Tempo-rahoitus

Vauhtia kansainväliseen kasvuun

Kenelle?

Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcapyrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin.

Yrityksellä on oltava projektin käynnistyessä osaava tiimi ja uskottava rahoitus projektin toteuttamiseksi.

Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos yhtiössä ei ole voittovaroja eikä tulorahoitusta edellisten tilikausien mukaan, tulee yhtiöllä olla vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoista rahoitusta projektin omarahoitukseksi. Kertyneet voittovarat kelpaavat oman pääoman suhteen kynnyksen ylitykseen vain virallisen ja kokonaisen tilikauden luvuista.

Hyväksyttävää oman pääoman ehtoista rahoitusta ovat esimerkiksi:

 • yritykselle rahana maksetut osakepääomaan tai SVOP-rahastoon (Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto) tehdyt sijoitukset
 • pääomalainat

Ennen projektisuunnitelmaa ja varsinaista hakemusta, suosittelemme keskustelua Business Finlandin asiantuntijan kanssa, esimerkiksi ottamalla yhteyttä tunnustelupalveluumme.

Jotta yrityksenne saisi Tempo-rahoituksesta parhaan mahdollisen hyödyn, suosittelemme arvioimaan kriittisesti yrityksen osaamiseen ja liiketoimintaan liittyvät kehittämistarpeet suhteessa yrityksen 3-5 vuoden kasvuvisioon. Mikäli nämä eivät ole vielä tiedossa, suosittelemme perehtymistä tarpeen mukaan myös seuraaviin palveluihin ennen mahdollista Tempo-projektisuunnitelmaa:

Mitä?

Rahoituksen avulla yrityksenne voi eri tavoin parantaa valmiuksia kansainväliseen kasvuun, testata liiketoimintakonseptin toimivuutta, hankkia palautetta potentiaalisilta asiakkailta ja kartoittaa kysyntää uudella kansainvälisellä markkinalla.
Tempo-projektissa pääpaino on yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvien kyvykkyyksien kehittämisessä, ei tuotekehityksessä. Tuotekehityskustannuksia voidaan hyväksyä ainoastaan pienenä osana projektia asiakaspalautteen ja –ymmärryksen saamiseksi. Mikäli projektin painotus on tuotekehityksessä ja yrityksellä on riittävä näkemys globaalista kilpailukyvystään, kannattaa perehtyä Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoitukseen.

Milloin?

 • Yrityksellänne on tahtotila merkittävään kansainväliseen kasvuun, johon liittyen osaamis- ja kehittämistarpeita on tunnistettu.
 • Yrityksellänne on realistinen näkemys kilpailuedusta markkinoilla.
 • Tiedätte, minkä tarpeen tuote- tai palveluideanne ratkaisee.
 • Olette tunnistaneet potentiaalisen asiakaskunnan ja ansaintamallin.
 • Olette arvioineet kohdemarkkinoiden kokoa ja liiketoimintapotentiaalia.
 • Avainhenkilöt ovat sitoutuneet yritykseen ja sen kasvustrategiaan.
 • Kehittämiseen on riittävästi resursseja ja monipuolista osaamista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksessä on töissä tiimi, missä yksi henkilö vastaa täysipäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä. Emme siis rahoita yhden henkilön yrityksiä.
 • Yrityksellä on uskottava rahoitussuunnitelma ja edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja kasvuun.

Mihin rahoitusta voi käyttää? 

Tempo-rahoituksella rahoitamme yrityksen kasvuvision toteutumiseen tähtäävää toimintaa. Projektin sisällön pitää olla tasapainoinen kokonaisuus markkinoiden selvittämistä, varhaisen asiakaspalautteen keräämistä sekä liiketoimintamallin, teknologian ja yrityksen kehittämistä. Projektin kustannuksista merkittävän osan pitää kohdistua muuhun kuin tutkimus- ja kehitystyöhön, esimerkiksi

 • kansainvälistymisstrategian tekemistä
 • markkinaselvityksiä
 • tuote- ja palvelukonseptin kysynnän testaamista
 • tuote- ja palvelukonseptin pilotointia asiakkailla
 • markkinoiden validointia
 • koemarkkinointia
 • johtamisen, toimintatapojen ja organisaation kehittämistä
 • kasvun rahoituksen selvittämistä
 • IPR:n selvitystä ja patenttiselvityksen tekemistä

Lisäksi Tempo-rahoitusta voi käyttää kiihdyttämöohjelmien osallistumiskustannuksiin ja MAP (market access program) -ohjelmien kustannuksiin. Lisätietoa kv-markkinoille pääsystä sivuillamme.

Tavoitteet

Hakemusvaiheessa sovimme yrityksenne kanssa 2–5 selkeästä ja mitattavasta päämäärästä, joihin Tempo-rahoituksen avulla pyritään. Tavoitteet valitaan lähtökohdistanne niin, että ne edistävät kasvua ja kansainvälistymistä. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin toimintoihin:

 • asiakaspilottien toteutuminen
 • liikevaihdon kehittyminen
 • asiakasmäärän kehittyminen
 • kansainvälistymistoimenpiteiden kehittyminen
 • kumppaniverkoston vahvistaminen
 • rahoitusjärjestelyjen eteneminen
 • tiimin, neuvonantajien ja/tai hallituksen vahvistaminen

Tavoitteiden toteutuminen on tärkeä tekijä, kun arvioidaan mahdollista seuraavan vaiheen rahoitusta.

Tempo-rahoitusta myönnetään yritykselle yleensä vain kerran. Poikkeustapauksessa, kuten pivotointi tai kiihdyttämöohjelmaan osallistuminen, voi saada toisen Tempo-rahoituksen harkinnan mukaan.

Tempo-chatbot

Testaamme chatbot-automatiikkaa. Beta-versiona oleva chat-palvelu vastaa yleisiin Tempo-rahoitusta koskeviin kysymyksiin. Emme seuraa tai taltioi myöhempään käyttöön kävijöiden tietoja tai verkkoidentiteettiä, kuten ip-osoitteita.

Kysy Tempo-rahoituksesta Tempo-chatbotilta

Business Finlandin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastasi tunnustelupalvelussamme. Otamme yhteyttä noin viikon sisällä.

Tunnustelupalveluun

Startup-, pk-yritys ja midcap-yritys

Startup-yritykset ovat alle 5-vuotiaita yrityksiä. EU:n määritelmän mukaan pk-yritykset ovat alle 250 työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Tätä suuremmat yritykset luokitellaan suuryrityksiksi. Midcap-yritykset ovat EU-määritelmän mukaisia suuryrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 300 miljoonaa euroa.

Rahoituksen määrä

Tempo-rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Maksamme rahoituspäätöksen jälkeen 70 prosenttia rahoituksesta (enintään 35 000 euroa) ja loppuosan projektin loppuraportin yhteydessä. Midcap-yrityksille koko rahoitus maksetaan loppuraportin yhteydessä.

Yrityksen oma rahoitus

Yrityksellänne on oltava riittävästi omaa rahoitusta projektin toteuttamiseen.

Edellytyksenä rahoitukselle vaaditaan vähintään 30.000 euron oman pääoman ehtoinen rahoitus (joko sijoituksin, pääomalainoin tai toteutuneiden tilikausien tuloksin). Lisäksi yrityksellä tulee olla varmistunut projektinaikainen omarahoitus.

Huom! Joissain tapauksissa yritys voi hakea Business Finlandin rahoittamiin projekteihin osarahoitusta esimerkiksi Finnveralta. Tempo-rahoituksessa julkisen rahoituksen osuus on kuitenkin poikkeuksellisen korkea (75 prosenttia), joten omarahoituksen pitää olla peräisin yksityisistä lähteistä. Finnvera ei myönnä yrittäjälainoja Tempo-projektin omarahoitukseksi.

Rahoituksen ehdot

Tempo-rahoitus on de minimis -avustusta.

Hakuohjeet

Ohjeet Tempo-projektin suunnitteluun ja toteutukseen

Näin haet rahoitusta

Ole yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, jotta löydätte teille sopivimman rahoituspalvelun. 

Lähetä hakemus liitteineen asiointipalvelun kautta. Hakemuksessa kuvataan liiketoiminnan nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Projektisuunnitelma

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. Suunnitelman voi kirjoittaa joko suoraan hakemuslomakkeen kenttiin tai liittää erillisenä tiedostona hakemukseen. Jos sinulla ei ole valmista projektisuunnitelmaa, voit käyttää runkona projektisuunnitelmamallia. Varmistathan, että suunnitelmassasi on mallissa mainitut asiat.

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Tempo-hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet:

 • Enintään 2 kuukautta vanha tuloslaskelma ja tase kirjanpitoajoina kuluvalta tilikaudelta

Päätöksentekoa varten voimme pyytää myös muita lisätietoja tarpeen mukaan.

Raportointi

Tempo-projektin lopussa yritys raportoi projektin tuloksista ja siitä, miten tavoitteisiin on päästy. Raportointi tehdään asiointipalvelussa

Hyväksyttävät kustannukset

Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • Projektisuunnitelman mukaiset palkat ja ostettavat asiantuntijapalvelut
  • Startup-yritysten omistajien palkkoja voi tilittää projektille enintään 19 euroa/h (3.000 euroa/kk), jos omistusosuus on vähintään 10 prosenttia.
 • Henkilösivukustannukset
  • Henkilösivukustannukset voivat olla enintään 30 % prosenttia palkoista.
 • Ostetut palvelut
  • Ostetut palvelut on eriteltävä.
  • Ostettuja palveluja ei hyväksytä intressiyrityksiltä.
  • Ostettavat palvelut on kilpailutettava hankintalain mukaisesti, jos yksittäinen hankinta tai ketjutettujen hankintojen yhteissumma on 60.000 euroa tai enemmän.
 • Muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia palkkojen ja ostettujen palveluiden summasta. Voit hakea muiden kustannusten osuutta pienempänä, jos projektissa ei synny tämän kaltaisia kustannuksia: yleis-, matka-, aine- ja tarvikekustannukset, tilavuokrat sekä laiteostot, laitepoistot ja -vuokrat (mukaan lukien pilvipalvelut). Muita kustannuksia ei tarvitse eritellä.

Emme rahoita:

 • yrityksen rutiininomaisesta toiminnasta aiheutuneita kuluja
 • viennin tukemisesta tai vientimarkkinoinnista aiheutuneita kuluja
 • suoria investointeja jakelukanavan rakentamiseen
 • ammatillista koulutusta

Tempo-rahoitus on de minimis -tukea

Tempo-rahoitukseen sovelletaan de minimis -avustuksen ehtoja. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200.000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Yrityksenne on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta olette saaneet edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Uutena toimintona myös projektimuutokset haetaan nyt asiointipalvelussa. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun

Usein kysyttyjä kysymyksiä Tempo-rahoituksesta