Företags- och forskningssamarbete som skapar ny internationell affärsverksamhet

Co-Innovation-samprojekten främjar högklassig forskning och hjälper finska företag att föra fram ny affärsverksamhet för företaget och internationell tillväxt samt att bygga konkurrenskraftiga ekosystem.

Co-Innovation-finansiering

Deltagarna i ett Co-Innovation-samprojekt utvecklar tillsammans ny information och innovationer som kan skapa betydande ny affärsverksamhet för de medverkande företagen. Samprojektets parter bör ha ett gemensamt mål, ett behov av att genomföra projektet tillsammans samt en plan för hur det gemensamma målet ska uppnås.

Finansieringen stärker forskningsorganisationens kunnande och påskyndar utnyttjandet av forskningsdata i företagens FoU-verksamhet och i utvecklingen av nya exportprodukter. Det gemensamma Co-Innovation-samprojektet stärker både inhemska och internationella nätverk.

Som Co-Innovation-samprojekt finansieras projekt som genomgått Co-Creation-skedet samt samprojekt som beretts utan det.

Samprojektet kan bildas av minst två aktörer tillsammans. Om en eller flera forskningsorganisationer deltar i projektet och projektet inte anknyter till lokomotivföretagens ekosystem måste det omfatta minst tre företag, av vilka åtminstone två har ansökt om finansiering för sitt forsknings- och utvecklingsprojekt hos Business Finland. Ett ändamålsenligt konsortium har ofta sex till åtta deltagare. Därtill kan företag som finansierar forskning eller investerar på annat sätt i projektet eller andra deltagare som inte har ett eget FoU-projekt delta. De kan vara underleverantörer inom ett annat företags projekt, finansiera forskning eller importera andra in-kind-satsningar (t.ex. utrustning) till en helhet.

Vad krävs av ett Co-Innovation-samprojekt?
  • Samprojektet bidrar betydligt till att öka företagens internationella konkurrenskraft och till att förnya de stora företag som ingår i konsortiet.
  • Den nya exportpotential som skapas av samprojektets resultat är betydande i förhållande till de nödvändiga forsknings- och FoU-insatserna.
  • Samprojektet har ambitiösa gemensamma mål och konsortiets deltagare har tillräcklig kompetens och resurser för att uppnå målen.
  • Forskningen och de lösningar som produceras med hjälp av den har nyhetsvärde, marknadspotential, trovärdiga kommersialiseringsplaner samt samhällseffekter.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.

Definition

Organisation för forskning och kunskapsspridning: en enhet (såsom universitet eller forskningsinstitut, tekniköverföringsorgan, innovationsmäklare, forskningsinriktade fysiska eller virtuella gemensamma enheter), oberoende av dess rättsliga status (om den omfattas av offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning) eller finansieringssätt, vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring.

Om en sådan enhet även bedriver ekonomisk verksamhet måste finansieringen, kostnaderna och intäkterna av den ekonomiska verksamheten redovisas separat. Företag som kan utöva ett avgörande inflytande över en sådan organisation, till exempel i egenskap av aktieägare eller medlemmar, får inte ha företräde till de resultat organisationen uppnår.