns i enlighet med Business Finlands allmänna villkor för finansiering av offentlig forskning.

Godtagbara kostnader kan vara:

 • penninglöner
 • lönebikostnader
 • indirekta kostnader (generella kostnader)
 • resekostnader
 • kostnader för material och förnödenheter
 • forskningsutrustning (se närmare uppgifter i finansieringsvillkor)
 • köpta tjänster, som är en förutsättning för genomförandet av projektet

Kostnader som inte godkänns för projektet är:

 • Vederlagsfria utgifter för till exempel stipendier, donationer och priser.
 • Kostnader för den ekonomiska verksamheten (inkl. representationskostnader).
 • Kostnader för reklam eller marknadsföring.

Godtagbara kostnader för företagens FoU-projekt

Projektets innehåll och mål avgör vilka kostnader som godkänns för projektet. Kostnaderna godkänns i enlighet med Business Finlands allmänna villkor för finansiering av företagens forskning och utveckling. Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan skickats till Business Finland. 

Till forsknings- och utvecklingsprojektens godtagbara kostnader hör:

 • löner
 • lönebikostnader
 • allmänna kostnader
 • resekostnader
 • kostnader för material och förnödenheter
 • inköp av utrustning
 • avskrivningar och hyror för utrustning
 • köpta tjänster.

I kostnaderna för ett pilotprojekt kan ingå:

 • kostnader för material och tillbehör
 • kostnader för planering av platsen
 • produktifieringstjänster
 • driftskostnaderna under pilotförsöket
 • Kostnader för undersöknings- och utvecklingsarbete i samband med pilot- eller demonstrationsprojektet.
 • Hyror eller avskrivningar under pågående projekt för markområden, byggnader samt maskiner och utrustning.

Om finansieringsmottagaren under pilotprojektet eller direkt efter att det har avslutats får inkomster av att sälja projektets resultat ska denne omedelbart, eller senast i samband med slutrapporten, rapportera inkomsterna till Business Finland. Med projektets resultat menas en prototyp, ett demonstrationsprojekt eller resultatet av pilottillverkning. Om inkomsterna är betydande, kan Business Finland låta bli att godkänna kostnaderna som hänför sig till kommersiell verksamhet.

Rapportering och särskilda villkor

Parterna i ett samprojekt ska rapportera om sina egna projekt och utfallet av samarbetet i enlighet med det tidsschema för rapporteringen som nämns i finansieringsbeslutet. De två delarna ska i regel rapporteras samtidigt. När rapporteringen sker samtidigt underlättas uppföljningen av projektet och dess mål.

Parterna ska rapportera om hur projektet framskrider och om kostnadsuppföljningen samt om hur samarbetet har genomförts. Om det krävs ändringar i samarbetet, som avviker från den godkända projektplanen, ska dessa på förhand godkännas av Business Finland.

Forskningsorganisationernas projekt följer Business Finlands allmänna villkor för finansiering av offentlig forskning. Företagens projekt följer Business Finlands allmänna villkor för finansiering av företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Samarbetsavtal

Vi rekommenderar parterna i ett samprojekt att sinsemellan ingå ett samarbetsavtal för att bland annat komma överens om 

 • projektets administration
 • ägar- och användarrättigheterna till resultaten
 • principerna för utbyte av information
 • Parternas fördelning av stora underleveranser som hör till projektet.
 • Ansvarsfördelning om någon part blir tvungen att dra sig ur projektet.