Forskning, utveckling och pilotförsök

Till vem?

Business Finland finansierar storföretagens utmanande forsknings- och utvecklingsprojekt. Det vill säga projekt som inte bara påverkar företagets egen konkurrensfördel utan också inverkar på exportutvecklingen hos de små och medelstora företag som hör till storföretagets nätverk.

Vad?

Med hjälp av Business Finlands forsknings- och utvecklingsfinansiering kan företaget utveckla nya, innovativa produkter eller tjänster, produktionsmetoder och affärsverksamhetsmodeller. Företaget kan även testa och bekräfta funktionen hos en ny innovativ lösning och bedöma nyttan tillsammans med kunderna.

Till vad kan finansieringen användas?

1) Utvecklingen av en produkt eller tjänst

Med hjälp av finansiering från Business Finland kan ett företag förnyas eller utveckla helt nya produkter, tjänster, produktionsmetoder och affärsmodeller. Business Finland finansierar utvecklingsarbetet med lån.

2) Testa och verifiera funktionaliteten med hjälp av pilotverksamhet

All typ av affärsverksamhet kan dra nytta av att involvera kunderna i utvecklingsarbetet. Med hjälp av finansiering från Business Finland kan företaget genomföra pilotförsök för att tillsammans med kunderna testa hur väl en ny, innovativ lösning fungerar. Samtidigt får företaget också feedback som främjar utvecklingsarbetet. Pilotförsöket kan genomföras snabbt, till exempel inom programvarubranschen, eller så kan det ingå i långa utvecklingsprocesser, som inom energi- eller processindustrin. Pilotförsöket kan även genomföras utomlands.

Ett pilotprojekt kan vara:

 • Testandet av en ny innovativ produkt, produktionsmetod, teknologi eller nya processer till exempel i en produktionsanläggning.
 • Utveckling och testande av en ny innovativ handlingsmodell eller ett nytt system i en verklig verksamhetsomgivning till exempel i en stadsdel, i trafiken eller i kundföretagens verksamhet.
 • Utveckling av en ny innovativ tjänst och säkerställande av dess funktion i kundens verksamhetsomgivning och processer.

Business Finland finansierar pilotverksamheten med lån.

3) Skapa ny information och kompetens

Öka ditt företags kompetens och förbättra konkurrenskraften hos produkterna och tjänsterna. Samarbeta med universitet och forskningsinstitutioner. Business Finland finansierar nytt, kreativt forskningsarbete med hjälp av understöd.

Bli kund hos Business Finland?

Business Finlands tjänster är avsedda för företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyande av affärsverksamheten på internationella marknader.

Bli kund hos oss

Hur fungerar finansieringen?

Lån till utveckling eller pilotförsök

Business Finlands lånefinansiering är förmånlig för företag. Räntan är för närvarande en procent och inga säkerheter krävs i regel för lånet. Om projektet misslyckas eller om resultaten inte går att utnyttja i affärsverksamheten, är det möjligt att omvandla en del av lånet till bidrag.

Lånetiden är i princip sju eller tio år. Av dessa är tre eller fem år amorteringsfria och vid behov även fler. I början av projektet kan företaget få 30 procent av den lånefinansiering som beviljats till projektet i förskott. Resterande del av Business Finlands finansiering betalas på basis av faktiska kostnader.

Det lånebelopp Business Finland beviljar storföretag är högst 50 procent av projektets totala kostnader. Storföretagen bör använda minst 15 procent av projektets kostnader till att köpa tjänster av små och medelstora företag eller av forskningsorganisationer eller så ska projektet genomföras som ett äkta samprojekt med de små och medelstora företagen och forskningsgrupperna.

Bidrag till forskning och till att skapa ny kunskap

Business Finlands bidrag är avsett för forskningsarbete som skapar ny kunskap och kompetens hos företagen men inte ännu innebär någon färdig produkt eller tjänst. Business Finland betalar bidraget till företaget i efterskott utifrån de faktiska kostnader som företaget rapporterar.

Det bidrag Business Finland beviljar till storföretag är högst 40 procent av projektets totala kostnader. Storföretagen ska använda minst 40 procent av projektets kostnader till att köpa tjänster av små och medelstora företag eller avforskningsorganisationer eller så ska projektet genomföras som ett äkta samprojekt med de små och medelstora företagen och forskningsgrupperna.

Anvisningar för ansökan

Rådgör med någon av Business Finlands experter innan du lämnar in en finansieringsansökan. Finansieringsansökan lämnas sedan in via Business Finlands nätservice.

Godtagbara kostnader

Kostnader som Business Finland godkänner

Projektets innehåll och mål avgör vilka kostnader som godkänns för projektet. Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan med alla uppgifter som krävs skickats till Business Finland.

I forsknings- och utvecklingsprojektens godtagbara kostnader ingår:

 • löner
 • lönebikostnader
 • allmänna kostnader
 • resekostnader
 • kostnader för material och förnödenheter
 • inköp av utrustning
 • utrustningsavskrivningar/-hyror
 • köpta tjänster

I kostnaderna för ett pilotprojekt kan inkluderas:

 • kostnader för material och tillbehör
 • kostnader för planering av målet
 • produktifieringstjänster
 • driftskostnaderna under pilotförsöket
 • kostnader för undersöknings- och utvecklingsarbete i anslutning till pilot- eller demonstrationsprojekt     
 • hyror eller avskrivningar under pågående projekt för markområden, byggnader samt maskiner och utrustning

Om mottagaren av finansieringen under pilotprojektet eller direkt efter att det upphört får inkomster av försäljning av en prototyp, ett demonstrationsprojekt eller resultatet av testproduktion som uppkommit under projektet, ska den omedelbart, eller senast i samband med slutrapporten, rapportera om dem till Business Finland. Om inkomsterna är avsevärda, kan Business Finland låta bli att godkänna kostnaderna som hänför sig till kommersiell verksamhet.