Tillfälligt FUI-lån vid störningar

Tillfälligt forsknings-, utvecklings- och innovationslån är avsett för små och medelstora företag och midcap-företag med minst sex anställda i Finland och för stiftelser och föreningar som bedriver betydande affärer. Finansiering kan ansökas av företag som verkar på den internationella eller hemmamarknaden, och stiftelser och föreningar som letar efter nya sätt att lösa sina affärsstörningar genom utveckling. Genom att investera i utveckling vill sökande förbättra sina affärsvillkor och reformera sin verksamhet för att vara konkurrenskraftig efter coronakrisen.

 

 

Det är möjligt att söka tillfällig lånefinansiering fram till 14 Maj 2021. (OBS! Ansökningsperioden har förlängts.) Förverkligandet av projektet kan fortsätta även efter att ansökningstiden avslutats. 

Business Finlands finansiella tillstånd för denna finansiella tjänst är högst 300 miljoner euro.

Vid bedömningen av finansieringens effektivitet ägnas särskild uppmärksamhet åt sysselsättningseffekterna av finansieringen i det finska samhället.  

För vem är finansieringen avsedd

Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag och midcap-företag som verkar i form av aktiebolag (Oy, Oyj) som verkar på de internationella eller inhemska marknaderna, som hade etablerat verksamhet före krisen orsakad av corona och vars verksamhet har påverkats av epidemin orsakad av coronaviruset. Stiftelser och föreningar med betydande företag kan också ansöka om finansiering om deras verksamhet har påverkats av coronavirus. Den sökande måste kunna visa Business Finland hur coronakrisen har hindrat företagets verksamhet eller vilken typ av hot det utgör för företaget och hur företaget försöker lösa dessa utmaningar genom utvecklingsåtgärder.

Syftet med finansieringen är att hjälpa små och medelstora företag och midcap företag att behålla sin FoU-verksamhet även i händelse av störningar och att utveckla lösningar som skapar en ny konkurrensfördel efter krisen. Med finansiering från Business Finland kan sökande rikta de resurser som frigörs till följd av en exceptionell situation till utvecklingsarbete och påskynda utvecklingen. På så sätt kan man ha kvar arbetstagarna även under krisen.

Finansiering kan användas för FUI-projekt av två typer:

1. För företag, stiftelser och föreningar som verkar på hemmamarknaden och/eller på internationella marknader och vilkas affärsverksamhet coronaepidemin påverkat och som konstaterat klara utvecklingsbehov i sin affärsverksamhet till följd av den undantagssituation som coronaepidemin medfört.

 • Med hjälp av FUI-finansieringen kan finansieringsmottagarna söka nya sätt att lösa störningarna i sina affärsverksamheter, förbättra sina förutsättningar för affärsverksamhet och förnya sina verksamheter för att vara konkurrenskraftiga efter coronakrisen.
 • Syftet med det FUI-projekt som ansökan gäller ska vara att direkt åtgärda en störning som coronaepidemin orsakat eller ett hot mot affärsverksamheten på grund av coronaepidemin.
 • Endast kostnader för forskning, utveckling och innovation är godtagbara.
 • Den lösning som utvecklas ska medföra en konkurrensfördel minst på nationell nivå. Beskriv i applikationen vilka nya eller förbättrade produkter, affärsverksamhetsprocesser, handlingssätt eller tjänster uppkommer inom den egna branschen eller jämfört med konkurrenterna som ett resultat av detta projekt.
 • Finansieringsnivån är i regel 70 procent och det beviljade beloppet högst 500 000 euro.
 • På finansieringen tillämpas i regel Europeiska kommissionens s.k. temporära statliga stödprogram på 800 000 euro, genom vilket enskilda företag kan beviljas högst 800 000 euro/företag i stöd (hela koncernen eller under samma bestämmande inflytande). Till beloppet sammanräknas stödet från alla offentliga finansiärer som använder ramen för stödet i fråga. Om företaget har fått till exempel kostnadsstöd beaktas detta i lånebeloppet för FUI-lån som beviljats av Business Finland och den sammanlagda summan för dessa får inte överstiga 800 000 euro. Däremot räknas inte de minimis-stöden till stödprogrammet på 800 000 euro, vilka företaget kan få för högst 200 000 euro under en tidsperiod på tre år. Om företaget har fått stödfinansiering för störningssituation som beviljats av Business Finland eller NTM-centralen, minskar detta inte kvoten på 800 000 euro, utan det ingår i företagets de minimis-kvot. Finansiering kan också beviljas med stöd av den allmänna gruppantagningsförordningen om det inte finns utrymme i företagets kumulation i det temporära statliga stödprogrammet på 800 000 euro.

2. För företag som siktar på internationell tillväxt och vilkas affärsverksamheter påverkats av coronaepidemin, och som vill satsa på forskning, utveckling och innovation (FUI) i störningssituationen i syfte att utveckla sin internationella konkurrenskraft och förbättra sina förutsättningar till internationell tillväxt.

 • När det gäller företag, stiftelser och föreningar som söker internationell tillväxt följer Business Finland så kallade normala kriterier för FUI-finansiering, dvs. kräver att lösningarna utvecklas för att åtminstone söka en konkurrensfördel på utvalda internationella marknader.
 • Endast kostnader för forskning, utveckling och innovation är godtagbara.
 • Innehållet av ett projekt som finansieras behöver inte ha en direkt koppling till åtgärdandet av en störningssituation som coronaepidemin orsakat, men den sökande ska kunna visa för Business Finland hur coronakrisen försvårat dess affärsverksamhet eller vilken hot krisen medför för affärsverksamheten.
 • Finansieringsnivån är i regel 50 procent. Den beviljade finansieringen har ingen övre gräns i euro.
 • Finansieringen beviljas i regel med stöd av den allmänna gruppantagningsförordningen.

I tjänsteföretaget fördelas finansieringen främst till den så kallade arbetsintensiva sektorer. Vanligtvis kräver inte ett arbetsintensivt företags verksamhet betydande materiella investeringar och arbetskraftskostnader utgör en stor del av företagets utgifter. Det kan vara svårt att ersätta mänskligt arbete med maskiner och utrustning på grund av aktiviteten och därför är produktivitetsutvecklingen i arbetsintensiva sektorer ofta långsam. Före krisen som orsakats av korona har olika lösningar relaterade till automatisering, digitalisering eller tid och plats oberoende i tjänsteproduktionen använts eller identifierats mindre i arbetsintensiv verksamhet än i mindre arbetsberoende sektorer. Många mänskliga resurser behövs för kundmöten, och i en kris som en korona måste företag överväga hur till exempel erfarenheter, betydelser, erfarenheter och fördelar kan skapas för kunden på nya sätt.

Finansieringen är särskilt avsedd för företag inom följande sektorer:

 • Handel
 • Logistik
 • Logi- och restaurangverksamhet
 • Turism
 • Social- och hälsovårdstjänster
 • Personaluthyrningstjänster
 • Programvaruaffärsverksamhet
 • Industri 

Företaget som beviljas finansiering ska ha en affärsverksamhet av sådan storlek att företaget kan förverkliga ett utvecklingsprojekt till ett värde av minst 150 000 euro och senare betala tillbaka lånet med avkastningen från affärsverksamheten. 

Vem är finansieringen inte avsedd för

 • Öppna bolag och kommanditbolag
 • Stora företag (med undantag för midcap-företag)
 • Ensamföretagare och företag som sysselsätter 1-5 personer
 • Firmor som Business Finland inte kan finansiera enligt lagstiftning
 • Företag inom jordbrukets primärproduktion
 • För företag som är företag i svårigheter enligt EU-definitionen 31.12.2019. I och med den ändrade förordningen i början av juli 2020 kan företag som har fått problem 1.1–30.6.2021 ändå söka tillfälligt FUI-lån. Business Finland använder ansökan vid helhetsbedömningen och bedömer hur företagets ekonomiska situation inverkar på förutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet.  

Hur mycket finansiering kan man beviljas

Lånet som beviljas vid störning av affärsverksamheten kan vara åtminstone 100 000 euro. Lånebeloppet för ett företag som verkar på den inhemska marknaden får inte överstiga 500 000 euro och det maximala finansieringsbeloppet för projekt för företag som söker internationell tillväxt bedöms vid behov.

Lånet som beviljas av Business Finland utgör 50–70 % av de godkända kostnaderna för projektet, beroende på de projekttyper som beskrivs ovan Den sökande ska alltså stå för 30–50 % med självfinansiering. Den sökance ska kunna visa för Business Finland att den har tillräcklig total finansiering för projektet. Eftersom Business Finlands finansiering i regel utbetalas retroaktivt, ska företaget alltså först själv kunna betala kostnaderna som uppkommer av projektet. 

Lånetiden är i regel 7-10 år.

Det är i regel möjligt att få tre amorteringsfria år för lånet. När det gäller lån till företag stiftelser och föreningar som söker internationell tillväxt är lånetiden densamma som i Business Finlands normala FUI-finansiering.

I början av projektet kan man få 30 % av den lånefinansiering som beviljats till projektet i förskott. Den resterande delen av finansieringen betalas på basis av faktiska kostnader.

Lånet är ett risklån som beviljas utan säkerhet. Om projektet blir försenat, misslyckas eller om det inte är möjligt att dra nytta av dess resultat i affärsverksamheten, kan du ansöka om ändring av lånevillkoren hos Business Finland. I första hand erbjuds låntagaren mer återbetalningstid. I vissa fall kan även lånets icke betalda kapital eller räntor omvandlas helt eller delvis till bidrag och lånet alltså inte krävs tillbaka. Läs mer om Business Finlands lån och  ändringar av lån (på finska).  

Vad kan finansieringen användas till

Med finansiering kan företaget, stiftelser och föreningar exempelvis

 • Förnya sitt nuvarande utbud och verksamhetsmetoder
 • Utveckla nya lösningar för sin bransch 
 • Utföra pilotförsök och testa lösningar i den verkliga verksamhetsmiljön och/eller tillsammans med kunderna

Lösningarna som är slutresultatet för de finansierade projekten möjliggör lönsam och hållbar affärsverksamhet för företaget efter coronakrisen. De finansierade lösningarna har betydande effekter för sysselsättningen i det finska samhället.

Godtagbara kostnader

Projektets innehåll och mål avgör vilka kostnader som godkänns för projektet. Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan skickats till Business Finland.

Godtagbara kostnadsslag i forsknings- och utvecklingsprojekt som är:

 • uppstått under projektets livslängd (periodiseringsgrund)
 • i mottagarens konton
 • netto och exklusive moms.

Som kostnader kan godkännas personalönekostnader för arbete som utförts för projektets del, lönebikostnader i anslutning till dessa, allmänna kostnader samt inköpta tjänster och anskaffning av utrustning och material för projektet. Godtagbara kostnader fastställs mer specifikt i finansieringsvillkoren för företagens forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vad kan finansieringen inte användas till

Finansieringen kan inte användas för den samma utvecklingsprojekt för vilket företaget erhållit Business Finlands utvecklingsfinansiering för störning i affärsverksamheten i form av bidrag. Ett företag som beviljats bidrag kan dock ansöka om tillfällig FUI-lånefinansiering för att fortsätta utvecklingsarbetet som inletts inom projektet som beviljats bidrag (t.ex. pilotförsök, produktutveckling). Lånefinansiering kan beviljas även parallellt med utvecklingsfinansieringen vid störning, men då ska verksamheten vara inriktad på andra saker än inom projektet som beviljats bidrag.

På grund av EU:s regler för statligt stöd och andra nationella begränsningar kan finansieringen inte användas för:

 • Ersättning av förluster till följd av coronakrisen
 • Kostnader inom den operativa produktionsverksamheten, utbildning av personalen eller försäljning och marknadsföring  

Ansökan om finansiering och rapportering

Ansökan om finansiering

 1. Registrera dig som användare i Business Finlands nätservice. Vid registreringen måste man inte ansöka om huvudanvändare för organisationen.
 2. Sök finansiering i nätservice. Välja den tjänsten "Temporärt FoUI-lån i störningssituationer för företag på den inhemska marknaden" eller "Temporärt FoUI-lån i störningssituationer för företag som söker internationell tillväxt".

Så ändrar du din ansökan

Ansökan kan bearbetas i ansökningstjänsten om den har status Under behandling. Du får inte ett separat meddelande om att statusen för ansökan har förändrats, men du kan följa med statusen i nätservice. Skicka inte din ansökan på nytt per e-post, även m dess status inte genast byts ut i nätservice till Under behandling.

Ansökan ska annulleras till registratorskontoret, detta kan inte göras själv i nätservice. I meddelandet ska du nämna ansökans diarienummer och företagets namn.

Vad gör jag när jag får ett positivt finansieringsbeslut?

 1. Läs finansieringsbeslutet och finansieringsvillkoren noga och godkänn beslutet i nätservice. Finansieringsbeslutet träder i kraft först när beslutet har godkänts.
 2. Ordna projektets bokföring i enlighet med finansieringsvillkoren redan från början. Ta del av anvisningarna på sidan Inledning av projektet.
 3. Genomför projektet och rapportera om genomförandet av projektet och resultaten i enlighet med finansieringsbeslutet och finansieringsvillkoren. Rapporteringstiderna ser du i meddelandet om finansieringsbeslut som finns i nätservice.
 4. Läs rapporteringsanvisningarna på sidan Rapportering.
 5. Rapportera i nätservice.

 

Hur definieras små och medelstora företag och midcap-företag?

Små och medelstora företag har färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Företag som är större än så klassificeras som storföretag.

Midcap-företag är stora företag som enligt det senaste fastställda bokslutet har en omsättning på högst 300 miljoner euro. Omsättningen granskas på koncernnivå.

Obs! Om ett företag till sin storleksklass är ett storföretag på grund av innehav av offentliga samfund är det aldrig ett midcap-företag.

Vid en uträkning av huruvida koncernens omsättning överskrider gränsen på 300 miljoner euro, beaktas inte kapitalplacerares ägarandel eller andra innehav.

Frågor och svar

De vanligaste frågorna om finansiering. Läs dessa innan du lämnar in din ansökan!

Anvisning för projektplan

Bifoga en projektplan till ansökan. Gör en plan genom att svara på dessa frågor.

Så här söker du finansiering

 1. Läs anvisningarna på den här sidan.
 2. Registrera dig och sök finansiering i nätservice.
 3. Business Finland hanterar ansökan och skickar ett finansieringsbeslut.

 

Business Finland´s finansieringsvillkor

Finansiering av forskning och utveckling inom företag

Så här rapporterar du avslutningsvis om projektet

 1. Läs rapporteringsanvisningarna när du har fått finansieringsbeslutet.
 2. Då projektet avslutats ska du fylla i rapporten i nätservice.

 

 

Business Finlands kundservice

info (at) businessfinland.fi