Siirry sisältöön

10/4

Haku 15.1.2024-10.4.2024

Uuden teollisten materiaalivirtojen kiertotalouteen liittyvän ohjelman tutkimusrahoitushaku yliopistoille ja tutkimuslaitoksille vuodelle 2024

Lisätietoja

 

Tuomas Lehtinen (bio- ja kiertotalous):
tuomas.lehtinen (at) businessfinland.fi

 

Kari Koskela (valmistava teollisuus, digitalisaatio):
kari.koskela (at) businessfinland.fi

 

Maarit Kokko (kaivannaisteollisuus):
maarit.kokko (at) businessfinland.fi

 

Ilmari Absetz (rakennusteollisuus, kiertotalous):
ilmari.absetz (at) businessfinland.fi

 

Markku Lämsä (kemianteollisuus, biotalous):
markku.lamsa (at) businessfinland.fi

 

Business Finland on käynnistänyt strategiansa mukaisesti missiolähtöisen toiminnan uudella missiolla Circular Transition for Zero Waste. Missioilla halutaan vahvistaa suomalaisyritysten mahdollisuuksia hyötyä aiempaa paremmin merkittävistä tulevaisuuden markkinamahdollisuuksista.

Tausta

Business Finland suunnittelee käynnistävänsä mission alla vuonna 2024 uuden ohjelman teollisten materiaalivirtojen kiertotalouteen liittyen työnimellä Circularizing Industrial Material Flow.

Ohjelman tavoitteena on kasvattaa suomalaista poikkitoimialaista osaamista teollisten materiaalivirtojen kiertotaloudessa ja edistää materiaali-intensiivisen teollisuuden jäte- ja sivuvirtojen tehokasta hyödyntämistä ilman hukkaa.

Ohjelman painopistealueena ovat jäte- ja sivuvirtojen hyödyntäminen uudentyyppisissä arvoketjuissa sekä teolliset symbioosit ja korvaavien, kierrätettävien, sertifioitujen materiaalien sekä tuotteiden luominen.

Haun tavoitteet

Tutkimushaussa on mahdollista hakea julkisen tutkimuksen rahoitusta (Co-Research) ohjelman aihepiireihin liittyviin tutkimusprojekteihin.

Mikäli projektin aihe on sellainen, että yritysten valmius omaan rinnakkaiseen T&K-projektiin olisi kohtuudella odotettavissa, Co-Research ei ole oikea rahoituspalvelu. Hakijan tulee siinä tapauksessa katsoa Co-Innovation-rahoitusta yhteishankkeelle yritysten kanssa.

Haussa etsitään tutkimushankkeita, joissa tutkitaan, ideoidaan ja edistetään:

 • Uudentyyppisiä toimialojen rajapintaan syntyviä tulevaisuuden kiertotalousratkaisuja ja arvoketjuja
 • Uusia jäte- ja sivuvirtoja hyödyntäviä systeemisiä ratkaisuja ja teknologioita (mm. teollinen bioteknologia ja synteettinen biologia)
 • Sivuvirtojen ja hukan optimaalinen hyödyntäminen (Biotalous, kaivos- ja mineraaliteollisuus, valmistava teollisuus)
 • Arvonlisän merkittävä kasvattaminen mm. uusien kiertotalouteen perustuvien liiketoimintamallien avulla
 • Esteiden poistaminen: Saatavuus, laatu, regulaatio, logistiikka ja loppuasiakas
 • Materiaalin kiertotalouden vaikutusten tutkimista luontokatoon: Yhtenäiset Indikaattorit, menetelmät ja vaikutus yritysten kilpailuetuun
 • Digitaalisten alustojen ja tekoälyn  hyödyntämistä materiaalivirtojen hallinnassa ja uusissa liiketoimintamalleissa

Hankkeet ja niiden edellytykset

Haussa voidaan rahoittaa Co-Research-tutkimushankkeita. Niiltä edellytetään, että tutkimushankkeet suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa ja ohjausryhmiin osallistuu useamman hyödyntäjäyrityksen edustajia. Yritysten on myös osallistuttava julkisen tutkimuksen rahoittamiseen yhteenlaskettuna vähintään kymmenen (10) prosentin osuudella julkisen tutkimuksen kokonaisbudjetista. Rahoitukseen sovelletaan muilta osin Business Finlandin normaaleja Co-Research-rahoituskriteerejä. Lisäksi hankkeissa on oltava kansainvälistä yhteistyötä.

Tutustu Co-Research-rahoituspalveluun

Tutustu julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiin ehtoihin

Tutustu veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitukseen

Tutkimushaun aikataulu ja budjetti

 • Edellytämme keskustelua Business Finlandin kanssa ennen hakemusten jättämistä. 
 • Varaa aika tutkimusidean esittelylle (Teams-keskustelu) yhteyshenkilöiden kautta hyvissä ajoin.
 • Rahoitushakemukset tulee jättää 10.4.2024 mennessä Business Finlandin sähköisen hakemusjärjestelmän kautta. Tarkemmat ohjeet hakemuksen jättämisestä annetaan myöhemmin.
 • Tämän haun perusteella myönnettävän tutkimusrahoituksen arvioidaan olevan noin 4 M€. Tutkimushankkeet kilpailevat rahoituksesta muiden ohjelmien tutkimushankkeiden kanssa.
 • Tässä haussa voi myös ehdottaa aiheita, jotka osuvat tämän haun aiheiden lisäksi myös Veturi yritysten ekosysteemien tiekartoille tai niiden rajapintaan: Veturiyritysten ja -ekosysteemien rahoitus
 • Veturiyritysten ekosysteemejä ja tätä ohjelmaa yhdistävät hankkeet voivat laajentaa Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksia.