Nyhet 12.01.2024

Ändringar i många av våra finansieringstjänster

Business Finland förnyar sina finansieringstjänster för att ännu bättre stödja långsiktig forskning och utveckling. Ändringarna gäller följande finansieringstjänster: Innovationssedel, Unga innovativa företag, Tempo, Exhibition Explorer, Energistöd, Innovativ offentlig upphandling, Orkestrering av tillväxtmotorer samt Materialöversyn. Det har också skett förändringar i finansieringsnivåerna för forsknings- och utvecklingsfinansiering samt i de minimis-finansieringsvillkoren.

– Vi förnyar våra finansieringstjänster så att de uppmuntrar företagen att bedriva mer långsiktig forskning och utveckling och skapar förutsättningar för en hållbar internationell konkurrens. Bakgrunden är att Business Finlands bevillningsfullmakt i statsbudgeten riktas specifikt till forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket minskar möjligheterna att använda finansieringen för andra ändamål, säger Timo Metsä-Tokila, direktör för Business Finland.

Dessutom har vi i ändringarna av innovationssedeln tagit hänsyn till rekommendationerna från utvärderingen av finansieringstjänsten som genomfördes 2022.

Innovationssedel

Målgruppen begränsas till mindre än fem år gamla små företag, användningsområdena ändras och en självfinansieringsandel förutsätts av företagen. Krav kommer att ställas på tjänsteleverantörens kompetens och erfarenhet.

Med hjälp av en innovationssedel kan ett företag skaffa sig experttjänster för att utveckla produkt- eller tjänsteidéer.

Ansökan om innovationssedeln stängdes 8.10.2023. Ansökningar som lämnades in 2023 bedöms på grundval av finansieringsriktlinjerna vid tidpunkten för ansökan. Från och med 24.1.2024 kan man ansöka om innovationssedeln på nya villkor.

Den förnyade innovationssedeln är avsedd för mindre än fem år gamla små företag som har en ny produkt- eller serviceidé med internationell potential.

Sedlarnas användningsområden har specificerats på ett sådant sätt att finansieringen uppmuntrar företagen till FoU-verksamhet. Förnyade användningsområden är:

  • utveckling av prototyper av produkter eller tjänsteprodukter
  • skyddsutredningar av industriella rättigheter (patent, nyttighetsmodeller, modellskydd, varumärken) samt ansökningsförfarandet för dessa första ansökningar
  • mät- och testtjänster med anknytning till innovationsverksamhet.

I den förnyade sedeln utgör bidraget 75 procent av det mervärdesskattefria beloppet för köpta experttjänster och högst 4 500 euro. Självfinansieringsandelen är 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

Tjänsteleverantören kan fortfarande väljas fritt, men förutsättningen för att finansiering ska kunna beviljas är att tjänsteleverantören har tillräcklig kompetens och erfarenhet inom prototyputveckling, skydd av industriella rättigheter och/eller mät- och testtjänster med anknytning till innovationsverksamhet.

Läs mer på webbplatsen Innovationssedel.

Unga innovativa företag (NIY)

Finansieringsformen för den tredje perioden har ändrats till ett bidrag i stället för ett lån.

NIY-finansieringen är avsedd för mindre än fem år gamla uppstartföretag med stor affärspotential. Med hjälp av finansieringen kan företaget satsa på att öka sin internationella affärsverksamhet samt stärka sitt team, utveckla sin affärsmodell och tillväxtstrategi samt sikta på nya marknader.

Finansieringstjänsten har förnyats 1.1.2024. I den förnyade formen är består finansieringen helt och hållet av bidrag i stället för den tidigare kombinationen av bidrag och lån. Samtidigt ändras det beviljade finansieringsbeloppet så att företaget kan beviljas ett bidrag på högst 1 miljon euro, som periodiseras till tre beslut (första perioden 250 000 euro, andra perioden 250 000 euro och tredje perioden 500 000 euro). Framskridandet från den ena perioden till den andra bedöms alltid på grundval av företagets framsteg och genomförandet av de mål som ställts upp för den avslutade perioden.

Ändringen av finansieringstjänsten kommer att förbättra möjligheterna för unga innovativa företag att snabbt växa.

Finansieringsmodellen för företag som valts ut till NIY-programmet före 1.1.2024 följer två bidragsperioder och en låneperiod.

Läs mer på webbplatsen NIY.

Tempo

Plan för forsknings- och utvecklingsåtgärder som nytt krav. Tempo öppnas igen 26.3.2024.

Tempo-finansieringen är avsedd för mindre än fem år gamla uppstartföretag som har en ny produkt- eller serviceidé. Med finansieringen kan företaget förbereda internationell tillväxt genom att testa sin idés funktionalitet, skaffa respons från potentiella kunder samt kartlägga efterfrågan på produkten och hur den fungerar på en ny internationell marknad.

Finansieringstjänsten förnyas så att företaget måste ha en realistisk uppföljningsplan för forsknings- och utvecklingsåtgärderna. Med hjälp av dessa åtgärder kommer idén att förverkligas, om resultaten från Tempo uppmuntrar till detta.

Ansökan om Tempo stängdes 8.10.2023. Tempo öppnas igen 26.3.2024.

Ansökningar som lämnades in 2023 bedöms på grundval av finansieringsriktlinjerna vid tidpunkten för ansökan.

Läs mer på webbplatsen Tempo.

Exhibition Explorer

Om ändringen av förordningen i remissrundan träder i kraft förnyas finansieringen så att den kan användas för högst ett mässevenemang per år, nya begränsningar kommer att införas för de godtagbara kostnaderna och stödnivån kommer att bli densamma för företag av olika storlekar.

Exhibition Explorer-finansiering är ett bidrag för att delta i internationella B2B-mässor som arrangeras utanför Finland. Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag och midcap-företag som vill öka exporten av sina egna produkter eller tjänster.

Om ändringen av förordningen i remissrundan träder i kraft förnyas finansieringen så att den beviljas ett enskilt företag för högst ett mässevenemang under ett kalenderår. Ett nytt krav är också att företaget ska ha ett team med minst två personer som arbetar i Finland. Dessutom är fraktkostnader och mässutbildning inte längre godtagbara kostnader. Bidrag beviljas till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna, inte bara för små och medelstora företag utan även för midcap-företag.

Exhibition Explorer-ansökningar tas emot kontinuerligt. Finansieringsbeslut kan dock fattas tidigast i februari, då statsrådets nya förordning om samprojekt för företag väntas träda i kraft.

Informationen uppdateras på webbplatsen Exhibition Explorer.

Energistöd

Strängare finansieringskriterier.

På grundval av budgeten för 2024 kommer energistödsmandatet att minska betydligt, vilket kommer att leda till strängare finansieringskriterier. Ytterligare information om finansieringskriterierna för 2024 och öppnandet av ansökningstjänsten kommer att ges under februari.

Informationen uppdateras på webbplatsen Energistöd.

Innovativ offentlig upphandling

Ändringar i användningsområdena för finansiering.

Finansieringen av innovativ offentlig upphandling riktar sig till upphandlande enheter i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession, såsom kommuner, ämbetsverk och andra offentligt ägda aktörer som omfattas av upphandlingslagen. Syftet med finansieringen är att utveckla innovativa lösningar för förnyelse av tjänster och verksamhet.

Finansieringskriterierna för innovativ offentlig upphandling har uppdaterats och uppdateringarna trädde i kraft i början av 2024. Minst 80 procent av de totala kostnaderna för det projekt som nu finansieras ska bestå av kostnader för forsknings- och utvecklingsarbete. FoU-arbetets innehåll i projektet bedöms projektvis.

Ett undantag från uppdateringen av kriterierna kan göras genom separata finansieringsansökningar och finansieringskampanjer, vars kriterier fastställs för varje ansökan.

Läs mer på webbplatsen Innovativ offentlig upphandling.

Finansiering för orkestrering av tillväxtmotorer

Ansökan stängs tills vidare för nya ansökningar.

Business Finlands bevillningsfullmakt riktas i statsbudgeten till forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket minskar möjligheterna att använda finansieringen för andra ändamål. Därför kommer finansieringen av nya orkestreringsprojekt för tillväxtmotor att upphöra tills vidare. Sista ansökningsdag för finansieringen är 29.1.2024.

De ytterligare steg som ingår i projektplanerna för redan finansierade orkestreringsprojekt kan efter övervägande finansieras om de har framskridit i enlighet med målen. Dessa fortsatta finansieringar söks genom projektändring.

Läs mer på webbplatsen Orkestering av tillväxtmotor.

Materialöversynsfinansiering

Finansieringen upphör, sista ansökningsdag 29.1.

Business Finlands bevillningsfullmakt riktas i statsbudgeten till forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket minskar möjligheterna att använda finansieringen för andra ändamål. Därför har man beslutat att stoppa finansieringen för materialöversyn tills vidare. Sista ansökningsdagen för materialöversyn är 29.1.2024.

Finansieringen för materialöversyn överfördes till Business Finland i början av 2020. I samband med detta uppdaterades verksamheten i samarbete mellan Motiva Oy och Business Finland. Motivas andel av genomförandet av materialöversynen har redan skurits ned tidigare och fortsättningen av Business Finlands finansieringstjänster skulle kräva betydande ytterligare utveckling. Dessa resurser har valts ut för att främja FoU-verksamhet, eftersom det också kommer att krävas betydande resurser för att tillhandahålla, utveckla och underhålla det stora antalet finansieringstjänster.

Business Finland uppmuntrar sina kunder att fortsätta att främja materialeffektivitet och hållbar användning av naturresurser i samarbete med yrkeskunniga personer som är förtrogna med material- och förlustöversyner.

Läs mer på webbplatsen Materialöversyn.

Alla de minimis-finansieringstjänster

Ändringar i uppföljningsperiodens beräkning, maximala belopp och rapportering.

De minimis-stöd är offentligt stöd till företag som regleras av Europeiska kommissionens förordning. I och med den nya de minimis-förordningen som trädde i kraft i början av 2024, ska den som ansöker om finansiering anmäla de minimis-stöd som beviljats finska företag inom samma koncern eller bestämmanderätt under de tre år som föregår den tidpunkt då ansökan lämnades in. Business Finlands stöd får inte tillsammans med andra de minimis-stöd överstiga 300 000 euro under någon treårsperiod.

Alla villkor för de minimis-baserade finansieringstjänster har kompletterats så att finansieringsmottagaren, vid rapporteringen av det finansierade projektets resultat, ska kunna visa hur projektplanen har genomförts och vad åtgärderna har lett till.

Läs mer om de minimis-stöd.

Ändringar i finansieringsnivåerna för FoU-projekt

Tilläggsincitament för industriella forskningsprojekt.

I finansieringstjänsten för finansiering av forskning och utveckling införs en högre bidragsnivå för forskningsprojekt som helt och hållet omfattar industriell forskning. Projekten kan vara samprojekt för flera företag eller projekt för ett företag. När projektet helt och hållet omfattar industriell forskning är bidragsfinansieringen till små och medelstora företag 60 procent av de totala godtagbara kostnaderna (jämfört med 50 procent i andra forskningsprojekt) och 50 procent för midcap-företag och andra stora företag (jämfört med 40 procent i andra forskningsprojekt).

Den höjda bidragsnivån kommer att uppmuntra företagen till långsiktigt FoU-arbete och göra det möjligt att ta större risker under forskningsfasen.

Läs mer om
FoU-finansiering för små och medelstora företag och midcap-företag
FoU-finansiering för stora företag

Inga ändringar i finansieringstjänsterna Market Explorer och Into

Market Explorer och Into öppas igen 26.3.2024. 

Finansieringstjänsterna Market Explorer för anskaffning av marknadsinformation och Into för stärkande av innovationskompetensen stängdes 8.10.2023 på grund av det stora antalet ansökningar. De öppnas igen 26.3.2024. Dessa tjänster kommer inte att ändras i detta sammanhang.

Välkommen att höra mer 24.1.2024 kl. 10.00–11.15!

Uppdateringar: Information om öppnandet av Tempo, Market Explorer och Into har lagts läggs till den 13 mars 2024.