Talent Explorer -finansiering

Skaffa ny kunskap och kompetens för att avancera på en ny internationell marknad.

För vem?

Explorer-finansieringen är avsedd för små och medelstora företag samt Midcap-företag (med en omsättning på högst 300 miljoner euro på koncernnivå) i alla branscher, med undantag för branscher som är uteslutna från de minimis-finansiering (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk).

Företag som letar efter nya marknader utomlands för sina produkter, tjänster eller affärsverksamhetsmodeller genom att anställa en expert. Företaget kan vara i början av sin internationalisering eller redan finnas på exportmarknaderna. 

Företaget ska också ha en innovativ produkt- eller tjänsteidé eller en affärsmodell som företaget behöver expertis för att föra ut på en ny internationell marknad. Den marknad och/eller det kundsegment som utreds i projektet ska vara nytt för företaget.

Vad?

Med Talent Explorer -finansieringen kan du anställa en expert för att få ny kunskap och kompetens, med vilken ditt företag kan avancera på en ny internationell marknad. Finansieringen är endast avsedd för kostnaderna för att anställa en expert . Finansieringen som beviljas av Business Finland är högst 20 000 euro och täcker högst 50 procent av kostnaderna för experten som anställs (lönekostnader med lönebikostnader och eventuella resekostnader) under de första 6–12 månaderna. Projektens storlek är alltså högst 40 000 euro. Ett företag eller en koncern kan få Talent Explorer-finansiering högst tre gånger.

Ett mål för Talent Explorer-finansieringen är att få internationella experter till Finland. En Talent Explorer-expert ska därför arbeta i Finland, men det är möjligt att resa och vistas kortvarigt på målmarknader. Personen ska omfattas av finländsk arbetslagstiftning och finländskt socialskydd, och förskottsinnehållning på lönen ska betalas i Finland.

För hjälp med att hitta en expert, besök Business Finland Talent Boost -programmet.

När?

Talent Explorer är en lämplig finansieringstjänst, då

 • ditt företag är i början av internationaliseringen eller vill få mer kunskap och kompetens om internationell tillväxt för företaget genom att anställa en expert för att kartlägga den nya potentiella exportmarknaden för den nuvarande produkten, tjänsten eller affärsverksamhetsmodellen
 • ditt företag behöver en expert för att planera sin internationalisering och få kännedom om nya marknader
 • ditt företags ekonomi är i ordning och din egen del av projektfinansieringen är säkerställd
 • det finns tillräckligt med resurser och färdigheter för internationalisering, mer än en person arbetar för företaget
 • företagets produkt är åtminstone i pilotstadiet

När nekas finansiering?

Ditt företag kan inte beviljas Explorer-finansiering, om

 • det är ett stort företag, en firma, en offentlig organisation eller en organisation som inte eftersträvar vinst eller ett åländskt företag
 • ditt företag har skatteskulder och har inte utarbetat eller följt en betalningsplan
 • ditt företags rating Alfa är sämre än A
 • ditt företag verkar inom en bransch som inte kan beviljas de minimis-finansiering (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk)
 • ditt företags de minimis-kvot överskrids
 • finansieringen är avsedd att användas för företagets operativa verksamhet (exempelvis försäljning eller marknadsföring)
 • företagets huvudsakliga bransch är återförsäljning 

Till vad kan finansieringen användas?

Med Explorer-finansieringen kan du anställa en expert för att stöda ditt företags internationalisering. Experten som anställs kan vara

 • en person som har kunskap eller specialkompetens i anslutning till företagets önskade nya exportmarknad,
 • exempelvis en utländsk studerande med examen från ett finländsk universitet/yrkeshögskola eller som skriver sitt examensarbete

Exempel på åtgärder som finansieringen kan användas för

Anställande av en expert för att utföra olika åtgärder i syfte att främja internationalisering på en ny exportmarknad, exempelvis

 • internationaliseringsplan och -strategi
 • utredning av affärsmöjligheter, förkonceptualisering
 • marknadskartläggning för en befintlig produkt på en ny internationell marknad och utredning av lokaliseringsbehov.
 • För marknadskartläggningen kan informationen även samlas in med hjälp av testmarknadsföring. Expertarbete i anslutning till testmarknadsföringen kan godkännas som kostnader för projektet under förutsättning att testmarknadsföringen är tydligt avgränsad: innan testmarknadsföringen inleds ska målmarknaderna och -kundsegmenten vara definierade och den maximala längden för testmarknadsföringen är 2 månader
 • marknadsanalyser, utredning av konkurrenssituation
 • kartläggning av återförsäljare och distributionspartner.
 • utredning av juridiska krav och standardkrav samt utredningar i anslutning till internationellt produktskydd för existerande produkter. Kostnader för testning, ansökning om märkning och produktskydd eller utvidgning av märkning och produktskydd finansieras inte.

Vad är finansieringen inte avsedd för?

 • Ditt företags nuvarande personals egna lönekostnader eller resor, material, medel och hyror eller inköp av utrustning.
 • Branscher som står utanför de minimis-finansieringen (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk).
 • Externt inköpta experttjänster.
 • Kostnader som orsakats av exportstöd eller exportmarknadsföring.

Finansieringens belopp

Finansiering begärs i förväg och projektets startdatum får inte vara tidigare än det datum då ansökan lämnas in i det elektroniska systemet. Finansieringen som beviljas av Business Finland är högst 20 000 euro och täcker högst 50 procent av kostnaderna för experten som anställs och som arbetar i Finland (lönekostnader och eventuella resekostnader). Ditt företag betalar minst 50 procent av kostnaderna för experten som anställs. Den totala budgeten för Talent Explorer -ansökan är alltså högst 40 000 euro. Ingen förskott kan betalas.

Finansieringen är bidrag som ditt företag inte behöver betala tillbaka. Finansieringen betalas inte ut i förskott. Företaget måste ha tillräcklig finansiering för att täcka kostnaderna för projektet och övrig affärsverksamhet. I planeringen av egen finansiering ska man beakta att Business Finlands understöd betalas i efterhand enligt förverkligade och betalda kostnader, om inte något annat har sagts i beslutet.

Finansiering betalas då projektet avslutas i samband med slutrapporten. I slutrapporteringen rapporterar ditt företag till Business Finland hur man uppnått de överenskomna målen i avslutningsskedet. Finansieringens längd är vanligtvis 6–12 månader. Den längsta möjliga projekttiden uppgår till ett år.

Från ELY-centra du kan också ansöka om ett understöd för utvecklande av företag. Det kan tilldelas små och medelstora företag till ett utvecklingsprojekt enligt en bredare internationaliseringsstrategi, som exempelvis kan omfatta lön för en ny nyckelperson, närvaro på mässor eller resor i samband med internationaliseringsåtgärder. Inget understöd för utvecklande finns i Uusimaa. Mer information från ELY-centra.

 

Bli kund hos Business Finland?

Business Finlands tjänster är avsedda för företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyande av affärsverksamheten på internationella marknader.

Bli kund hos oss

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice

Frågor och svar