Siirry sisältöön

Nuoret

innovatiiviset
yritykset (NIY)

Mitä?

Lupaavat, nopeaa kansainvälistä kasvua tavoittelevat startupit voivat hakea Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, esimerkiksi tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen.

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu alle viisivuotiaille startup-yrityksille. Valitsemme NIY-rahoitukseen lupaavia, nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen tähtääviä startup-yrityksiä, joilla on liikevaihtoa ja näyttöä kasvavasta liiketoiminnasta.  Rahoitukseen valittavat yritykset ovat tyypillisesti toimineet vähintään kolme vuotta ja ovat jo hyödyntäneet rahoituspalveluitamme aiemmassa projektissa.

NIY-rahoitukseen valituilla startup-yrityksillä on esimerkiksi

 • skaalautuva liiketoimintamalli ja edellytykset nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla
 • näyttöä lupaavasta liiketoiminnasta ja maksavia asiakkaita
 • selkeä ja tavoitteellinen kansainvälistymisstrategia ja kyky toteuttaa suunnitelma
 • kilpailuetu, jolla on saavutettavissa merkittävä markkina-asema
 • sitoutunut ja osaava johtotiimi
 • mahdollisuus saada yksityisiä pääomasijoituksia
 • itsenäinen liiketoimintavastuu ja päätäntävalta

NIY-rahoituksen edellytyksiä

Business Finland voi myöntää NIY-rahoitusta vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Ikä ja koko

 • Yrityksen tulee olla alle viisivuotias ennen ensimmäisen jakson alkua. NIY-rahoitus päättyy viimeistään, kun yritys täyttää kahdeksan vuotta. Ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä.
 • Yritys on pieni: työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Omistus ja tausta

 • Sitoutuneet avainhenkilöt: yrityksessä työskentelevien henkilöiden omistettava merkittävä osa yrityksestä.
 • Itsenäinen päätäntävalta liiketoiminnasta: yritys omistaa liiketoiminnalle olennaiset IPR:t.
 • Yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa
 • Yritys ei ole syntynyt sulautumisen kautta.
  • Poikkeuksena tilanne, jossa sulautuneet yritykset ovat alle viisivuotiaita.
 • Yritys ei ole listautunut eikä jakanut voittoa.
  • Voitonjaolla tarkoitetaan osingonjakoa ja varojen jakamista vapaan oman pääoman rahastosta tai omien osakkeiden hankkimista ja lunastamista.

Investoinnit innovaatio- ja t&k-toimintaan

 • Kaikista kustannuksista vähintään 10 prosenttia on kohdistunut tutkimus- ja kehitystoimintaan yhtenä kolmesta edeltävästä vuodesta.

NIY-rahoitukseen valitut yritykset

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta on myönnetty vuodesta 2008 alkaen. Rahoitus on auttanut 447 lupaavaa startup-yritystä kasvamaan kansainvälisille markkinoille. Tyypillinen NIY-rahoitukseen valittu yritys on keskimäärin 3,7-vuotias. Yrityksillä on keskimäärin 14 työntekijää, 550 000 € liikevaihtoa ja 920 000 € sijoituksia omaan pääomaan. Yritysten johdolla on vahvaa kansainvälistä osaamista ja valtaosalla yrityksistä on jo kansainvälistä liiketoimintaa. Noin 40 %:lla yrityksistä on ulkomaalaisia sijoittajia.

Rahoituksen määrä

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoonaa euroa, josta avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista.

Rahoitus jakautuu vähintään kolmeen jaksoon  

Ensimmäisen jakson rahoitus on 250 000 euroa avustusta ja kesto 6–12 kuukautta. Rahoitusjakson tavoitteiden saavuttaminen on edellytys seuraavaan jaksoon etenemiselle. Tavoitteista sovitaan yhdessä yrityksen kanssa liikesuunnitelman pohjalta ja ne kirjataan rahoituspäätökseen.

Tyypillisiä tavoitteita

 • liikevaihdon ja viennin kehittyminen
 • pääomasijoitusten hankinta
 • resurssien vahvistaminen
 • uusien markkinoiden avaaminen

Asiantuntijapaneelilta lausunto arvioinnin tueksi

Projektin tavoitteiden saavuttamista arvioidaan jokaisen NIY-rahoitusjakson lopussa. Yrityksen jatkomahdollisuuksiin vaikuttavat tavoitteiden täyttymisen lisäksi yrityksen taloudellinen tilanne ja edellytykset nopeaan kasvuun.

Yritykset, jotka ovat edenneet ensimmäisen jakson aikana tavoitteiden mukaisesti, pääsevät esittelemään yritystään ja ideaansa arviointipaneelille. Paneeli arvioi yrityksen liiketoimintapotentiaalia, kansainvälistymismahdollisuuksia ja kehittämistarpeita sekä kelpoisuutta sijoituskohteeksi. Paneelin rooli on neuvoa-antava. 

Panelistit ovat pääomasijoittajia, bisnesenkeleitä tai hallitusammattilaisia. Katso lista panelisteista (pdf).

Paneeliarvioinnin materiaalit

 Arviointi tehdään yrityksen toimittaman aineiston sekä yritysesittelyn perusteella.

Hakuohjeet

Ohjeita projektin suunnitteluun ja toteutukseen

NIY-rahoituksen hakeminen

Ennen hakemuksen jättämistä, ota yhteyttä omaan Business Finland asiakasvastaavaan. Hakemus tehdään asiointipalvelussa. 

Yrityksen tulee olla alle viisivuotias rahoituksen alkaessa. Jätä NIY-hakemus hyvissä ajoin, viimeistään kaksi kuukautta ennen kuin yrityksenne täyttää viisi vuotta.

Hakemuksen sisältö

Kuvaa hakemuksessa liiketoimintanne nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Projektisuunnitelma

Liitä hakemukseen projektisuunnitelma ja erillinen liiketoimintasuunnitelma, mikäli se ei sisälly projektisuunnitelmaan.

Tilintarkastajan raportti

NIY-hakemuksen liitteeksi tarvitaan tilintarkastajan raportti siitä, että yritys täyttää Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen myöntämisen edellytykset. Edellytykset on esitetty tämän sivun alussa. Edellytämme muun muassa, että yrityksen kaikista kustannuksista vähintään 10 prosenttia on kohdistunut tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhtenä kolmesta hakemusta edeltävästä vuodesta. Tämän osoittamiseksi yritys voi käyttää joko Tilastokeskuksen lomaketta tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista tai Business Finlandin laskelmaa. 

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Hakemukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

Tiedot voi toimittaa Business Finlandin laskelmapohjien avulla tai muulla tavoin, esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman osana.

Raportointi

Projektin etenemisestä raportoidaan rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys lähetetään Business Finlandin asiointipalvelun kautta.

Hyväksyttävät kustannukset

 • rahapalkat ja niihin liittyvät henkilösivukustannukset (enintään 30 prosenttia)
 • ostot (esim. matkat, palvelut, aineet ja tarvikkeet ja laitteet)

Kustannuksia, joita ei hyväksytä

 • ostopalvelut intressiyhtiöiltä (poikkeuksena palvelut samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä)
 • vapaaehtoiset vakuutukset, lahjat ja stipendit
 • muuta julkista tukea sisältävät kustannukset
 • vientiin liittyvä toiminta eli suoraan vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muuhun vientitoimintaan liittyvät juoksevat kustannukset

Hankintojen osalta on noudatettava hankintalakia.

Business Finlandin asiakkaaksi?

Business Finlandin palvelut on tarkoitettu rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille. 

Tule asiakkaaksi

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun

Kysymyksiä ja vastauksia