Group Explorer

Group Explorer

Group Explorer -rahoitus on tarkoitettu vähintään neljän pk-yrityksen ryhmille yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla.

Kenelle?

Group Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu yritysryhmille yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Myönnämme rahoitusta vähintään neljän tukikelpoisen pk-yrityksen ryhmälle, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia omaava yhteinen tarjoama tai muu vahva intressi selvittää tunnistettua liiketoimintamahdollisuutta yhdessä. Ryhmässä voi olla mukana myös suuria yrityksiä, mutta pk-yrityksiä on oltava yli puolet. Suositeltava yritysryhmän maksimikoko on 10 yritystä.

Group Explorer-hanketta arvioidaan kokonaisuutena, arviointikriteerit ovat liiketoimintamahdollisuuden merkittävyys, yritysryhmän keskinäinen synergia ja valmiudet kv-kasvuun sekä suunniteltujen kv-toimenpiteiden vaikuttavuus.

Mitä?

Rahoitus on pk-yrityksille 50 % de minimis -avustusta hyväksytyistä ostopalveluista. Suurille yrityksille tukitaso on 40 %. Midcap-yritykset luokitellaan Group Explorer -rahoituksen osalta suuriksi yrityksiksi. Projektin kestoaika on maksimissaan yksi vuosi ellei hankkeen luonteesta muuta johdu.

Rahoituksen lisäksi Business Finland voi auttaa sopivien palveluntarjoajien löytämisessä kohdemarkkinoilla ja kotimaassa.​

Kansainvälisten markkinoiden asiantuntijoita voit hakea myös Expert Search -palvelusta.

Milloin?

Group Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun

 • rahoituksen hakijat muodostavat yritysryhmän, jolla on selkeä yhteisvaikutus (synergia)
 • tavoiteltava markkinamahdollisuus on niin laaja, että yksittäinen yritys ei voi täyttää koko tarvetta
 • yritysryhmä tarvitsee taustatietoja, kontakteja ja asiantuntijapalveluja havaitun liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi

Milloin ei?

 • yrityksellä de minimis -kiintiö ylittyy
 • yrityksellä on verovelkoja
 • yrityksen Rating Alfa on huonompi kuin A
 • kyseessä on julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • yritys on toimialalla, joille ei voida myöntää de minimis -avustusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksellä ei ole vielä vakiintunutta liiketoimintaa eikä kokonaista tilikautta takanaan

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoituksen avulla yritysryhmä voi mm.

 • kehittää kansainvälistymisvalmiuksia​
 • testata innovaation kiinnostavuutta markkinoilla​
 • kartoittaa tuotteeseen tai palveluun liittyvää arvoverkkoa, mahdollisia jakelukanavia ja tapoja markkinoille menoon​
  • Sallittua ovat kartoitukset ja selvitykset, joiden seurauksena syntyy dokumentoitua tietoa, jossa esitellään potentiaalisia jakelijoita, kuljettajia ja varastoijia.
  • Sallittua on myös uusiin toimijoihin tutustuminen, keskustelut mahdollisen yhteistyön ehdoista, kun kartoitetaan, mistä pitää sopia, miten pitää sopia, millaisilla ehdoilla yhteistyötä voidaan tehdä eli kaikki sellaisen tiedon hankkiminen, jota tarvitaan yhteistyösopimuksen kirjoittamiseksi ja päätöksen tekemiseksi, että tietyt yritykset toimivat jakelijoina.
  • Myös esim. mallisopimusten teettäminen on sallittua ja sallittua on käydä näyttämässä mallisopimusta potentiaalisille kumppaneille ja kysyä, mitä muutoksia tarvitaan, jotta yhteistyö olisi mahdollista.
 • verkostoitua oleellisiin kumppaneihin ja vaikuttajiin​
 • suunnitella yhteistä liiketoimintamallia kansainvälisille markkinoille
 • Yritysryhmä voi rahoituksen avulla ostaa ulkopuolisia palveluita:
 • ulkopuolisen projektipäällikön palvelut​
 • tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut kohdemarkkinassa​
 • konsulttien hyödyntäminen yhteisen liiketoimintamallin tai kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen​
 • markkina- tai muiden selvitysten teettäminen kohdemarkkinoilla
 • Suomeen suuntautuvien ostajavierailujen järjestämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut
 • Muita kustannuksia hyväksytään laskennallisella kertoimella, joka on max. 20% hyväksyttävistä ostopalvelukustannuksista. Muita kustannuksia voivat olla esim. tulkki-, matkustus-, palkka-, rahti- ja cateringkulut sekä tapahtumien järjestämisestä aiheutuvat tilavuokrat. Näitä laskennallisia kuluja ei tarvitse eritellä eikä niitä tarvitse kirjata projektikirjanpitoon.

Mihin rahoitusta ei ole tarkoitettu?

Rahoitusta ei voi käyttää

 • toimialoille, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity kansainvälistymisvalmiuksien luomiseen, kuten yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut​ tai tuotekehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut​
 • vientiin liittyvään toimintaan eli suoraan vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muuhun vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin
  • kiellettyä on mm. kaupallisen sopimuksen teettäminen, kaupallisesta yhteistyötä sopiminen ja kaupallinen yhteistyö
  • kiellettyä on myös esim. tuki varastorakennusten, jakelupisteiden ja logistiikkakeskusten sekä tuki muiden jakeluun liittyvien suorien investointien sekä jakelutoiminnan rahoittamiseen
 • henkilöstön koulutukseen

Rahoituksen saajan on järjestettävä kirjanpito siten, että projektista aiheutuneet ostettujen palvelujen kustannukset voidaan yksilöidä ja niiden yhteys kirjanpitoon ja kustannustilitykseen voidaan todentaa.

Rahoituksen määrä

Rahoituksen suuruus on noin 10.000-20.000 euroa per yritys. Rahoitus on pk-yrityksille 50 % de minimis -avustusta hyväksytyistä ostopalveluista. Suurille yrityksille tukitaso on 40 %. Midcap-yritykset luokitellaan Group Explorer -rahoituksen osalta suuriksi yrityksiksi. Koko yritysryhmän suositeltava budjetti on noin 100.000 –200.000 euroa.

Rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta ei makseta ennakkoon.

Loppuraportoinnissa yritys raportoi Business Finlandille, mihin yhteishankkeen toimenpiteisiin se on osallistunut, mitä kustannuksia niistä on syntynyt ja keneltä palvelut on hankittu.

Näin haet rahoitusta

Hakemusten sujuvan käsittelyn edistämiseksi yritysryhmän jokaisen yrityksen tulee jättää hakemuksensa kahden viikon aikana siitä, kun ensimmäinen ryhmän yrityksistä on jättänyt hakemuksensa.

Saman hankkeen rinnakkaishakemuksilla tulee olla sama tunniste. Yritysryhmän tulee pyytää Business Finlandin yhteyshenkilöltä "Group Explorer -tunniste" kun hakemusta ollaan jättämässä. Tunnisteen avulla hakemusjärjestelmä tekee automaattisesti kytkennän hankkeiden välille.

Rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa. Hakemusvaiheessa yrityksillä pitää olla alustavasti tiedossa, miltä palveluntarjoajalta asiantuntijapalveluita hankitaan, erityisesti projektipäällikön tulee olla tiedossa jo hakuvaiheessa. Voitte vaihtaa palveluntarjoajaa projektin aikana, jos se on tavoitteen saavuttamisen kannalta aiheellista.

Merkitse hakemuspalvelussa projektin kustannusarvioon ainoastaan hakijayritystä koskeva osuus ostettavista palveluista sekä tarvittaessa laskennallinen muiden kustannusten erä (enintään 20 % hyväksyttävistä ostopalveluista), joka voidaan hyväksyä osaksi budjettia.

Muita kustannuksia ovat esimerkiksi yleis-, matka-, aine- ja tarvikekustannukset, tilavuokrat sekä laiteostot, laitepoistot ja -vuokrat (ml. pilvipalvelut). Rahoittaja hyväksyy näitä kustannuksia enintään 20 % ostopalvelujen määrästä. Näitä kustannuksia ei raportoida rahoittajalle eikä niiden tarvitse sisältyä rahoituksen saajan projektikirjanpitoon.

Yritysryhmä sopii keskenään yhteishankkeen kulujen jakaantumisesta yritysten kesken. Business Finlandilta haettava rahoitus on 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista (suuret yritykset 40 %). Yksittäisen yrityksen ei tarvitse liittää mukaan yrityskohtaista projektisuunnitelmaa, vaan projektin sisältö kuvataan hakemuslomakkeessa. Yritysryhmän yhteinen projektisuunnitelma liitetään jokaisen yksittäisen hakemuksen liitteeksi. Projektisuunnitelman pohja (rtf)

Huomaa, että yrityksillä ja niiden valitsemalla palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin de minimis -avustuksen rahoitusehdoista).

Tavoitteet

Hakemuksessa yritys määrittelee 2-5 tavoitetta, joiden toteutumista seurataan rahoittajan toimesta. Tavoitteet voivat olla esim. seuraavan kaltaisia:

 • Yritys on selvittänyt tuotteensa potentiaalin markkinalla x ja yrityksellä on riittävät tiedot vientitoiminnan käynnistämiseksi
 • Yritys on tunnistanut x kpl potentiaalisia jakelijoita/ potentiaalisia asiakkaita markkinalla x.
 • Yritys laatinut kansainvälistymisstrategian/ yrityksellä on valmis suunnitelma kohdemarkkinalle etabloitumiseksi
 • Yritys on selvittänyt tuotestrategiansa / liiketoimintamallinsa soveltuvuuden osaksi yritysryhmän yhteistä tarjoamaa
 • Yritys on saanut ymmärryksen kohdemarkkinan arvoverkostosta ja omasta / yritysryhmän mahdollisesta markkinoille menon mallista

De minimis -avustusta

Group Explorer on Euroopan komission määrittelemää de minimis -tukea. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200.000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis-tuesta on olemassa erilliset ohjeet, joihin tutustuminen on tuen hakijalle ensiarvoisen tärkeää.

Yrityksen on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. De minimis-kiintiön seuraaminen on yrityksen vastuulla. Tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Lisätietoa de minimis -rahoituksesta

Rahoituksen ehdot

Explorer-rahoitus on de minimis -tukea. Rahoitusta koskevat Business Finlandin De minimis -avustuksen ehdot.

Raportointi

Projektin eteneminen raportoidaan ja kustannukset tilitetään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Ota yhteyttä

Senior Advisor
Jukka Lohivuo
+358 50 438 0042