Ny internationell kunskap för affärsverksamhet

Forskningsorganisationernas Co-Research-projekt och samprojekt främjar uppbyggnaden av ett betydande nytt kunnande för affärsverksamhetens behov och påskyndar förnyelsen av affärsverksamheten och den internationella tillväxten i finländska företag.

Finansieringen är endast avsedd för separata ansökningar. Finansiering kan inte sökas utan att möjligheten till Co-Research-finansiering har nämnts i ansökan.

Sökande kan vara inhemska forskningsorganisationer, såsom universitet, forskningsinstitut och yrkeshögskolor.

Co-Research-finansiering

Finansieringen är avsedd för en eller flera forskningsorganisationer. En enskild sökande organisation kan bilda ett forskningsprojekt. Ett gemensamt projekt kan bildas gemensamt av minst två forskningsorganisationer.

Deltagarna i Co-Research-projekt eller samprojekt skapar i samarbete ny kunskap och kompetens som förväntas påverka utvecklingen av den finländska företags konkurrenskraft på lång sikt. Finansieringen är riktad till projekt som är disruptiva, strategiska och som utvecklar den strategiska kompetensen. Resultaten av forskningsprojekten utgör grunden för företagens egna utvecklingsprojekt och för eventuella Co-Innovation-helheter.

Finansieringen stimulerar utnyttjandet av forskningsdata inom företagens FoU-verksamhet och utvecklingen av nya exportsektorer. Co-Research-projektet eller samprojektet stärker forskningsorganisationernas kunskaper om ett ämnesområde som är relevant för näringslivet, inhemska och internationella forskningsnätverk och överför information till företagen om de nya möjligheter som forskningen skapar i deras affärsverksamhet.

Co-Research passar särskilt bra för situationer där forskning på inhemsk eller internationell nivå visar på betydande nya affärsmöjligheter, men företagen ännu inte har kapacitet eller visioner för att direkt utnyttja kompetensen i sin produktutveckling eller affärsverksamhet. Med Co-Research kan man bygga en bro mellan grundforskningen och företagens industriella forskning samt rikta det tema som undersöks mot näringsgrenarna inom den finländska exportaffärsverksamheten. Dessutom kan syftet med projekten vara att överföra teknologi eller kompetens till Finland. Med hjälp av finansiering kan man bygga upp det internationella forskningssamarbete som behövs för projektet samt informationsutbyte och rörlighet för forskare.

Samprojektet kan bildas av minst två forskningsorganisationer tillsammans. Projektet ska vara kopplat till en specialansökan från Business Finland med en hänvisning till Co-Research finansiering (t.ex. ansökan om partnerskapsfinansiering för lokföretag). I ansökan kan även finnas preciserande anvisningar samt andra begränsningar i användningen av finansieringen. Projektet kan inte omfatta underentreprenader av forskningsdelar utanför konsortiet från andra inhemska forskningsorganisationer, utan de måste vara en del av konsortiet. Finansieringen kan inte heller täcka kostnaderna för forskning som utförs av en utländsk forskningsorganisation.

Projektet ska i allmänhet omfatta potentiella företag som utnyttjar projektet eller delprojekten och vars antal (minst tre) och bidrag från den totala budgeten är en viktig utvärderingsfaktor. Det finns anledning att diskutera forskningsproblemet och forskningens grunduppbyggnad med företagen. Företag som finansierar forskningsprojekt eller annars satsar på forskningsprojekt inom forskningsorganisationer som sänker kostnaderna för forskningsorganisationernas projekt har den primära förhandlingsrätten till utnyttjandet av forskningsprojektets resultat.

Dessutom kan det finnas företag eller andra deltagare i projektet som på något annat sätt investerar i projektet, t.ex. branschorganisationer m.m. Deras insatser kan vara s.k. in-kind-insatser, såsom arbetsresultat, material, utrustning m.m. Dessas roll samt satsningen ska beskrivas och kompletteras samt projektets mål främjas.

Andelen satsningar från företag som utnyttjar resultaten kan vara mindre i Co-Research-projekt eller samprojekt som utvecklar strategisk kompetens, disruptivitet och högt nyhetsvärde. Ju mer tillämpad forskningen är, desto större förutsätts företagens andel i projektet vara. I dessa fall är det bra att kontrollera möjligheterna till Co-Innovation-finansiering.

Resultaten av det offentliga forskningsprojektet måste kunna utnyttjas i stor utsträckning även utanför Co-Research-konsortiet. Vid bedömningen beaktas också projektets indirekta effekter, såsom forskningens återspeglingseffekter på kompetensen och forskningen inom branschen i Finland. Forskningsprojektet ska ha en plan av god kvalitet för distributionen av forskningsresultaten.

Business Finlands finansiering är konkurrensutsatt. Vid bedömningen ska hänsyn tas till andra ansökningar om finansiering.

Vad krävs av Co-Research-projektet?
  • Projektet bidrar avsevärt till att skapa nytt kunnande för företagens behov av att utveckla sin konkurrenskraft och på så sätt bidrar det till att de finländska företagens affärsverksamhet förnyas och att den internationella tillväxten ökar.
  • Den nya exportaffärsverksamhet som eftersträvas med hjälp av projektets resultat har en betydande potential.
  • Samprojektet har ambitiösa mål och deltagarna har tillräcklig kompetens och resurser för att uppnå målen.
  • Den kunskap och kompetens som skapas i projektet är ny, utnyttjandet av resultaten åtföljs av en stor affärspotential, samt samhällelig effektivitet. Finansieringen kommer att inriktas på projekt som är disruptiva, strategiska och som utvecklar strategisk kompetens.
  • Forskningsprojektets resultat utgör grunden till företagens egna utvecklingsprojekt.
  • Forskningsplanen ska innehålla internationellt samarbete med annan spetsforskning inom ämnet.
  • Potentiella utnyttjarföretag måste normalt sett ha en andel av finansieringen (gärna minst 10 procent). Det bör normalt finnas flera utnyttjarföretag (minst tre men gärna betydligt fler).
  • Business Finlands finansieringsnivå är vanligen 60 procent. Det internationella samarbetets omfattning och kvalitet påverkar forskningsprojektets finansieringsnivå. Finansieringsnivån för ett forskningsprojekt med tätt internationellt samarbete är 70 procent.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.

Definition

Organisation för forskning och kunskapsspridning: en enhet (såsom universitet eller forskningsinstitut, tekniköverföringsorgan, innovationsmäklare, forskningsinriktade fysiska eller virtuella gemensamma enheter), oberoende av dess rättsliga status (om den omfattas av offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning) eller finansieringssätt, vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring.

Om en sådan enhet även bedriver ekonomisk verksamhet måste finansieringen, kostnaderna och intäkterna av den ekonomiska verksamheten redovisas separat. Företag som kan utöva ett avgörande inflytande över en sådan organisation, till exempel i egenskap av aktieägare eller medlemmar, får inte ha företräde till de resultat organisationen uppnår.