Tillfälligt FUI-lån vid störningar

Ansökningsperioden för Business Finlands tillfälliga FUI-lån för störningssituationer har förlängts till 15 oktober 2021. Lån för störningssituationer är avsedda för finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI). Finansieringen kan sökas av små och medelstora företag samt midcap-företag som verkar på den internationella eller inhemska marknaden samt av stiftelser och föreningar med betydande affärsverksamhet, som sysselsätter minst sex löntagare på heltid. Med FUI-projekten kan finansieringsmottagarna förnya sina produkter, tjänster eller produktionsmetoder och på så sätt förbättra förutsättningarna för affärsverksamhet och sin konkurrenskraft.

 

 

För vem är finansieringen avsedd

Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag samt midcap-företag i aktiebolagsform, vars affärsverksamhet har påverkats negativt i betydande grad på grund av de störningar som orsakats av coronaviruset. Den sökande måste kunna visa för Business Finland hur coronakrisen har försvårat dess affärsverksamhet eller hurdant hot krisen utgör, samt hur dessa utmaningar kan lösas med hjälp av FUI-projektet. Business Finlands finansiering är behovsprövad. Finansiering kan också sökas av stiftelser och föreningar som före coronakrisen utövat en betydande affärsverksamhet.

Finansieringsmottagarens affärsverksamhet ska vara så stor att den kan genomföra ett FUI-projekt för minst 150 000 euro och betala tillbaka FUI-lånet med avkastningen från affärsverksamheten.

I bedömningen av finansieringens effekter fäster man särskild uppmärksamhet vid finansieringens sysselsättningseffekter i det finländska samhället. Därför måste den sökande organisationen ha minst sex heltidsanställda i Finland. Permitterade personer räknas med, men inte exempelvis en ägare som arbetar i företaget utan lön (läs mer under vanliga frågor) .

Vem är finansieringen inte avsedd för

 • Öppna bolag och kommanditbolag
 • Stora företag (med undantag för midcap-företag)
 • Ensamföretagare och företag som sysselsätter 1-5 personer
 • Firmor som Business Finland inte kan finansiera enligt lagstiftning
 • Företag inom jordbrukets primärproduktion
 • För företag som är företag i svårigheter enligt EU-definitionen 31.12.2019. I och med den ändrade förordningen i början av juli 2020 kan företag som har fått problem 1.1.2021 – 30.6.2021 ändå söka tillfälligt FUI-lån. Business Finland använder ansökan vid helhetsbedömningen och bedömer hur företagets ekonomiska situation inverkar på förutsättningarna för en lönsam affärsverksamhet.  

Vad kan finansieringen användas till

Finansiering för två typer av situationer

 1. Coronakrisen har försvårat affärsverksamheten för en sökande som verkar på den inhemska och/eller internationella marknaden och man strävar genom FUI-projektet efter att direkt lösa den störning eller det hot mot affärsverksamheten som den sökande upplever på grund av coronasituationen.

 2. Coronakrisen har försvårat affärsverksamheten för en sökande som strävar efter internationell tillväxt, men man strävar inte genom FUI-projektet efter att direkt lösa den störning eller det hot mot affärsverksamheten som den sökande upplever på grund av coronasituationen.

Vad kan finansieringen inte användas till

Finansieringen kan inte användas för samma utvecklingsprojekt för vilket företaget har fått Business Finlands utvecklingsfinansiering i understödsform för störningar i affärsverksamheten. Ett företag som fått understöd kan dock ansöka om tillfällig FUI-lånefinansiering för att fortsätta det utvecklingsarbete som inleddes under det understödda projektet (t.ex. pilotprojekt eller produktutveckling) efter att det understödda projektet avslutats. Lainarahoitusta voi saada myös rinnakkain häiriötilanteiden kehitysrahoituksen kanssa, mutta tällöin tekemisen tulee kohdistua eri asioihin kuin avustushankkeessa.

Finansieringen inte användas för:

 • Ersättning av förluster till följd av coronakrisen
 • Kostnader inom den operativa produktionsverksamheten, utbildning av personalen eller försäljning och marknadsföring 
 • Investeringar (investeringar i utrustning kan godkännas undantagsvis genom avskrivningar, när investeringen är en nödvändig del av ett FUI-projekt, t.ex. ett pilotprojekt)
 • Utveckling där man inte siktar på en lösning med tillräckligt nyhetsvärde eller tillräcklig konkurrenskraft eller som inte har karaktär av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
 • Exempel på vad som inte finansieras med FUI-lån:
  • Kundbeställningar, referensleveranser
  • Ibruktagande av nätbutik
  • Anskaffning och ibruktagande av verksamhetsstyrningssystem eller annat internt system hos den sökande
  • Utvecklingsmetoder för intern verksamhet som används allmänt i företagsvärlden
  • Planerings- och utredningsarbeten inför planering och öppning av nya lokaler eller ett nytt verksamhetsställe samt investeringar inför inledande av verksamhet
  • Byggande

Hur mycket finansiering kan man beviljas

Lånet som beviljas vid störning av affärsverksamheten kan vara åtminstone 100 000 euro. Lånebeloppet för ett företag som verkar på den inhemska marknaden får inte överstiga 500 000 euro och det maximala finansieringsbeloppet för projekt för företag som söker internationell tillväxt bedöms vid behov.

Lånet som beviljas av Business Finland utgör 50–70 % av de godkända kostnaderna för projektet, beroende på de projekttyper som beskrivs ovan Den sökande ska alltså stå för 30–50 % med självfinansiering. Den sökance ska kunna visa för Business Finland att den har tillräcklig total finansiering för projektet. Eftersom Business Finlands finansiering i regel utbetalas retroaktivt, ska företaget alltså först själv kunna betala kostnaderna som uppkommer av projektet. 

Lånetiden är i regel 7-10 år. Det är i regel möjligt att få tre amorteringsfria år för lånet. När det gäller lån till företag stiftelser och föreningar som söker internationell tillväxt är lånetiden densamma som i Business Finlands normala FUI-finansiering.

I början av projektet kan man få 30 % av den lånefinansiering som beviljats till projektet i förskott. Den resterande delen av finansieringen betalas på basis av faktiska kostnader.

Lånet är ett risklån som beviljas utan säkerhet. Om projektet blir försenat, misslyckas eller om det inte är möjligt att dra nytta av dess resultat i affärsverksamheten, kan du ansöka om ändring av lånevillkoren hos Business Finland. I första hand erbjuds låntagaren mer återbetalningstid. I vissa fall kan även lånets icke betalda kapital eller räntor omvandlas helt eller delvis till bidrag och lånet alltså inte krävs tillbaka. Läs mer om Business Finlands lån och  ändringar av lån (på finska).  

Godtagbara kostnader

Projektets innehåll och mål avgör vilka kostnader som godkänns för projektet. Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan skickats till Business Finland.

Godtagbara kostnadsslag i forsknings- och utvecklingsprojekt som är:

 • uppstått under projektets livslängd (periodiseringsgrund)
 • i mottagarens konton
 • netto och exklusive moms.

Som kostnader kan godkännas personalönekostnader för arbete som utförts för projektets del, lönebikostnader i anslutning till dessa, allmänna kostnader samt inköpta tjänster och anskaffning av utrustning och material för projektet. Vilka kostnader som godkänns definieras närmare i finansieringsvillkoren för forsknings- och utvecklingsprojekt inom företag, som man bör läsa igenom innan man lämnar in ansökan.

Ansökan om finansiering och rapportering

Ansökan om finansiering

 1. Registrera dig som användare i Business Finlands nätservice. Vid registreringen måste man inte ansöka om huvudanvändare för organisationen.
 2. Sök finansiering i nätservice. Välja den tjänsten "Temporärt FoUI-lån i störningssituationer för företag på den inhemska marknaden" eller "Temporärt FoUI-lån i störningssituationer för företag som söker internationell tillväxt".
 3. Bifoga de bilagor som krävs för ansökan, bland annat en projektplan som beskriver bland annat de konkreta målen för FUI-projektet, projektets innehåll samt resurserna och förklaringar till kostnaderna (se anvisningen) samt bilagor som beskriver företagets ekonomiska situation, inklusive kassaflödesberäkningar på månadsnivå under projektet.

Så ändrar du din ansökan

Ansökan kan bearbetas i ansökningstjänsten om den har status Under behandling. Du får inte ett separat meddelande om att statusen för ansökan har förändrats, men du kan följa med statusen i nätservice. Skicka inte din ansökan på nytt per e-post, även m dess status inte genast byts ut i nätservice till Under behandling.

Ansökan ska annulleras till registratorskontoret, detta kan inte göras själv i nätservice. I meddelandet ska du nämna ansökans diarienummer och företagets namn.

Vad gör jag när jag får ett positivt finansieringsbeslut?

 1. Läs finansieringsbeslutet och finansieringsvillkoren noga och godkänn beslutet i nätservice. Finansieringsbeslutet träder i kraft först när beslutet har godkänts.
 2. Ordna projektets bokföring i enlighet med finansieringsvillkoren redan från början. Ta del av anvisningarna på sidan Inledning av projektet.
 3. Genomför projektet och rapportera om genomförandet av projektet och resultaten i enlighet med finansieringsbeslutet och finansieringsvillkoren. Rapporteringstiderna ser du i meddelandet om finansieringsbeslut som finns i nätservice.
 4. Läs rapporteringsanvisningarna på sidan Rapportering.
 5. Rapportera i nätservice.

 

 

 

Hur definieras små och medelstora företag och midcap-företag?

Små och medelstora företag har färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Företag som är större än så klassificeras som storföretag.

Midcap-företag är stora företag som enligt det senaste fastställda bokslutet har en omsättning på högst 300 miljoner euro. Omsättningen granskas på koncernnivå.

Obs! Om ett företag till sin storleksklass är ett storföretag på grund av innehav av offentliga samfund är det aldrig ett midcap-företag.

Vid en uträkning av huruvida koncernens omsättning överskrider gränsen på 300 miljoner euro, beaktas inte kapitalplacerares ägarandel eller andra innehav.

Så här söker du finansiering

 1. Läs anvisningarna på den här sidan.
 2. Registrera dig och sök finansiering i nätservice.
 3. Business Finland hanterar ansökan och skickar ett finansieringsbeslut.

 

Så här rapporterar du avslutningsvis om projektet

 1. Läs rapporteringsanvisningarna när du har fått finansieringsbeslutet.
 2. Då projektet avslutats ska du fylla i rapporten i nätservice.

 

 

Business Finlands kundservice

info (at) businessfinland.fi